Sme.sk | Košický Korzár | Spravodajstvo | OBČIANSKY SERVIS - Ako rieši Zákon o rodine starostlivosť o dieťa, poručníctvo a opatrovníctvo

OBČIANSKY SERVIS - Ako rieši Zákon o rodine starostlivosť o dieťa, poručníctvo a opatrovníctvo

Vydané 16. 2. 2005 o 0:00 Autor: Michal FRANK

Národná rada Slovenskej republiky 20. januára opäť schválila nový zákon o rodine, ktorý jej koncom minulého roka vrátil prezident Ivan Gašparovič. Jeho pripomienky poslanci neakceptovali. Aj napriek jeho druhému vetu nadobudne účinnosť nový zákon už čo nevidieť uverejnením v Zbierke zákonov (okrem niektorých častí). V prílohe Občiansky servis postupne zverejňujeme jeho úplné znenie, minule sme sa venovali prvej polovici Druhej časti, ktorá sa zaoberá vzťahmi medzi rodičmi, deťmi a ostatnými príbuznými. Dnes ju ukončíme starostlivosťou o dieťa, poručníctvom a opatrovníctvom. Na budúci týždeň sa budeme venovať problematike výživného.

MT: NÁHRADNÁ STAROSTLIVOSŤ

S cieľom odstrániť doterajšiu roztrieštenosť právnej úpravy náhradnej starostlivosti boli do samostatných ustanovení tretej hlavy zahrnuté všetky formy náhradnej starostlivosti, teda aj pestúnska starostlivosť.

Formulačné vymedzenie náhradnej starostlivosti je dôsledkom odstránenia doterajšej roztrieštenosti právnej úpravy a začlenenia i pestúnskej starostlivosti do nového zákona o rodine. Je zdôraznená dočasnosť všetkých spôsobov a zo zaradenia jednotlivých foriem je potrebné vyvodiť ich prioritu:

a) náhradná osobná starostlivosť inej osoby ako rodiča

b) pestúnska starostlivosť

c) ústavná výchova

a) Náhradná osobná starostlivosť

Pre zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča je zavedená legislatívna skratka náhradná osobná starostlivosť.

Novo sa v zákona zakotvuje obdobne ako u pestúna rozloženie jednotlivých častí rodičovských práv a povinností a ich výkon medzi rodiča a osobu, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti.

Súd by mal pri rozhodovaní o tom, komu zverí dieťa do výchovy, dať prednosť predovšetkým príbuznému, ku ktorému má dieťa citový vzťah (napr. prarodičia, starší plnoletý súrodenec, teta) alebo osobe blízkej. Pod pojmom príbuzný sa rozumie príbuzenstvo v širšom slova zmysle.

Pri rozhodovaní o tom, či použiť náhradnú alebo pestúnsku starostlivosť, súd vždy prihliadne na záujem dieťaťa. Ak existujú predpoklady, že rodičia budú schopní po čase opäť zabezpečiť starostlivosť o dieťa, je vhodnejšie zveriť ho do osobnej starostlivosti príbuzným alebo blízkym osobám (napr. otec dieťaťa vykonáva základnú vojenskú službu a matka študuje dennou formou na vysokej škole vo vzdialenom meste, v ktorom býva na internáte).

b) Pestúnská starostlivosť

Ak rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa a ak je to potrebné v jeho záujme, môže súd rozhodnúť o jeho zverení do pestúnskej starostlivosti fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom a spĺňa stanovené predpoklady.

Pestún je povinný vykonávať osobnú starostlivosť o dieťa v rovnakom rozsahu ako rodičia. Právo zastupovať ho a spravovať jeho majetok má iba v bežných veciach.

Počas výkonu pestúnskej starostlivosti rodičia vykonávajú svoje rodičovské práva a povinnosti len v rozsahu, v akom nepatria pestúnovi. Majú právo stýkať sa s ním. Ak sa s pestúnom nedohodnú o výkone tohto práva, rozhodne o tom súd.

Vyživovacia povinnosť rodičov naďalej trvá.

c) Ústavná starostlivosť

V prípade umiestnenia dieťaťa do ústavného zariadenia sú za jeho riadnu výchovu naďalej zodpovední rodičia (osvojitelia, resp. poručník). Sú vo svojom práve obmedzení len v tej časti, ktorá bola priznaná zariadeniu. Dôvody umiestnenia detí sú rôzne (nepriaznivá sociálna alebo zdravotná situácia na strane rodičov). Ústavná starostlivosť sa uplatní len vtedy, keď predošlé formy nemohli predchádzať.

Súd je povinný v určených dvoch intervaloch v priebehu roka preverovať, či neprichádzajú do úvahy ako vhodní vychovávatelia napríklad prarodičia, súrodenci rodičov, iní príbuzní, známi alebo iné osoby, ktoré majú k dieťaťu blízky citový vzťah; ako aj možnosť pestúnskej starostlivosti.

Novou úpravou sa označuje konkrétne zariadenie, do ktorého má byť dieťa umiestnené, už v okamihu samotného nariadenia ústavnej starostlivosti. V doterajšej praxi k tomu dochádzalo až vo fáze realizácie súdneho rozhodnutia. Súd musí dohliadať, aby súrodenci boli v zariadení umiestnení spoločne a nedochádzalo k pretrhávaniu ich väzieb.

MT: OPATROVNÍCTVO A PORUČNÍCTVO

Terminologické nerozlišovanie opatrovníctva a poručníctva spôsobuje problémy vo vzťahoch s medzinárodným prvkom, pretože väčšina zahraničných právnych poriadkov oba inštitúty rozlišuje nielen obsahovo, ale i terminologicky. Preto zákon oddeľuje oba inštitúty pojmovo i obsahovo.

Poručníctvo - Ak obaja rodičia maloletého dieťaťa zomreli, boli pozbavení výkonu rodičovských práv a povinností, alebo bol tento výkon pozastavený alebo nemajú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ustanoví súd maloletému dieťaťu poručníka, ktorý bude zabezpečovať jeho výchovu, zastupovať ho a spravovať jeho majetok. Na poručníka z titulu jeho funkcie neprechádza zo zákona vyživovacia povinnosť. Pokiaľ by ale medzi ním a dieťaťom existoval vzťah priameho príbuzenstva, nebola by vylúčená.

Ak sú rodičia nažive a ak to nie je v rozpore so záujmom maloletého dieťaťa (napr. negatívny vzťah dieťaťa k danej osobe), súd ustanoví za poručníka predovšetkým toho, koho navrhli rodičia. Ak nebolo možné ustanoviť za poručníka žiadnu fyzickú osobu, súd za poručníka ustanoví obec a v prípadoch maloletých detí "bez sprievodu" orgán sociálnoprávnej ochrany.

Zavádzajú sa dva intervaly v priebehu jedného roka, v ktorých súd bude hodnotiť výkon funkcie poručníka.

V prípade porušenia povinností nie je vylúčená ani trestnoprávna zodpovednosť.

Opatrovníctvo - Do času, kým nie je maloletému dieťaťu ustanovený poručník, alebo do času, kým sa ustanovený poručník neujme svojej funkcie, robí neodkladné úkony v záujme maloletého dieťaťa opatrovník. Súd ho určí aj vtedy, ak je to potrebné z iných dôvodov a zároveň je to v záujme dieťaťa. Za opatrovníka môže ustanoviť aj obec. Ak súd ustanoví opatrovníka dieťaťu z dôvodu obmedzenia rodičovských práv jeho rodičov, súčasne vo výroku uvedie rozsah práv a povinností, ktoré bude opatrovník vykonávať. V porovnaní s poručníkom je opatrovník časovo obmedzený účelom, na ktorý je ustanovený jeho splnením fakticky opatrovníctvo zanikne.

(bri, www.nrsr.sk)

Hlavné správy

Z DOMOVA

Spoplatnený obsahManžel šéfky Úradu pre dohľad zbohatol vďaka pomoci Smeru

Polikliniku firmy Petra Pažinku ministerstvo za Richarda Rašiho štedro zadotovalo a za Zuzany Zvolenskej dovolilo predať Pente.

TÝŽDEŇ PETRA SCHUTZA

Spoplatnený obsahKiska apeloval na vládu, Harabin voľným pádom a deložovaný Smer

Apel na vládu, aby korigovala utečeneckú politiku, zostal nepochopený.

ZAHRANIČIE

Jedného z hrdinov francúzskeho rýchlovlaku pobodali

Stav Spencera Stone-a je podľa dostupných informácií stabilizovaný.

TV.SME.SK

Utečenci: Chceme sa zoznámiť so Slovákmi

V Gabčíkove prekvapili malých utečencov kolotočom sa cukrovou vatou.

najčítanejšie
  • 24h
  • 3dni
  • 7dní
ANKETA