Korzár logo Korzár Košice
Piatok, 4. december, 2020 | Meniny má Barbora, BarbaraKrížovkyKrížovky

OBČIANSKY SERVIS - Sneh prináša radosť, aj množstvo problémov

PhDr. MICHAL KALIŇÁK, politológS radosťou z prvého snehu prichádza každoročne aj nemalá zodpovednosť pre kompetentné orgány. Pošmyknutie na ľade,

PhDr. MICHAL KALIŇÁK, politológ

S radosťou z prvého snehu prichádza každoročne aj nemalá zodpovednosť pre kompetentné orgány. Pošmyknutie na ľade, či zakopnutie na zasneženom chodníku môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy a komplikácie. Je preto nevyhnutné sneh z komunikácií odstraňovať. Samosprávy stanovujú podmienky, povinnosti aj zodpovednosť za odpratávanie snehovej nádielky z ciest, chodníkov, ulíc, verejných priestranstiev. Prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení tak chránia zdravie, aj majetok.

Skryť Vypnúť reklamu

PREŠOV. Nariadenia však treba poznať a, pochopiteľne, dodržiavať. Preto sme spracovali prehľad všeobecne záväzných nariadení vybraných miest z viacerých kútov východného Slovenska. Jednotlivé nariadenia boli získané z webstránok samospráv. O problematike čistoty a údržby verejných priestranstiev v zimnom období pojednávajú nariadenia rôzneho názvu, ktoré sa líšia napríklad svojím rozsahom, alebo aj konkretizáciou.

Košice

Nariadenie o zimnej údržbe upravuje najmä povinnosti a zodpovednosť právnických a fyzických osôb za zimnú údržbu ciest, miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev.

Na území mesta Košice zabezpečujú zimnú údržbu komunikácií ich správcovia a ďalšie subjekty. Za mesto Košice vykonávajú povinnosti správcu: a) Správa komunikácií, b) dopravné podniky mesta Košice, a. s., c) Správa mestskej zelene, d) investori rozostavaných a neodovzdaných komunikácií, e) mestské časti.

Skryť Vypnúť reklamu

Čistením chodníkov počas zimnej údržby sa rozumie ich zametanie, odstraňovanie snehu, ľadu, blata a pod. Subjekty zodpovedné za zimnú údržbu musia byť vybavené potrebným náradím.

Chodníky musia byť vyčistené každý deň do 6.00 hod. V prípade zlých poveternostných podmienok sa čistenie vykonáva i v priebehu dňa podľa potreby.

Vlastník budovy je povinný zverejniť viditeľne meno a adresu osoby, poverenej udržiavať chodník v dobrom stave.

Sankcie

Za nedodržanie povinností vyplývajúcich z všeobecne záväzného nariadenia a ďalších predpisov možno uložiť pokutu v zmysle platných predpisov, napríklad v zmysle Zákona o priestupkoch.

Michalovce

Všeobecne záväzné nariadenie o zabezpečení schodnosti a zjazdnosti miestnych komunikácií a ich súčastí na území mesta stanovuje rozsah povinností aj v situácii, kedy ide o závady v zjazdnosti ciest a miestnych komunikácií, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.

Skryť Vypnúť reklamu

Pod pojmami zjazdnosť a schodnosť komunikácií sa rozumie ich údržba, čistenie a zimná údržba. Zimnou údržbou sa zaisťuje zjazdnosť ciest a miestnych komunikácií a schodnosť prechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest a komunikáciách pre peších odstraňovaním závad v zjazdnosti a schodnosti.

Odstraňovanie, prípadne zmierňovanie závad v zjazdnosti zahrňuje najmä tieto činnosti:

a) pluhovanie, frézovanie, prípadne nasadenie ďalších mechanizmov

b) posyp intertnými materiálmi (piesok, kamenivo)

Použitie škváry a chemických látok na miestnych komunikáciách a chodníkoch nie je dovolené.

Povinnosti pri odstraňovaní závad

Závady v schodnosti prechodoch pre chodcov na komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest cez mesto, ako aj závady v schodnosti chodníkov je povinný odstraňovať správca miestnych komunikácií.

Závady v schodnosti chodníkov, priľahlých k nehnuteľnostiam, ktoré hraničia s cestou alebo miestnou komunikáciou sú povinní bez prieťahov odstraňovať správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti, ak závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.

Závady v schodnosti prístupových chodníkov k bytovým jednotkám je povinný bez prieťahu zabezpečiť vlastník.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti zodpovedajú v plnom rozsahu za škody, ktoré vznikli v dôsledku znečistenia, poľadovice alebo snehu, ktoré boli povinní bez prieťahov odstrániť.

Sankcie

Porušovanie ustanovení tohto nariadenia možnosť stíhať ako priestupok v zmysle zákona o priestupkoch, pokiaľ nepôjde o zločin alebo trestný čin. Pri porušovaní ustanovení zo strany právnickej osoby sa bude postupovať podľa ustanovení cestného zákona. Mestská polícia môže sankcionovať do výšky 500 Sk v blokovom konaní.

Kontrola

Kontrolu zabezpečuje mestská polícia.

Snina

Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane životného prostredia a o verejnom poriadku sa okrem iného venuje čisteniu miestnych komunikácií a verejných plôch. Pod čistením sa rozumie: zamietanie, polievanie a vysávanie, odstraňovanie blata, sypkých a tekutých materiálov vypadnutých pri preprave, ďalej odhŕňanie, resp. vývoz snehu a posypávanie.

Chodníky v meste je povinný čistiť vlastník, resp. užívateľ priľahlého domu alebo pozemku v rozsahu od vchodu do domu alebo vstupu na pozemok po obrubník cesty alebo hlavný chodník.

Hlavné chodníky čistí poverená organizácia mesta podľa každoročne vydaného harmonogramu zimnej údržby (mimo vnútorných chodníkov jednotlivých organizácií). Cesty v meste čistia poverené organizácie. Parkoviská a odstavné plochy vrátane autobusových nástupíšť čistí poverená organizácia mesta.

Všetky miestne komunikácie musia byť v zime v zmysle vydaného harmonogramu vyčistené a posypané do:

a) komunikácie v meste vrátane lávok cez vodné toky do 6.00 hod.

b) cintorín, skládka odpadu, rekreačná oblasť Rybníky do 9.00 hod.

Čistotu na mestskom trhovisku zabezpečuje poverená organizácia mesta. Posyp pri stánkoch zabezpečujú majitelia s materiálom, ktorý dodá poverená organizácia mesta. V meste Snina sa na zimnú údržbu používa iba intertný materiál. Technická soľ môže byť použitá iba výnimočne na schody a križovatky.

Sankcie

Porušenie predmetného VZN je priestupkom, za ktorý môže byť fyzickým osobám uložená MsP v Snine bloková pokuta do výšky 1 000 Sk a v priestupkovom konaní príslušnými orgánmi štátnej správy pokuta do výšky 2 000 Sk.

Primátor mesta môže za porušenie tohto VZN uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 100 000 Sk.

Kontrola

Dodržiavanie ustanovení kontrolujú: poslanci MsZ, hlavný kontrolór mesta, mestská polícia a pracovníci MsÚ.

Trebišov

VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta stanovuje povinnosti pre udržiavanie čistoty aj v zimnom období.

Čistiť chodníky a priestory medzi chodníkom a nehnuteľnosťou je povinný vlastník alebo správca, prípadne užívateľ priľahlej nehnuteľnosti. Za chodník hraničiaci s nehnuteľnosťou sa považuje aj chodník oddelený pásom pozemku, ktorý neslúži komunikačným účelom.

Za čistotu vnútroblokových chodníkov je zodpovedný vlastník alebo správca, prípadne užívateľ priľahlých obytných domov. Chodníky sa čistia po celej šírke.

V rámci zimnej údržby sú subjekty zodpovedné a čistotu chodníkov povinné odstrániť sneh a námrazu aj viackrát za deň po celej šírke chodníka. Sneh a námraza sa zhŕňa na okraj vozovky tak, aby bol zabezpečený odtok vody pri odmäku a aby neboli zahatané odvodňovacie kanalizačné vpuste, zatarasené priechody pre chodcov, vjazdy a vstupy do budov, plochy určené na nakladanie a vykladanie tovaru, odvoz domového odpadu a pod.

Ak napadne sneh v noci alebo sa v noci vytvorí námraza alebo poľadovica, musia sa chodníky očistiť a posypať inertným materiálom najneskôr do 8.00 hod. a ich bezpečnosť zabezpečovať minimálne do 21.00 hod. Odvoz snehu zhrnutého do hromád vykonáva organizácia poverená výkonom zimnej údržby.

Sankcie

Porušenie nariadenia môže byť v prípade právnickej osoby postihnuté pokutou primátora až do výšky 100 000 Sk

Porušenie fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok podľa Zákona o priestupkoch. V blokovom konaní jej možno uložiť pokutu do výšky 500 Sk alebo v priestupkovom konaní podľa kvalifikácie skutku.

Kontrola

Dodržiavanie nariadenia a vyhľadávanie jeho porušovateľov vykonávajú poverení pracovníci mesta a mestskej polície.

Sabinov

V tomto meste sa čistote a poriadku venuje VZN o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území mesta Sabinov.

Čistenie, udržiavanie a zimnú údržbu chodníkov vykonáva vlastník, správca alebo užívateľ priľahlej nehnuteľnosti po celej jej dĺžke na vlastné náklady, pričom za chodník sa považujú aj schody.

Chodník je nutné čistiť, udržiavať a vykonávať zimnú údržbu po celej jeho šírke, až po cestu alebo miestnu komunikáciu s výnimkou severnej strany CMZ, ktorá je zreteľne výškovo alebo vodorovne označená kde sa musí udržiavať najmenej v šírke od priečelia budov.

V zimnom období musí byť sneh odprataný najneskôr do 6. 00 hod., poľadovica musí byť odstránená čo najskôr. Zimnú údržbu je treba v zimnom období v prípade potreby opakovať v priebehu dňa viackrát až do 20.00 hod.

Zhrnutý sneh sa ukladá na okraji vozovky na hromadu. Hromadu snehu nie je možné tvoriť na miestach, ktoré musia zostať voľné. Sú to najmä vstupy kanalizácie, odpadové šachty, vstupy do jazdnej dráhy, v mieste prechodu, dopravné značky, zastávky dopravných prostriedkov, vjazdy do domov, úseky potrebné preskladovanie tovaru, miesta pre prekládku smetných nádob na domový odpad.

Správca bytového domu vykonáva zimnú údržbu týchto priestorov tak, aby bol zabezpečený primeraný prístup po celej šírke a dĺžke spevnenej plochy k bytovému domu.

Miestne komunikácie, námestia, parky, ostatné chodníky musia byť vyčistené každý deň do 6. 00 hod. ráno.

Sankcie

Za porušenie môže byť uložená bloková pokuta do výšky 500 Sk. V prípade nezaplatenia blokovej pokuty, bude sa postupovať v zmysle zákona o priestupkoch, na základe čoho môže byť udelená pokuta do výšky 1 000 Sk.

Ak právnická osoba poruší VZN, primátor mesta môže uložiť právnickej osobe pokutu až do výšky 200 000 Sk.

Kontrola

Kontrolu dodržiavania povinností a zákazov vykonáva mestská polícia, hlavný kontrolór mesta a príslušný orgán mesta, ktorý poveruje organizáciu zabezpečujúcu čistotu a zimnú údržbu v meste čistením a vykonávaním zimnej údržby.

Spišská Nová Ves

Za čistenie a čistotu verejného priestranstva a zimnú údržbu zodpovedajú fyzické a právnické osoby, ktorým prislúcha správa alebo údržba verejných priestranstiev. O čistote verejných priestranstiev pojednáva všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2003 o čistote mesta.

Vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný:

- udržiavať čistotu celej nehnuteľnosti (dvor, vonkajšie schody),

- zabezpečiť odstránenie náletových drevín min. 2 x ročne,

- riadne a včasne očistiť priľahlý chodník, ktorý hraniční v zastavanom území s cestou alebo miestnou komunikáciou,

- čistiť chodník, ktorý hraničí s nehnuteľnosťou ak je medzi ním a nehnuteľnosťou pruh pozemku, slúžiaci iným ako komunikačným účelom,

- chodníky je nutné čistiť po cele šírke, pokiaľ ich oddelenie od vozovky, alebo komunikácie je zreteľne výškovo, alebo vodorovne označené. Na miestach, kde chodník nie je vyznačený, treba čistiť pruh šírky min. 2 m priliehajúci k nehnuteľnosti.

- chodníky sa musia čistiť denne, vrátane sobôt, nedieľ a sviatkov. Ak napadne, alebo ak sa v noci vytvára námraza, musia sa chodníky očistiť a posypať intertným materiálom (piesok, drvina).

Sankcie

Porušovanie ustanovení VZN je priestupok, za ktorý môže byť zamestnancami Mestskej polície uložená fyzickým osobám bloková pokuta do výšky 1 000 Sk. V rozkazanom konaní do 4 000 Sk.

Primátor mesta môže za porušenie ustanovení VZN uložiť právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 200 000 Sk.

Rozhodnutie o uložení pokuty za priestupok, o nároku na náhradu škody a o náhrade trov konania možno vykonať do troch rokov od uplynutia lehoty určenej na ich zaplatenie.

Kontrola

Kontrolu nariadenia vykonávajú: mestský úrad, mestská polícia, poslanci MsZ a členovia príslušných mestských výborov, členovia Komisie pre životné prostredie a verejný poriadok pri MsZ a útvar hlavného kontrolóra.

Giraltovce

Všeobecne záväzné nariadenie o dodržiavaní čistoty a poriadku upravuje povinnosti vlastníkov (správcov, užívateľov) pozemkov, verejných priestranstiev, nehnuteľnosti a iných objektov, ako aj obyvateľov a návštevníkov mesta Giraltovce.

Zimnú údržbu verejných priestranstiev, zjazdnosť vozoviek a chodníkov zabezpečuje podľa osobitného programu organizácia poverená mestom, ktorá vykonáva podľa potreby posypávanie povrchu vozovky inertným materiálom, zhŕňanie, pluhovanie a odvoz snehu. Prednostne sa zabezpečuje zjazdnosť hlavných križovatiek, výpadových ciest, frekventovaných ulíc a prechodov pre chodcov.

V zimnom období treba zbavovať chodníky snehu a v prípade námrazy aj viackrát za deň a to v celej šírke. Sneh a námraza sa zhŕňa na okraj vozovky do hromád. Na okraji vozovky treba uvoľniť vpusty kanalizácie, aby sa v prípade odmäku zabezpečil odtok vody. Pri tvorení poľadovice treba chodníky posýpať inertným materiálom (piesok, drvina a pod.)

Pri odstraňovaní a hromadení snehu treba dbať na to, aby neboli zatarasené prechody cez cestu alebo príchody a vjazdy do budov, plochy potrebné na nakladanie a vykladanie tovaru, paliva, odvoz domového odpadu a pod.

Ak napadne sneh v noci alebo ak sa v noci vytvorí námraza, musia sa chodníky očistiť a posypať inertným materiálom najneskôr do 6.00 hod. Bezpečnú schodnosť treba zabezpečiť minimálne do 21.00 hod.

Odvoz snehu zhrnutého do hromád vykonáva organizácia poverená výkonom zimnej údržby.

Sankcie

Porušenie ustanovení právnickou osobou sa postihuje podľa Štatútu mesta Giraltovce pokutou až do výšky, ktorú stanovuje osobitný právny predpis. V prípade fyzickej osoby môže byť uložená bloková pokuta do výšky 500 Sk, pokiaľ toto konanie nie je trestným činom.

POVINNOSTI SUBJEKTOV

Prešov

Čistote a verejnému poriadku je venované VZN, v ktorom má svoje miesto aj zimná údržba.

Zimnú údržbu miestnych komunikácií zabezpečujú organizácie poverené mestom, ktoré vykonávajú údržbu povrchu vozoviek vhodným posypovým materiálom, pluhovaním a zhŕňaním a odvozom snehu. Prednostne sa zabezpečuje zjazdnosť križovatiek, frekventovaných ulíc a ulíc s premávkou mestskej hromadnej prepravy, zberných komunikácií z miest s najhustejším osídlením. Ďalej komunikácií s nepriaznivými sklonovými pomermi a priechodov pre chodcov.

Schodnosť chodníkov v zastavanom území mesta sú povinní zabezpečiť vlastníci alebo užívatelia nehnuteľnosti hraničiacich s chodníkom. Kde nie je chodník, tak vlastník nehnuteľnosti je povinný čistiť pruh miestnej komunikácie, ktorý hraničí s nehnuteľnosťou a je potrebný k bezpečnej chôdzi.

Ak vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti nemôže sám vykonávať zimnú údržbu chodníkov je povinný zabezpečiť jej vykonanie inou osobou, resp. zmluvne na vlastné náklady.

Za zimnú údržbu chodníkov pred obchodnými a prevádzkovými objektmi zodpovedajú fyzické alebo právnické osoby podnikajúce na území mesta. Na viditeľnom mieste zverejnia meno a priezvisko osoby zodpovednej za zimnú údržbu chodníka.

Chodníky sa musia čistiť podľa potreby denne, vrátane dní pracovného pokoja. Čistením sa rozumie povinnosť odstraňovanie snehu, náľadia, námrazy alebo znečistenia pokiaľ vytvárajú alebo by mohli vytvoriť závadu v schodnosti.

Pri tvorení poľadovice treba chodníky posýpať inertným materiálom. Posyp chloridmi sa môže aplikovať iba v nevyhnutnom prípade a len na asfaltový povrch.

Pri odstraňovaní a hromadení snehu treba dbať na to, aby neboli zatarasené priechody pre chodcov, prístup a príjazd k stojiskám nádob na domový odpad, vjazdy, vstupy do budov, prístup k zastávkam MHD a pod.

Ak nenapadne sneh v noci, alebo sa v noci vytvorí námraza, musia sa chodníky očistiť a posypať inertným materiálom najneskôr do 7.00 hod. Schodnosť je potrebné zabezpečiť minimálne do 22.00 hod.

Sankcie

Porušenie ustanovení právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie sa postihuje pokutou do výšky 200 000 Sk. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje Zákon o správnom konaní.

Porušenie nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok. V blokovom konaní ho prejednávajú príslušníci mestskej polície.

Kontrola

Kontrolu dodržiavania vykonávajú: príslušníci mestskej polície, zamestnanci mestského úradu, poslanci mestského zastupiteľstva.

Bardejov

V tomto meste sa zimnej údržbe venuje VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku a o ochrane životného prostredia na území mesta Bardejov.

Za čistenie, údržbu verejného priestranstva a zimnú údržbu zodpovedajú fyzické osoby a právnické osoby, ktorým prislúcha správa alebo údržba verejných priestranstiev na základe dohodnutých zmluvných vzťahov s Mestom Bardejov alebo s organizáciou mestom poverenou. Čistenie a údržba verejného priestranstva má byť vykonávaná pravidelne.

Vlastník (správca, nájomca) nehnuteľnosti je zodpovedný za riadenie a včasné čistenie priľahlého chodníka. Vykonávanie čistenia priľahlého chodníka musí byť uskutočnené v nočnom čase (od 22. 00 hod. do 06. 00 hod.), v ostatnom čase podľa potreby.

Vlastníci (správcovia, nájomníci) objektov môžu uzatvoriť zmluvu s inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou na vykonávanie čistenia a údržby priľahlých chodníkov.

Za čistotu a poriadok autobusových zastávok mestskej hromadnej dopravy, prímestskej doprav a diaľkovej dopravy zodpovedá organizácia poverená jej spravovaním.

Sankcie

Nedodržiavanie ustanovení VZN je postihované, keď nebol spáchaný čin, ako priestupok podľa Zákona o priestupkoch.

Primátor môže v zmysle Zákona o obecnom zriadení uložiť právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 200 000 Sk.

Kontrola

Kontrolnými orgánmi sú poslanci mestského zastupiteľstva, hlavný kontrolór, mestská polícia a poverení zamestnanci samosprávy.

Lipany

Všeobecne záväzné nariadenie o čistote mesta detailne pojednáva o zimnej údržbe.

Slovenská správa ciest, ako správca ciest I. a III. triedy vrátane prejadzných úsekov cez mesto Lipany, zabezpečuje zimnú údržbu týchto komunikácií: cesta I. triedy (ul. sabinovská, Nám. Sv. Martina pravá strana, časť ul. Hviezdoslavova), cesta III. triedy (ul. Krivianska, Moyzesova, Kpt. Nálepku)

Mesto Lipany ako vlastník miestnych vozidlových komunikácií, zabezpečuje zimnú údržbu na všetkých komunikáciách, okrem komunikácií účelových, zabezpečením ich prejazdnosti podľa kategórií:

a) do 4 hodín: prístup ku poliklinike Komenského ul., komunikácie s pozdĺžnym sklonom Janošíkova, Odbojárska, Tajovského, Kukučínova, Štúrova.

b) do 6 hodín: všetky ostatné miestne vozidlové komunikácie

3. Lipianska samospráva zabezpečuje priechodnosť peších komunikácií (t. j. odhrnutie snehu na šírku radlice mechanizmu) do 7.00 hod., alebo do 3 hodín po nasnežení na týchto komunikáciách:

- železničná stanica,

- Krivianska ul. smer MsÚ, poliklinika ul. Komenského,

- pravá strana Nám. Sv. Martina hlavný chodník po ZUŠ

- ľavá strana Nám. Sv. Martina hlavný chodník, Hviezdoslavova po most na ceste I/68

- Sabinovská ul. pravá strana v smere Lipany Stará Ľubovňa

- Komenského Štúrova chodník nad osobitnou školou

Vlastníci obchodných a iných podnikateľských prevádzok sú povinní: a) zabezpečiť schodnosť priľahlej pešej komunikácie včítane prístupového chodníka ku prevádzke, b) umiestniť na viditeľnom mieste meno, priezvisko a adresu osoby zodpovednej za vyčistenie priľahlej pešej komunikácie včítane prístupového chodníka ku prevádzke.

Vlastníci bytových domov sú povinní: a) zabezpečiť najneskôr do 20. 00 hod. schodnosť priľahlej pešej komunikácie, b) umiestniť na mieste, viditeľnom alebo prístupnom z komunikácie, meno a priezvisko osoby zodpovednej za vyčistenie priľahlej pešej komunikácie.

Vlastníci, resp. užívatelia rodinných domov a nehnuteľností (záhrady, stavebné pozemky, atď.) sú povinní zabezpečiť najneskôr do 20.00 hod. schodnosť priľahlej pešej komunikácie.

Sankcie

Za porušenie VZN sú ukladané sankcie podľa Zákona o priestupkoch a v zmysle Zákona o obecnom zriadení.

Kontrola

Dodržiavanie kontrolujú poslanca mestského zastupiteľstva, mestská polícia a poverení pracovníci mestského úradu.

Medzilaborce

Závady v zjazdnosti miestnych komunikácií je povinný bezodkladne odstrániť ich vlastník, resp. správca miestnej komunikácie.

Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam, ktorá sa nachádza v zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou a snehom. Závady musia byť odstránené do jednej hodiny od ich vzniku, a ráno najneskôr do 6. hodiny.

Poprad

Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane, údržbe a tvorbe životného prostredia, dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Poprad zdôrazňuje, že udržiavanie čistoty verejných priestranstiev je záväzné pre všetky subjekty, pôsobiace na území mesta.

Fyzické a právnické osoby, ktoré spravujú alebo vlastnia nehnuteľný majetok sú povinné zabezpečiť, aby chodník hraničiaci s nehnuteľnosťou. Schody (po celej šírke chodníka), keď nie je chodník, tak pás zeme široký najmenej 1,5 m hraničiaci s nehnuteľnosťou a potrebný ku chôdzi, bol riadne, včas a v rozsahu potrebnom na bežnú chôdzu čistený a v zimnom období bol z neho odstránený sneh a pri poľadovici bol posypávaný neprášeným materiálom. Táto povinnosť sa vyťahuje na chodníky a pásy zeme v súvislé zastavanej časti mesta.

Chodníky musia byť vyčistené včas a podľa potreby. Zmetanie nečistoty do vozoviek sa zakazuje. Zhrnutý sneh sa ukladá na okraji chodníkov na kopy. Zmetanie nečistoty do vozoviek sa zakazuje.

Zhrnutý sneh sa ukladá na okraji chodníkov na kopy. Zhrňovať sneh na vozovku je zakázané. Hromady snehu nie je možné tvoriť na miestach, ktoré musia ostať voľné. Sú to najmä vstupy do jazdnej dráhy v mieste prechodu, stanice dopravných prostriedkov, vjazdy do domov. Úseky potrebné pre skladovanie tovaru, uhlia, a pod. a pre náklad smetných uličných zariadení musia byť vždy voľné.

Sankcie

Primátor mesta môže právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie všeobecne záväzného nariadenia uložiť pokutu do 200 000,- Sk Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa keď sa primátor dozvedel o tom, kto sa konania dopustil. Najneskôr do troch rokov od porušenia nariadenia.

V zmysle zákona o priestupkoch môže byť fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 3 000 Sk, alebo bloková pokuta do výšky 1 000 Sk.

Stará Ľubovňa

Všeobecne záväzné nariadenie o udržiavaní čistoty a ochrany zelene na území mesta okrem iného stanovuje podmienky pre zimnú údržbu.

V zimnom období musí byť sneh odprataný z chodníkov do 6 hod., ak mestský úrad neurčí inak. Poľadovica musí byť odstránená čo najskôr.

Čistenie chodníkov v zimnom období treba v prípade potreby opakovať v priebehu dňa viackrát až do 21 hod. Pre tento účel sú povinné organizácie vybaviť obchody a zriadenia potrebným náradím.

Zhrnutý sneh sa ukladá na okraji vozovky na hromady. Hromady snehu nie je možné tvoriť na miestach, ktoré musia zostať voľné. Sú to najmä vstupy do jazdnej dráhy v mieste prechodu zástavby dopravných prostriedkov, vjazdy do domov, úseky potrebné pre skladovanie tovaru, uhlia, a pod. a pre prekladáku smetných nádob na domové odpadky. Vstupy kanalizácie a šachty musia byť vždy voľné. Vlastník (správca) budovy je povinný zverejniť viditeľne meno a adresu osoby poverenej čistotou chodníka na viditeľnom mieste.

Sankcie

Porušovateľom ustanovení všeobecne záväzného nariadenia môže príslušný orgán štátnej správy v zmysle Zákona o priestupkoch uložiť pokutu do 5 000 Sk a v rámci Zákona o obecnom zriadení môže uložiť pokutu až do výšky 100 000 Sk.Občania a zástupcovia organizácií môžu byť za porušenie ustanovení postihovaní priamo na mieste blokovou pokutou do výšky 500 Sk.

Kontrola

Je vykonávaná orgánmi mestského úradu, mestskou políciou, komisiami MsÚ a ostatnými orgánmi poverenými mestským úradom.

Vysoké Tatry

Na území tohto mesta zabezpečujú zimnú údržbu ciest, miestnych komunikácií a účelových komunikácií ich správcovia alebo vlastníci, ktorí za zimnú údržbu zodpovedajú podľa osobitných predpisov.

Na údržbu komunikácií sú správcovia povinní používať ekologické posypové materiály. Zakazuje sa používať inertný posypový materiál.

Zhrnutý sneh sa ukladá na okraj vozovky. Hromady snehu nie je prípustné tvoriť na autobusových zastávkach, pri staničkách odpadu a na vstupoch na vozovku v miestach priechodu pre chodcov.

VZN mesta Vysoké Tatry o zimnej údržbe komunikácií na území mesta obsahuje zoznam komunikácií, na ktorý sa používa ekologická soľ.

Sankcie

Za porušenie ustanovení všeobecne záväzného nariadenia možno udeliť sankcie v zmysle Zákona o obecnom zriadení.

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Čo musíte vedieť, ak chcete prežiť Vianoce v zdraví a so svojimi
 2. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 3. Nová škôlka 21. storočia na Kramároch
 4. Na výpadok elektriny vás môže upozorniť aj SMS
 5. Štedré dni s Niké: Vyhraj lyže s podpisom Petry Vlhovej!
 6. Do Turecka sa dostanete bezpečne z Bratislavy bez potreby testu
 7. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 8. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 9. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť
 10. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 1. Podcast: Jeden lístok, veľa tratí
 2. Čo musíte vedieť, ak chcete prežiť Vianoce v zdraví a so svojimi
 3. Nová škôlka 21. storočia na Kramároch
 4. Do Turecka sa dostanete bezpečne z Bratislavy bez potreby testu
 5. Štedré dni s Niké: Vyhraj lyže s podpisom Petry Vlhovej!
 6. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 7. Prvá 2-stupňová akumulátorová snehová fréza na trhu
 8. COOP Jednota je najdôveryhodnejším slovenským predajcom potravín
 9. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 10. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 916
 2. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 14 608
 3. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 9 918
 4. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 822
 5. Aká je chémia vôní 9 808
 6. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 9 403
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 785
 8. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom 8 593
 9. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 8 177
 10. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy 7 336
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Nová riaditeľka košickej detskej nemocnice: Teším sa na návrat

Chystá stretnutia so zamestnancami, primármi a vytvorí svoj tím.

Jaroslava Feketeová. Snímka je z čias, keď pôsobila ako lekárka na Oddelení detskej onkológie a hematológie košickej DFN.
Výročie výbuchu bytovky Mukačevská 7 v Prešove

Rok po výbuchu. Majorošovci veria, že sa na Mukačevskú 7 ešte vrátia

Tragédia odhalila aj silu priateľstva.

Marek Majoroš na mieste, kde stála bytovka.
Viki Olejárová by rada zbierala zážitky z celého sveta, chcela by prespať v baobabe aj si zaspievať so Stingom.
Ľudmila Kolesárová.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Minister zdravotníctva Marek Krajčí.
Alena Zsuzsová opúšťa súd v Banskej Bystrici.

Jankovská by chcela Vianoce na slobode. Vylúčené to nie je

Rozhodnúť môže sama prokurátorka alebo na žiadosť aj súd.

Monika Jankovská.
Rozprávky SME

Či za dobré sa treba dobrým odmeniť (číta Robert Roth)

Klasické rozprávky (nielen) pre vaše deti.

Rozprávky
ŠPORT

Mal mať rozprávkovú kariéru. Hlúpa mladá hlava všetko zničila, spomína

Strelil najrýchlejší gól v najvyššej súťaži?

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop