Korzár logo Korzár Košice
Štvrtok, 13. december, 2018 | Meniny má Lucia
Nájdete nás na webe

OBČIANSKY SERVIS - PREHĽAD POPLATKOV VO VYBRATÝCH MESTÁCH KOŠICKÉHO KRAJA

PhDr. MICHAL KALIŇÁK, POLITOLÓGZa komunálny odpad platíme rôzne sumyPoplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady je dôležitou súčasťou

PhDr. MICHAL KALIŇÁK, POLITOLÓG

Za komunálny odpad platíme rôzne sumy

Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady je dôležitou súčasťou obecných príjmov. Vyrubuje sa na obdobie jedného kalendárneho roka. Sadzby, úľavy a splatnosť stanovuje v zastupiteľstvo v príslušnom všeobecne záväznom nariadení (VZN).

Je len na rozhodnutí konkrétnej samosprávy, akú podobu bude mať poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Teda, či bude súčasťou samostatného všeobecne záväzného nariadenia, alebo bude zakomponovaný do VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Prehľad poplatkov bol spracovávaný podľa VZN publikovaných na webstránkach miest. Verejnosť sa môže oboznámiť s obsahom všeobecne záväzného nariadenia aj na webstránke jednotlivých miest. Faktom však ostáva, že nie všetky mestá majú uverejnené aktuálne znenie tohto dokumentu.

Kto sa považuje za poplatníka

a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý, alebo prechodný pobyt, prípadne je oprávnená na území mesta užívať, alebo užíva byt, nebytový priestor alebo inú nehnuteľnosť evidovanú v katastri nehnuteľností na iný účel ako na podnikanie,

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako podnikanie,

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

* * *

KOŠICE

Sadzba poplatku

a) 0,0859 € na osobu a kalendárny deň pre poplatníka

b) 0,0189 € za 1 l odpadu pre poplatníka

Zníženie alebo odpustenie poplatku

a) 50% ak poplatník preukáže, že je študentom denného štúdia mimo územia mesta Košice, s výnimkou denne dochádzajúceho,

b) 50%, ak poplatník preukáže, že sa dlhodobo zdržiava mimo územia mesta Košice v rámci SR z dôvodu výkonu zamestnania,

c) 60%, ak poplatník preukáže, že je v hmotnej núdzi.

Správca poplatku zníži poplatok bez písomnej žiadosti

a) 30% fyzickej osobe vo veku nad 70 rokov,

b) 50% osamelej fyzickej osobe vo veku nad 70 rokov,

c) 30% osobám do 5 rokov,

d) 25% na piateho a každého ďalšieho člena domácnosti, v prípade viac ako štvorčlennej domácnosti.

Splatnosť poplatku

- do 30. apríla,

- do 30. júna,

- do 30. septembra,

- do 30. novembra.

* * *

HUMENNÉ

Sadzba poplatku

a) pre fyzické osoby 0,034 € za osobu a kalendárny deň,

b) pre fyzické osoby podnikateľ a právnické osoby pre množstvový zber:

- 0,0085 €/1 l komunálneho odpadu 1 100 l nádoby,

- 0,0116 €/1 l komunálneho odpadu 110 l zbernej nádoby,

- 35,85 €/vývoz za veľkoobjemový kontajner + cena za vývoz dohodnutá zmluvne mestom a prevádzkovateľom skládky odpadov.

Ak poplatok nepresiahne sumu 37 €, je splatný naraz do 31. mája. Ak je vyšší, je splatný v troch splátkach:

- do 31. mája,

- do 31. júla,

- do 31. októbra zdaňovacieho obdobia.

Zníženie poplatku na 0,0168 € na osobu a kalendárny deň sa týka

a) študenta,

b) pracujúcu alebo prechodne ubytovanú osobu mimo územia mesta

Oslobodenie od poplatku

a) osoby, ktoré sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí,

b) novonarodené deti,

c) osoby, ktoré majú prechodný pobyt mimo obce a platia poplatok v mieste prechodného pobytu,

d) osoby, ktoré sú dlhodobo umiestnené v zariadení sociálnych služieb,

e) osoby, ktoré sú vo výkone väzby.

* * *

MICHALOVCE

Sadzba poplatku

a) 0,0527 € za osobu a kalendárny deň,

b) 0,1046 € za kg komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov, ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber.

Platiteľ je povinný uhradiť poplatok

a) ak výška poplatku neprevyšuje sumu 40 € je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru,

b) ak výška poplatku prevyšuje sumu 40 € je splatná v troch rovnakých splátkach, v termínoch:

- do 30. mája,

- do 30. júla,

- do 30. septembra.

Úľavy na poplatku sa vzťahujú

a) občanov, ktorý sa preukážu právoplatným rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní dávky a príspevku z dôvodu, že sú občania v hmotnej núdzi. Ročný poplatok sa im zníži o 30%.

b) občanov s trvalým pobytom v meste, ktorí sa ku dňu 31. 12. roku poplatkovej povinnosti stali držiteľmi Jánskeho plakety. V tomto prípade predstavuje úľava výšku 30% poplatku.

c) občanov s trvalým pobytom v meste, ktorí ku dňu 31. 12. roku, ktorého sa poplatok týka dosiahnu vek 70 a viac rokov. Aj v tomto prípade predstavuje úľava výšku 30% poplatku.

d) občanov s trvalým pobytom v meste, ktorí ku dňu 31. 12. roku poplatkovej povinnosti sa stali držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutej osoby. Na osobu sa vzťahuje 30% úľava.

e) v individuálnych prípadoch, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, môže správca poplatku znížiť poplatok až o 50%.

Správca poplatku odpustí poplatok

a) za novorodencov, za rok, v ktorom sa narodili,

b) občanom s trvalým pobytom alebo užívajúcim nehnuteľnosť na ulici Betlenovce, Žabany.

Občania, ktorí študujú alebo pracujú mimo miesta trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, majú nárok na paušálnu úľavu vo výške 50% zo sadzby poplatku.

* * *

SOBRANCE

Sadzba poplatku je 0,0363 eura za osobu a kalendárny deň.

Poplatok je splatný v dvoch rovnakých splátkach, pričom prvá je splatná do 31. mája a druhá do 30. septembra kalendárneho roka, za ktorý sa poplatok vyrubuje.

Zníženie a odpustenie poplatku

a) mesto zníži poplatok na 3,32 eura ročne pri osobách, ktoré študujú formou denného štúdia alebo pracujú, a sú ubytovaní mimo územia mesta Sobrance minimálne 5 po sebe nasledujúcich mesiacov kalendárneho roka.

b) mesto poplatok odpustí:

- za novorodencov za rok, v ktorom sa narodili,

- osobám, ktorí preukážu platenie nezníženého poplatku v inej obci za určené obdobie,

- osobám, ktorí preukážu platenie nezníženého poplatku v inej obci za určené obdobie,

- osobám, ktoré sa dlhodobo nezdržiavajú v mieste trvalého pobytu a miesto ich pobytu nie je známe správcovi poplatku ani ich príbuzným,

- osoby dlhodobo vo výkone trestu odňatia slobody,

- osobám, ktoré sú dlhodobo umiestnené v zariadení sociálnych služieb,

- osobám, ktoré k 1. 1. kalendárneho roka, za ktorý sa poplatok vyrubuje, dosiahli vek 70 rokov.

* * *

SNINA

VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné poplatky č. 94/2008.

Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Sadzba poplatku

a) pre osobu a kalendárny deň je 0,0398 €,

b) pre právnické osoby, ktoré užívajú nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie a pre podnikateľov je 0,0100 € za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov.

Splatnosť poplatku sa stanovuje jednorazovo do 31. marca bežného roka.

Ak u fyzických osôb výška poplatku neprekročí 17 € a u právnických osôb 166 € je možné uhradiť v troch rovnakých splátkach:

- do 31. marca,

- do 30. júna,

- do 30. septembra bežného roka,

Zníženie poplatku

a) držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím a občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu o 25%,

b) občanom starším ako 70 rokov, ktorí dosiahli uvedený vek k 01. 01. príslušného zdaňovacieho obdobia o 25%,

c) rodine s počtom členov väčším ako štyri za piateho a šiesteho člena rodiny o 50 % a za každého ďalšieho člena o 100%,

d) študentom, študujúcim mimo miesta trvalého bydliska s využitím internátneho ubytovania, príp. iného ubytovania okrem dennej dochádzky do miesta trvalého bydliska o 50%,

e) občanom pracujúcim mimo miesta trvalého bydliska na turnusových prácach okrem dennej dochádzky do miesta trvalého bydliska o 50%,

f) občanom, ktorí majú prechodný pobyt v inej obci alebo sa nachádzajú vo výkone trestu odňatia slobody alikvotne vo vzťahu k dĺžke pobytu.

Mesto Snina v nasledujúcom kalendárnom roku poplatok zníži o 25% pre poplatníkov bývajúcich v rodinných domoch a pre poplatníkov, ktorí sa zapojili do systému separovaného zberu, a to na základe evidencie poskytnutej spoločnosťou zabezpečujúcou zber a zvoz odpadu predloženej mestu k 31. 1. bežného roka.

* * *

TREBIŠOV

Sadzba poplatku

a) základná sadzba poplatku pre poplatníka, fyzickú osobu je 0,055 € za osobu a deň,

b) pre poplatníkov (právnická osoba, ktorá nepoužíva nehnuteľnosť na podnikanie a právnická osoba podnikateľ) je poplatok 0,116 € za jeden kilogram komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Ročný poplatok je určený podľa druhu zbernej nádoby a intervalu jej vývozu:

Periodicita vývozuObjem nádoby v lOdvozy za rokRočný poplatok v €

1 x týždenne11052198,00 €

2 x týždenne110104395,00 €

2 x mesačne11026110,00 €

1 x týždenne110052395,00 €

2 x týždenne1100104800,00 €

2 x mesačne110026220,00 €

c) pre poplatníka (právnická osoba, ktorá nepoužíva nehnuteľnosť na podnikanie a právnická osoba podnikateľ), ktorá nie je zapojená v meste do množstvového zberu je sadzba poplatku 0,10 € za osobu a kalendárny deň a hodnota koeficientu pre výpočet ukazovateľa dennej produkcie odpadov je nasledovná: bankové inštitúcie, úrady, kancelárie, slobodné povolania, školy, nemocnice, vojsko, ubytovacie zariadenia, školské internáty a iné právnické osoby, ktoré vlastnia nehnuteľnosť na území mesta Trebišov - 0,44; živnosti, služby - reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby, priemysel a ďalšie podnikateľské subjekty - 1.

Zníženie alebo odpustenie poplatku

a) študent denného štúdia mimo územia mesta Trebišov, s výnimkou denne dochádzajúceho, vo výške 50%,

b) fyzická osoba, z dôvodu výkonu zamestnania dlhodobo zdržiava mimo mesta Trebišov v rámci SR vo výške 50%,

c) fyzická osoba ak je v hmotnej núdzi, vo výške 70%.

Správca poplatku poplatok zníži bez písomnej žiadosti o 50% fyzickej osobe vo veku nad 70 rokov.

Splatnosť

a) poplatok vyrubený platobným výmerom pre fyzickú osobu, právnickú osobu a podnikateľa do výšky 20,00 € je splatný do 30. 4. bežného roka,

b) poplatok vyrubený platobným výmerom pre fyzické osoby, právnické osoby a podnikateľov v sume nad 20,00 € je splatný v dvoch splátkach, pričom prvá splátka je splatná do 30. 4. bežného roka a druhá splátka je splatná do 31. 7. bežného roka, pokiaľ správca poplatku neurčí v platobnom výmere splatnosť poplatku inak,

c) ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia vyrubený poplatok je splatný naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, pokiaľ správca poplatku neurčí v platobnom výmere splatnosť poplatku inak.

Jednotlivé druhy úľav nie je možné uplatniť súčasne. Ak u jedného poplatníka vznikne nárok na zníženie poplatku z viacerých dôvodov podľa tohto nariadenia súčasne, uplatní sa zníženie poplatku najvýhodnejšie pre poplatníka.

PREŠOV

Sadzba poplatku

a) pre poplatníka (fyzická osoba):

- 0,054 € za osobu a kalendárny deň, za 1. a 2. člena domácnosti,

- 0,050 € za osobu a kalendárny deň, za 3. a 4. člena domácnosti,

- 0,022 € za osobu a kalendárny deň, za každého ďalšieho člena domácnosti bez rozdielu veku, pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie podľa počtu osôb prihlásených k trvalému resp. prechodnému pobytu alebo počtu osôb, ktoré nehnuteľnosť užívajú alebo sú oprávnené užívať.

b) pre poplatníka (právnická osoba, ktorá nepoužíva nehnuteľnosť na podnikanie)

- 0,024 €/l odpadu pre KUKA nádobu s objemom 110 l,

- 0,050 €/l odpadu pre kontajner s objemom 1 100 l,

- 0,010 €/l odpadu pre veľkoobjemový kontajner s objemom 12 000 l.

c) pre poplatníka (podnikateľ)

- 0,054 € za osobu a kalendárny deň pre tie fyzické osoby podnikateľov, ktorí vzhľadom na malé množstvo odpadu zo svojej podnikateľskej činnosti nevyužívajú v meste zavedený systém množstvového zberu (pri koeficiente 0,5)

Splatnosť poplatku

a) pre fyzickú osobu platí možnosť štyroch rovnakých splátok a to najneskôr do 30. apríla, 30. júna, 31. augusta a 31. októbra bežného roka, na ktorý sa poplatok vyrubuje,

b) pri poplatníkovi (právnická osoba, ktorá nie je podnikateľ) ide o možnosť splatnosti v 12 rovnakých splátkach a to najneskôr do 25. dňa príslušného mesiaca,

c) pri poplatníkovi (podnikateľ) je splatnosť poplatku naraz do 30. apríla bežného roka.

Zníženie a odpustenie poplatku

Mesto odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník hodnoverným dokladom preukáže, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí.

Mesto poplatok zníži

a) o 75% študentom študujúcim v zahraničí, pracujúcim, ktorí v zahraničí vykonávajú turnusovú prácu a poplatníkom, ktorí sa v rámci pobytu v zahraničí krátkodobo zdržiavajú aj na území mesta,

b) o 8,30 € ak poplatník študuje mimo mesta a je ubytovaný v zariadení poskytujúcom ubytovanie, alebo vykonáva turnusovú prácu v rámci SR (nie týždňovky),

c) o 3,32 € pre všetky osoby, ktoré dosiahli vek 65 rokov k 1. januáru roka, na ktorý sa poplatok vyrubuje,

d) o 50% poplatníkovi, ktorí z dôvodu výkonu zamestnania sa dlhodobo zdržiava mimo mesta v rámci SR.

* * *

STROPKOV

Sadzba poplatku na osobu a kalendárny deň je 0,0359 €.

Sadzba dane pre právnické osoby

a) ak je priemerný počet zamestnancov: priemerný počet zamestnancov a priemerný počet hospitalizovaných alebo ubytovaných, priemerný počet zamestnancov a priemerný počet miest určených na poskytovanie služieb od 1 50, sadzba poplatku je 0,0597 €/osoba/deň,

b) ak je priemerný počet zamestnancov: priemerný počet zamestnancov a priemerný počet hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb, priemerný počet zamestnancov a priemerný počet miest určených na poskytovanie služieb od 51 100, sadzba poplatku je 0,0564 €/osoba/deň,

c) ak je priemerný počet zamestnancov: priemerný počet zamestnancov a priemerný počet hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb, priemerný počet zamestnancov a priemerný počet miest určených na poskytovanie služieb od 101 200, sadzba poplatku je 0,0431 €/osoba/deň,

d) ak je priemerný počet zamestnancov: priemerný počet zamestnancov a priemerný počet hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb, priemerný počet zamestnancov a priemerný počet miest určených na poskytovanie služieb od 201 a viac, sadzba poplatku je 0,0165 €/osoba/deň.

Zníženie a odpustenie poplatku

a) študentom denného štúdia (VŠ, SŠ), študujúcim mimo miesta trvalého bydliska (v okruhu do 30 km) 40% z výšky poplatku,

b) študentom denného štúdia (VŠ, SŠ), študujúcim mimo miesta trvalého pobytu (v okruhu viac ako 30 km) 40% z výšky poplatku,

c) občanom s preukazom ŤZP s časovým obmedzením 40% z výšky poplatku stanoveného pre poplatníka po predložení preukazu ŤZP.

d) osamelo žijúcim dôchodcom, alebo ak osamelo žije dôchodca, ktorý k 31. 12. predchádzajúceho roka dovŕšil 70 rokov 70% z výšky poplatku,

e) občanom s preukazom ŤZP bez časového obmedzenia 40% z výšky poplatku,

f) občanom pracujúcim mimo miesta trvalého pobytu v SR 50% z výšky poplatku,

g)občanom pracujúcim mimo miesta trvalého pobytu v ČR 50% z výšky poplatku.

Mesto Stropkov zníži poplatok podľa najnižšej sadzby určenej zákonom, ak fyzická osoba nemá v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a ktorá užíva nehnuteľnosť za iným účelom ako na podnikanie a ak túto nehnuteľnosť neužíva viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní na základe jeho písomnej žiadosti každoročne doručenej na mestský úrad do 31. 1. kalendárneho roka.

* * *

SVIDNÍK

Sadzba poplatku

a) pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie podľa poctu osôb prihlásených k trvalému pobytu, resp. prechodnému pobytu na osobu 18,58 €

b) pre poplatníka za množstvový zber:

- 70,23 /rok pre KUKA nádobu s objemom 110 l - 1, 22€/100 l odvoz l x týždenne,

- 702,51 €/rok pre kontajner s objemom 1100 l - 1,22 €/100 l odvoz 1x týždenne,

- 83,64 € pre veľkokapacitný kontajner 1,19 €/100 l za jeden odvoz.

Poplatok je splatný v štyroch rovnakých splátkach a to najneskôr:

- do 31. marca,

- do 30. júna,

- do 30. septembra,

- do 30. novembra.

Ak ročný poplatok vyrubený fyzickým osobám nepresahuje 16,59 € a právnickým osobám 165,96 € tento poplatok je splatný do 31. marca príslušného roka.

Zníženie a odpustenie poplatku

a) ak sa poplatník minimálne 90 po sebe nasledujúcich dní zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, tento poplatok sa znižuje o alikvótnu časť,

b) poplatok sa zníži:

- na 6,30 € ak poplatník navštevuje školu mimo mesta s výnimkou študentov denne dochádzajúcich,

- o 50% občanom v hmotnej núdzi, občanom starším ako 62 rokov, držiteľom preukazu ZŤP, ZŤP/S a turnusových pracovníkov pracujúcich v zahraničí.

- o sumu zaplatenú v inej obci sa poplatok zníži tým poplatníkom s trvalým alebo prechodným pobytom v meste, ktorí sa časť roka zdržiavajú mimo územia mesta a preukážu sa uhradením poplatku za odpad v mieste, kde sa počas roka zdržiavali,

- od platenia poplatku sú v príslušnom kalendárnom roku oslobodení poplatníci, ktorí sa v určenom období zdržiavajú alebo zdržiavali mimo mesta Svidník.

* * *

VRANOV NAD TOPĽOU

Sadzba poplatku

- prvý a druhý člen domácnosti 0,0454 €/osoba/deň,

- tretí a štvrtý člen domácnosti 0,0252 €/osoba/deň,

- piaty až ôsmy člen domácnosti 0,0146 €/osoba/deň

Sadzba poplatku podľa objemu zberných nádob

- pri 110 l zbernej nádobe je 0,0199 €/l,

- pri 1 100 l zbernej nádobe 0,0080 €/l,

- pre veľkoobjemový kontajner je 0,0056 €/l odpadu.

Miestny poplatok sa správcovi platí v troch splátkach

- do 30. apríla,

- do 31. júla,

- do 31, októbra bežného roka.

Ak poplatok vyrubený fyzickej osobe nepresahuje 16,59 € a právnickej osobe a podnikajúcej osobe nepresahuje 165,97 €, je splatný do 30. apríla bežného roka.

Mesto zníži poplatok

a) 30% u občanov, ktorí v danom kalendárnom roku dovŕšia 70 a viac rokov,

b) 50% u žiakov a študentov s ubytovaním mimo miesta trvalého bydliska,

c) 50% u občanov s výkonom práce a ubytovaním mimo miesta trvalého bydliska,

d) 50% u občanov sociálne odkázaných.

* * *

GIRALTOVCE

Sadzba poplatku

a) pre fyzické osoby žijúce v rodinnom dome predstavuje 13,28 € za osobu/kalendárny rok pri vývoze: jedenkrát za dva týždne v mesiacoch apríl september, jedenkrát za tri týždne v mesiacoch január marec, október december.

b) pre fyzické osoby žijúce v bytovom dome je výška poplatku pri vývoze jedenkrát za týždeň 13,28 € za osobu/kalendárny rok,

c) pre fyzické a právnické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť na území mesta sa poplatok určuje ako súčin počtu smetných nádob a vývozov a výška poplatku je: 16,59 € za vývoz 1 100 l smetnej nádoby (BOBR), 3,65 € za vývoz 110 l smetnej nádoby (KUKA)

Splatnosť poplatku

Ak ročný poplatok vyrubený právnickej osobe nepresiahne 16,59 €, je splatný naraz do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, ak je vyšší ako 16,59 €, je splatný v dvoch splátkach:

- do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru a do 30. 9. príslušného roka,

- ročný poplatok vyrubený právnickej osobe do 165,96 € je splatný naraz do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, nad 165,59 € v splátkach do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, do 30. júna, 30. septembra, 30. novembra príslušného roka za ktorý sa poplatok vyrubuje. Poplatok je možné zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyšší ako je uvedené.

Zníženie alebo odpustenie poplatku

Obec poplatok odpustí alebo zníži za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní. Obec môže poplatok odpustiť, prípadne znížiť. Občanovi je možné poskytnúť iba jeden druh úľavy.

POPRAD

Základná sadzba poplatku pre osoby je 0,0504 €/osoba/deň.

Mesto Poprad stanovuje poplatok za množstvový zber pre právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie a pre podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

Sadzby poplatkov pre množstvový zber

- za 1 liter odpadu pri zbere do nádob BOBR o objeme 1100 litrov 0,0090 eura,

- za 1 liter odpadu pri zbere do nádob KUKA o objeme 110 litrov 0,0204 eura.

Splatnosť poplatku

a) do 20 eur vrátane je poplatok splatný do 30. apríla, pokiaľ správca dane neurčí splatnosť poplatku v platobnom výmere (rozhodnutí) inak,

b) nad 20 eur, ak je poplatok vyrubený na celý rok, splatnosť poplatku je v dvoch rovnakých splátkach, pričom prvá splátka je splatná do 30. apríla a druhá splátka do 31. augusta, pokiaľ správca neurčí splatnosť poplatku v platobnom výmere (rozhodnutí) inak.

Splatnosť poplatku, vyrubeného platobným výmerom poplatníkovi, resp. platiteľovi, ktorým je právnická osoba:

c) do 330 eur vrátane je do 30. apríla, pokiaľ správca dane neurčí splatnosť poplatku v platobnom výmere (rozhodnutí) inak,

d) nad 330 eur, ak je poplatok vyrubený na celý rok, splatnosť poplatku je v dvoch rovnakých splátkach, pričom prvá splátka je splatná do 30. apríla a druhá splátka do 31. augusta, pokiaľ správca dane neurčí splatnosť poplatku v platobnom výmere (rozhodnutí) inak.

Zníženie poplatku

a) o 80% osobe, ktorá hodnoverným dokladom preukáže, že sa viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní nezdržiava v meste,

b) o 25% poplatníkovi, ktorý je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím alebo občanom s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,

c) o 100% osobe, ktorá hodnoverným dokladom preukáže, že viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní neužíva alebo neužíval nehnuteľnosť v meste, ktorú je oprávnený užívať z titulu prihlásenia na trvalý pobyt.

* * *

STARÁ ĽUBOVŇA

Sadzba poplatku

a) pre osoby prihlásené k trvalému alebo prechodnému pobytu vo výške 14,60 €/osoba/rok 0,04 €/osoba/rok,

b) pre fyzické osoby, ktoré sú oprávnené užívať nehnuteľnosť (osoba, ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, garáž, drobnú stavbu), a nie sú prihlásené k trvalému a prechodnému pobytu poplatok:

- vlastníkovi bytu za byt vo výške 14,60 €/rok,, alebo 14,60 € za každú osobu, ktorá v byte býva,

- 9,95 € za garáž, nebytový priestor, drobnú stavbu.

c) pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel iný ako na podnikanie vo výške 0,007 €/osoba/deň,

d) pre podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania vo výške 2, 65 €/osoba/rok 0,007 €/osoba/rok.

Vyrubený miestny poplatok za likvidáciu domového odpadu je splatný naraz, ak u fyzickej osoby nepresahuje 50 € a u právnickej osoby 500 €. Inak je splatný v splátkach:

- v termíne do 31. mája,

- v termíne do 31. júla,

- v termíne do 30. septembra,

- v termíne do 30. novembra v roku.

Zníženie alebo odpustenie poplatku

Mesto zníži ročný poplatok vo výške 50% fyzickej osobe, ktorá je prihlásená k trvalému, alebo prechodnému pobytu v meste Stará Ľubovňa pre tieto dôvody:

a) osobe s ťažkým zdravotným postihnutím,

b) osobe staršej ako 70 rokov od nasledujúcej roku po dovŕšení tohto veku, bez podania žiadosti. Ak žije v spoločne domácnosti aj druhý dôchodca vo veku viac ako 70 rokov, úľava sa poskytne len jednému z nich,

c) osobe, ktorá je zamestnaná v trvalom pracovnom pomere v rámci SR mimo okresu stará Ľubovňa, je prihlásená v mieste pracoviská k prechodnému pobytu a v meste Stará Ľubovňa sa

nezdržiava po dobu najmenej 6 mesiacov,

d) osobe, ktorá sa zdržiava z dôvodov študijných, pracovných a iných v zahraničí po dobu najmenej 6 mesiacov z rozhodného obdobia, ktorým je kalendárny rok,

e) študentom stredných a vysokých škôl, ktorí bývajú na internátoch, alebo v súkromnom ubytovaní a v meste Stará Ľubovňa sa nezdržiavajú podobu najmenej 6 mesiacov,

f) správca poplatkov zníži v konkrétnom prípade poplatok, ak poplatník preukáže správcovi poplatkov, že nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, neužíva viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní. Výška zníženia je min. 50% a viac, podľa skutočného nevyužívania nehnuteľností,

g) v prípade úmrtia osoby mesto vráti pomernú časť uhradeného poplatku za dni nasledujúce po dni úmrtia oprávnenej osobe na základe podanej žiadosti,

h) mesto odpustí poplatok v celej výške osobe, ktorá sa z rôznych dôvodov počas celého rozhodného obdobia, ktorým je kalendárny rok v meste Stará Ľubovňa nezdržiava,

i) mesto odpustí poplatok v celej výške na šiesteho a každého ďalšieho člena domácnosti. Za domácnosť sa považuje otec, matka a ich deti.

* * *

LEVOČA

Sadzba poplatku

- na celom území mesta pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt alebo užíva alebo je oprávnená užívať nehnuteľnosť, je 15,00 € za osobu a rok, v prepočte 0,0410 € za osobu a kalendárny rok,

- sadzba poplatku pre poplatníkov s preukázaným množstvovým zberom, podľa množstva vzniknutých komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov je 0, 0175 €/l pri použití všetkých druhov zberných nádob: 50 l vrece, zberné nádoby o objeme 110 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery o objeme 3 000 l, 4 000 l a 5 000 l.

Splatnosť poplatku

- poplatok vyrubený do výšky 15,00 € vrátane je splatný jednorazovo do 30. 4. spoplatňovacieho obdobia, pokiaľ správca dane neurčí splatnosť poplatku v platobnom výmere inak.

- ak je vyrubený poplatok vyšší ako 15,00 €, je splatný v dvoch rovnakých splátkach: prvá je splatná do 30. 4. a druhá do 31. 8. spoplatňovacieho obdobia, pokiaľ správca dane neurčí splatnosť poplatku v platobnom výmere inak.

Zníženie a odpustenie poplatku

1) Mesto Levoča na základe písomnej žiadosti odpustí poplatok poplatníkovi, ktorý má uhradené všetky záväzky voči mestu, za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe podkladov

2) Mesto Levoča zníži poplatok na základe písomnej žiadosti poplatníka:

a) o 50% osobám, ktoré z dôvodu štúdia alebo výkonu zamestnania sa v určenom období zdržiavajú mimo územia mesta,

b) o 2,00 € za osobu a rok, v prepočte o 0,0054 € za osobu a kalendárny deň pre fyzické osoby, ktoré sa zapojili do systému separovaného zberu a splnili podmienky pre zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

c) o 50% osobám, ktoré sa v určenom období zdržiavajú mimo územia mesta z dôvodu prechodného pobytu mimo územia mesta,

d) o 50% osobám starším ako 70 rokov podľa evidencie obyvateľov mesta Levoča.

* * *

GELNICA

Sadzba poplatku je 13,27 €/osoba/rok a to pre fyzickú osobu, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu ale jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha. Rovnaká výška poplatku sa vzťahu aj na právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie.

Ak ročný poplatok vyrubený platobným výmerom nepresahuje 16, 59 €, je splatný naraz do 31. mája bežného roka.

Poplatník je povinný uhradiť poplatok v štyroch rovnakých splátkach a to najneskôr do 31. mája, 31. júla, 30. septembra a 30. novembra bežného roka, za ktorý sa poplatok vyrubuje.

Zníženie, prípadne odpustenie poplatku

a) ak sa osoba dlhodobo zdržiava alebo zdržiavala v zahraničí,

b) ak je osoba vo výkone trestu,

c) vzťahuje sa na osobu prihlásenú k trvalému pobytu, ktorej skutočný pobyt nie je známy,

d) ak sa osoba dlhodobo zdržiava mimo miesta trvalého pobytu, resp. miesta v ktorom sa nachádza nehnuteľnosť, ktorú je táto osoba oprávnená užívať

Zníženie poplatku o 25 %

a) osobu, ktorá k 01. 01. príslušného kalendárneho roka presiahla vek 70 rokov,

b) viacčlenné rodiny žijúce v spoločnej domácnosti šiesta osoba a každá ďalšia osoba,

Zníženie poplatku v príslušnom zdaňovacom období o 50 %

a) študent na území SR,

b) osoba pracujúca na území SR,

c) držiteľ preukazu ZŤP

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Čo majú študovať naše deti, aby si v budúcnosti našli prácu?
 2. Platbami kartou míňame viac. Čo by obchodníci mali vedieť o zákazníkoch
 3. Brzdia vás technické výpadky vo výrobe?
 4. Pracoval som v mekáči a vydržal tri dni. Hranolky sú prekliatie
 5. Mobil banking VÚB opäť bližšie k najlepšej bankovej aplikácii
 6. Na čo dbať pri výbere nehnuteľnosti? Tu je niekoľko rád
 7. Tip na výlet: Prechádzka tokajskými vinicami a biele tigre
 8. Objavte novinku s duálnym účinkom proti starnutiu pleti
 9. First moment za skvelú cenu: Neapol, Capri, Pompeje, Ischia
 10. Geológ: recykláciu umelého kopca v Slnečniciach sledujeme denne
 1. Brzdia vás technické výpadky vo výrobe?
 2. Hovoriaci systém priblíži zrakovo znevýhodneným expozíciu múzea
 3. Slovensko spieva koledy
 4. Workshop Inštitútu Ronalda Coasa na EU v Bratislave
 5. Stavbárska olympiáda 2018/19 vás očakáva
 6. Diplomacia v praxi – unikát, ktorý funguje dodnes
 7. Hitem jsou cyklopočítače Mio - pro zábavu i výkon
 8. Slovenské ovocie a zelenina - máme ich v obchodoch dostatok?
 9. Pracoval som v mekáči a vydržal tri dni. Hranolky sú prekliatie
 10. Kartou míňame viac. Čo by obchodníci mali vedieť o zákazníkoch
 1. Pracoval som v mekáči a vydržal tri dni. Hranolky sú prekliatie 50 452
 2. First moment za skvelú cenu: Neapol, Capri, Pompeje, Ischia 15 552
 3. Takto vyzerá miesto, odkiaľ k nám putuje slovenské hovädzie 10 073
 4. Stíhame napredovať s technológiami? Môže už byť neskoro 8 591
 5. Tip na výlet: Prechádzka tokajskými vinicami a biele tigre 7 990
 6. Na školách potrebujeme kontroverznejšie témy. Byť ticho nepomáha 7 785
 7. Geológ: recykláciu umelého kopca v Slnečniciach sledujeme denne 5 836
 8. Slováci sa pripravujú o stovky až tisícky eur 5 747
 9. Nový cestovný poriadok ŽSR z vášho regiónu v denníku SME 5 619
 10. Prehrieva sa vám mobil? Môžete prísť o peniaze 5 535

Neprehliadnite tiež

Obvineným v kauze Shark predĺžili väzbu o päť mesiacov

Najvyšší súd radikálne zmenil verdikt Špecializovaného trestného.

Levočan pestuje vianočné stromčeky na plantáži. Nápad si doniesol z Ameriky

Tatranskí lesníci sú v pozore, aby nedochádzalo k nelegálnym výrubom.

Ôsmy div Babiš

Ide žalovať nie Ústav pamäti národa, ale rovno Slovensko.

Žiaci na Ukrajine majú problém s učebnicami, dostali Košické povesti

Rotary club Košice rozdal v Užhorode 150 kníh, deti sa z nich budú učiť.

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Vlani hrozil pádom vlády, teraz Ficovi rozmrazenie platov neprekáža

Bugár kritizoval Smer a SNS, že neprišli s vlastnými riešením.

Dobré ráno

Dobré ráno: Falošný hlas podobný Ficovi by znalci odhalili

Je Robert Fico naozaj na nahrávke?

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Hurá – politikom rastú platy

Nekonečné zmrazovanie je neúnosné.

Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop