Korzár logo Korzár Košice
Nedeľa, 29. november, 2020 | Meniny má VratkoKrížovkyKrížovky

OBČIANSKY SERVIS - Ako je to v našich mestách

n Každá samospráva si, rešpektujúc zákony a Ústavu Slovenskej republiky, tvorí všeobecne záväzné nariadenia, ktoré upravujú ochranu pred požívaním

alkoholických nápojov na verejnosti, podľa aktuálnych potrieb a reálnej situácie na svojom území. Prinášame prehľad, ako je táto problematika upravená vo viacerých mestách Košického a Prešovského kraja.

n Poznámka: Znenie spracovaných všeobecne záväzných nariadení bolo získané z webstránok miest, prípadne boli vyžiadané emailom. V samosprávach, ktoré na účel regulácie požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách nemajú vytvorené všeobecne záväzné nariadenia, musia občania striktne dodržiavať zákon o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb č. 219/1996 Z. z.

Skryť Vypnúť reklamu

P. S. Pri oslavách sa nesmie zabúdať ani na nočný pokoj, ktorý je v čase od 22.00 hod. do 6.00 hod.

* * *

Košice

Druhé najväčšie mesto na Slovensku upravuje požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách vo svojom VZN o čistote a o verejnom poriadku.

Požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách, mimo zariadení na to určených, prevádzkovo a priestorovo prispôsobených, je zakázané v čase od 5.00 hod. do 3.00 hod. nasledujúceho dňa:

a) v okolí areálov škôl, školských, predškolských a výchovno-vzdelávacích zariadení, na detských ihriskách a v ich okolí,

b) v okolí zdravotníckych zariadení,

c) v okolí úradov verejnej správy,

d) v okolí kostolov,

e) na športových ihriskách,

f) v prístreškoch a na zastávkach verejnej dopravy,

Skryť Vypnúť reklamu

g) v parkoch,

h) na uliciach Hlavná, Mlynská, Alžbetina, na Dominikánskom námestí a Staničnom námestí.

Výnimky

Mesto môže určiť výnimku zo zákazu požívania alkoholických nápojov na miestach (v parkoch, na uliciach: Hlavná, Mlynská, Alžbetina, na Dominikánskom námestí a Staničnom námestí) pri kultúrnych a športových podujatiach a akciách celomestského rozsahu verejným oznamom. Rovnako môžu výnimku, na uvedených miestach (v parkoch, na uliciach: Hlavná, Mlynská, Alžbetina, na Dominikánskom námestí a Staničnom námestí), určiť aj Mestské časti vo svojich územných obvodoch.

Sankcie

Porušenie tohto nariadenia je postihnuteľné podľa Zákona o priestupkov, Zákona o meste Košice, Zákona o ochrane zdravia ľudí, Zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.

Skryť Vypnúť reklamu

* * *

SPIŠ

Spišská Nová Ves

Zákaz predaja a zákaz požívania alkoholických nápojov sa vzťahuje:

a) na predaj alkoholických nápojov v maloobchodných jednotkách - prevádzkarniach na území mesta Spišská Nová ves v hodinách od 20. 00 hod. do 6.00 hod.

b) na požívanie alkoholických nápojov v uliciach, na námestiach, cestách, parkoviskách, v mestských parkoch, detských ihriskách, v podchodoch a na iných verejných priestranstvách v meste Spišská Nová Ves, s výnimkou tých, ktoré sa nachádzajú pri prevádzkarni, ktorá bola na tento účel zriadená, po predchádzajúcom súhlase Mesta Spišská Nová Ves.

Sankcie

Porušenie nariadenia v tomto meste je možné sankcionovať uložením pokuty od 5 000 do 200 000 Sk právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá obmedzenie porušila. V prípade porušenia fyzickou osobou, ktorá obmedzenie - zákaz požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach porušila, je možné jej uložiť blokovú pokutu do výšky 5 00,- Sk, respektíve prejednávaním priestupku uložením pokuty až do výšky 1 000 Sk.

Levoča

V meste sa zakazuje požívanie alkoholických nápojov v čase od 6.00 hod. - do 24.00 hod. na verejne prístupných miestach, s výnimkou letných záhrad pohostinských zariadení zriadených so súhlasom MsÚ v Levoči a podujatiach organizovaných so súhlasom MsÚ v Levoči.

Verejne prístupné miesta podľa tohto nariadenia sú najmä: ulica, námestie, cesta, miestna komunikácia, chodník, parkovisko, most, priechod, podchod, schody, park, rekreačný les, detské ihrisko, školské zariadenia, športoviská a trhovisko. Za verejne prístupné miesta sa v zmysle nariadenia považujú všetky verejne prístupné pozemky v meste, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb s výnimkou obcí, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia. V pochybnosti, či ide o verejne prístupné miesto, rozhodne MsÚ v Levoči.

Kontrolu dodržiavania nariadenia, ukladanie a vyberanie blokových pokút a prípadné oznámenie správnemu orgánu vykonávajú príslušníci Mestskej polície v Levoči a osoby poverené orgánmi mesta.

Sankcie

Porušenie VZN, pokiaľ nestačí dohovor, môže byť pokutované v čiastke do 1 000 Sk (v blokovom konaní do 300 Sk). Právnickej osobe, ktorá ho poruší môže mesto uložiť pokutu do 200 000 Sk.

Gelnica

Verejnými priestranstvami na účely tohto nariadenia sú všetky verejnosti prístupné pozemky v intraviláne mesta Gelnica, ktoré slúžia verejnému užívaniu.

Zakazuje sa predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie:

1) osobám mladším ako 18 rokov,

2) osobám zjavne ovplyvneným alkoholom,

3) v zdravotných zariadeniach s výnimkou kúpeľných liečební pre dospelých,

4) na zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach s výnimkou piva a vína,

5) na verejných kultúrnych podujatiach určených pre osoby mladšie ako 18 rokov,

Zakazuje sa podávať alkoholické nápoje, alebo inak umožňovať ich bezprostredné požitie vodičom. Ďalší zákaz sa vzťahuje na predaj alebo podávanie alkoholických nápojov alebo iného umožňovania ich požívania pohostinským spôsobom v predajniach potravín alebo v obchodných maloobchodných prevádzkárňach.

Na verejných priestranstvách je zakázané požívať alkoholické nápoje, okrem kalendárnych dní 31. 12 a 1. 1 príslušného roka. Zákaz sa nevzťahuje na letné terasy pred prevádzkárňami, na ktoré sú vydané súhlasy mesta Gelnica na záber verejného priestranstva, na verejné podujatia organizované mestom Gelnica alebo organizovaných so súhlasom mesta Gelnica, ak sa počas ich trvania konzumácia alkoholických nápojov výslovne nezakázala alebo neobmedzila.

Sankcie

Mesto môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila zákaz, obmedzenie alebo povinnosť uvedenú v tomto nariadení pokutu od 5 000 do 200 000 Sk.

Fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenia tohto nariadenia sa dopustí priestupku, za ktorý jej môže byť uložená pokuta do 1 000 Sk. Kontrolu dodržiavania ustanovení vykonáva Mestská polícia. Na základe písomného poverenia primátora mesta ju môžu vykonávať aj zamestnanci mesta.

Krompachy

O požívaní alkoholických nápojov na verejných priestranstvách pojednáva VZN o čistote mesta. Podľa tohto dokumentu sú verejnými priestranstvami "všetky plochy, ktoré podľa svojho určenia slúžia verejnému užívaniu. Sú to najmä miestne komunikácie, mosty, chodníky, lávky, parkoviská, námestia, trhoviská, cintoríny, parky, verejne prístupná zeleň, detské ihriská, pieskoviská, korytá a nábrežia vodných tokov a nádrží, ako aj ostatné plochy nezverené do správy iným právnickým alebo fyzickým osobám."

V záujme zdravia, verejného poriadku, bezpečnosti občanov a pre udržiavanie pozitívnych estetických kvalít života sa v Krompachoch okrem iného zakazuje: konzumovať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách, pred reštauračnými a obchodnými zariadeniam, ak k tomu nie sú vytvorené stolovacie a hygienické podmienky.

Kontrolnú činnosť vykonávajú: Mestská polícia, Mestský úrad Krompachy - oddelenie výstavby a životného prostredia, poslanci Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, členovia Komisie výstavby a životného prostredia pri MsZ v Krompachoch, hlavný kontrolór mesta.

Sankcie

Porušovanie všeobecne záväzného nariadenia je priestupok, za ktorý môže byť príslušníkmi mestskej polície uložená fyzickým osobám bloková pokuta do výšky 1 000,- Sk. "Primátorská pokuta" môže byť právnickej osobe uložená do výšky 200 000,- Sk.

* * *

foto pod titulkom - 2 boxy

* * *

PREŠOVSKÝ REGIÓN

Prešov

V záujme zabezpečenia verejného poriadku, ochrany zdravého morálneho a fyzického vývoja mládeže a ochrany spoločnosti pred nežiadúcimi spoločenskými javmi je na verejne prístupnom mieste zakázané požívať alkoholické nápoje.

Tento zákaz neplatí: v odôvodnených prípadoch, pri jednorázových alebo krátkodobých akciách celomestského významu na základe písomného povolenia primátora mesta, posledný deň v roku od 18.00 hod. do 6.00 hod. prvého dňa nasledujúceho roku, v priestoroch letných terás, vo vymedzených priestoroch rekreačných zariadení (napr. vymedzená časť na letných kúpaliskách a pod.) v čase od 3.00 hod do 4.00 hod.

Verejne prístupným miestom pre účely tohto nariadenia sa považujú všetky miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie ako sú ulice, námestia, terasy, cesty, chodníky, parkoviská, verejná zeleň, nábrežia, mosty, priechody, podchody, nadchody, schody, parky, detské ihriská a trhoviská, pokiaľ nie sú vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb ako mesto.

Kontrolu plnenia všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú príslušníci mestskej polície, poslanci mestského zastupiteľstva, osoby poverené mestom.

Sankcie

Porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie sa postihuje pokutou do výšky 200 000 Sk.

Lipany

Týmto nariadením sa zakazuje podávať a požívať alkoholické nápoje v predajniach potravín, lahôdok a iných, ktoré nemajú oprávnenie na podávanie alkoholických nápojov.

Zakazuje sa podávať a požívať alkoholické nápoje bez súhlasu mesta na verejnej prístupných miestach: parky, detské ihriská, Kuzmányho ulica, Námestie sv. Martina, Sabinovská ulica, nástupište SAD, nástupište ŽSR.

Kontrolu dodržiavania nariadenia, ukladanie a vyberanie pokút, prípadné oznámenie správnemu orgánu vykonávajú pracovníci mestskej polície.

Sankcie

Právnickej, alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila tento zákaz môže mesto uložiť pokutu od 5 000 do 200 000 Sk. Fyzická osoba, ktorá poruší nariadenie sa dopúšťa priestupku proti verejnému poriadku a pokiaľ nestačí dohováranie, uloží sa jej pokuta do 1 000 Sk (v blokovom konaní do 500 Sk).

Právnickej osobe, ktorá poruší nariadenie môže primátor mesta uložiť pokutu do výšky 100 000 Sk podľa §13 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Stropkov

V tomto meste sa zakazuje predávať alebo požívať alkoholické nápoje:

a) osobám mladším ako 18 rokov,

b) osobám zjavne ovplyvneným alkoholom,

c) v zdravotných zariadeniach s výnimkou kúpeľných liečební pre dospelých,

d) na zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach s výnimkou piva a vína,

e) na verejných kultúrnych podujatiach určených pre osoby mladšie ako 18 rokov.

Zákaz sa týka aj napríklad vstupu do priestorov a vozidiel verejnej hromadnej dopravy osobám zjavne ovplyvneným alkoholom, ak ohrozujú alebo môžu ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky alebo prepravy, verejný poriadok alebo vzbudzujú verejné pohoršenie.

Verejnými priestranstvami sú v zmysle predmetného VZN:

a) Námestie SNP v Stropkove,

b) parky pred II. základnou školou na Mlynskej ulici a pred I. základnou školou na Hrnčiarskej ulici,

c) park pri Obvodnom úrade v Stropkove,

d) Zámocká ulica,

e) Cintorínska ulica,

f) Hlavná ulica,

g Mlynská ulica,

h) Hviezdoslavova ulica,

ch) Hrnčiarska ulica,

i) Ulica Matice slovenskej

V tomto meste sa zakazuje požívanie alkoholických nápojov, s výnimkou letných záhrad, terás a pod, zriadených so súhlasom príslušných orgánov mesta Stropkov a podujatí organizovaných so súhlasom príslušných orgánov mesta Stropkov v čase od 06. 00 hod. do 06. 00 hod.

Kontrolnými orgánmi na dodržiavanie tohto všeobecne záväzného nariadenia sú Mestská polícia v Stropkove a hlavný kontrolór mesta Stropkov.

Sankcie

Porušenie ustanovení VZN sa môže stíhať v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov a kontrolný orgán je oprávnený v zmysle tohto zákona uložiť pokutu v blokovom konaní. Primátor mesta môže za porušenie všeobecne záväzného nariadenia uložiť právnickej osobe pokutu vo výške 200 000 Sk.

Vranov nad Topľou

Svojou miestnou legislatívou vo všeobecnosti zakazuje "konzumovať alkoholické nápoje (vrátane piva) na verejných priestranstvách, mimo vyhradených priestorov."

Kontrolu dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia o verejnom poriadku sleduje vykonávajú: príslušníci Mestskej polície, zamestnanci oddelenie životného prostredia a dopravy, hlavný kontrolór mesta.

Sankcie

Porušovanie ustanovení je priestupkom podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

* * *

ZEMPLÍN A GEMER

Snina

Sninská samospráva definuje verejným priestranstvom: všetky mestské komunikácie (cesty, chodníky, parkoviská, odstavné plochy, lávky, mosty), námestia, trhoviská, verejne prístupnú zeleň, mestské ihriská, pieskoviská, fontány, vodné toky a zdroje, športové zariadenia, ako aj ostatné plochy v meste slúžiace verejnému užívaniu.

V rámci zabezpečovania verejného poriadku je v Snine zakázané požívať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách, okrem miest k tomuto účelu vyhradených (výnimky odsúhlasuje MsÚ - napr. jarmoky, predvolebné mítingy atď.).

Dodržiavanie ustanovení nariadenia kontrolujú orgány mesta: poslanci MsÚ v Snine, hlavný kontrolór mesta Snina, Mestská polícia mesta Snina, pracovníci MsÚ Snina.

Sankcie

Porušenie ustanovení VZN je priestupkom, za ktorý môže byť fyzickým osobám uložená MsP v Snine bloková pokuta do výšky 1 000 Sk a v priestupkovom konaní príslušnými orgánmi štátnej správy pokuta do výšky 2 000 Sk.

Medzilaborce

Obmedzenie požívania alkoholických nápojov sa týka celoročného zákazu požívania alkoholických nápojov na týchto verejne prístupných miesta, t. j. uliciach:

a) A. Warhola,

b) Mierová ulica,

c) Duchnovičova ulica,

d) Komenského ulica.

Rožňava

V rámci všeobecne záväzného nariadenia o ochrane verejného poriadku je v meste zakázané požívať alkoholické nápoje:

1. V čase od 1.00 hod. do 24.00 hod. na verejne prístupných miestach, resp. do vzdialenosti 200 m od:

a) sídiel orgánov štátnej správy a verejnej správy,

b) škôl, predškolských zariadení a školských zariadení pre deti a mládež do 18 rokov

c) miest dlhodobo, alebo trvale určených na vykonávanie náboženských obradov

d) pohrebísk a iných pietnych miest (pomníky, pamätníky)

e) parkov a detských ihrísk

f) v celom areáli autobusovej stanice v Rožňave

g) na všetkých športoviskách a športových zariadeniach v Rožňave

2. Zakazuje sa požívanie alkoholických nápojov v čase od 1.00 hod. do 24.00 hod. pred maloobchodnou prevádzkou a v okruhu 50 m od maloobchodnej prevádzky so sortimentom aj alkoholických nápojov.

Zákaz vymedzený v prvom odseku sa nevzťahuje na:

a) priestory letných terás záhrad pohostinských zariadení, zriadených so súhlasom Mesta Rožňava

b) verejné podujatia, organizované so súhlasom Mesta Rožňava.

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú orgány Mesta, a to primátor mesta, poslanci Mestského zastupiteľstva, členovia Mestskej polície, zamestnanci Mesta Rožňava na základe poverenia primátora, správca pohrebiska a Úrad verejného zdravotníctva.

Sankcie

Porušenie ustanovení všeobecne záväzného nariadenia je priestupkom proti verejnému poriadku a zákona o priestupkoch, za ktoré môže byť uložená pokuta. Sankcie za nedodržanie povinností upravuje osobitný predpis.

* * *

TATRY

Poprad

Príslušné všeobecne záväzné nariadenie zakazuje predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie:

a) osobám mladším ako 18 rokov,

b) osobám zjavne ovplyvneným alkoholom,

c) v zdravotných zariadeniach s výnimkou kúpeľných liečební pre dospelých,

d) na zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach s výnimkou piva a vína,

e) na verejných kultúrnych podujatiach určených pre osoby mladšie ako 18 rokov.

Okrem kalendárnych dní 31. 12. a 1. 1. príslušného roka. Zákaz sa nevzťahuje na letné terasy pre prevádzkárňami, na ktoré sú vydané súhlasy Mesta Poprad na záber verejného priestranstva a na verejné podujatia organizované pri príležitosti štátnych a náboženských sviatkov, na ktorých organizácií sa podieľa mesto.

Kontrolu dodržiavania ustanovení vykonáva Mestská polícia mesta Poprad.

Sankcie

Primátor mesta môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila obmedzenie alebo povinnosť uvedenú v tomto nariadení pokutu od 5 000 Sk do 200 000 Sk. Fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenia tohto nariadenia sa dopustí priestupku proti poriadku, môže jej byť uložená pokuta do 1 000 Sk, v blokovom konaní do 500 Sk.

Stará Ľubovňa

Na území mesta je zakázané požívať alkoholické nápoje a fajčiť na týchto verejných priestranstvách a miestach verejne prístupných:

a) Námestie sv. Mikuláša,

b) Námestie gen. Štefánika,

c) pešia zóna Obchodnej ulice,

d) v parkoch,

e) na verejných ihriskách,

f) v okolí kostolov a zdravotníckych zariadení,

g) v priestoroch pred školami,

h) v priestoroch železničnej a autobusovej stanice,

ch) na pietnych miestach a cintorínoch,

i) pred veľkými nákupnými centrami - LIDL, BILLA, Družba okrem zariadení na to určených (podávanie alkoholu)

Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú: poslanci mestského zastupiteľstva, útvar hlavného kontrolóra, mestský úrad, mestská polícia.

Sankcie

Za porušenie VZN možno v zmysle zákona o priestupkoch uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 1000,- Sk príslušníkmi Mestskej polície v Starej Ľubovni. Právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší VZN môže primátor mesta uložiť pokutu do výšky 200 000 Sk.

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 2. Bývanie v meste predlžuje život
 3. Pomôžte ľuďom v núdzi v najväčšej potravinovej zbierke v Tescu
 4. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
 5. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 6. Aká je chémia vôní
 7. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 8. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 9. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
 10. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 1. Darček? Špičková autonavigácie Mio Spirit 8670 Full EÚ Lifetime!
 2. Pomôžte ľuďom v núdzi v najväčšej potravinovej zbierke v Tescu
 3. Aké sú dopady pandémie na financie ľudí?
 4. Účastníci charitatívneho behu No Finish Line nabehali 26 007 km
 5. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
 6. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 7. Počúvaním hluku chránime váš sluch
 8. Aká je chémia vôní
 9. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 10. Tipy na cenovo výhodné vianočné darčeky, ktoré aj potešia
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 30 834
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 16 343
 3. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 15 280
 4. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 9 469
 5. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 9 290
 6. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 8 829
 7. Predplatená telefónna karta s kreditom 10 € v denníku SME 8 564
 8. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 414
 9. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 150
 10. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 7 919
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Aj tento vstup na Braniskovej ulici čaká oprava.

Stĺp uprostred cyklochodníka? V Košiciach žiaden problém

Vytvárajú prekážky pre chodcov i cyklistov.

Pri hustejšej premávke tu vznikajú aj kolízne situácie.
Podľa gynekológa Petra Hladkého je debata o interrupciách nešťastne načasovaná.

Košický advent v čase korony je bez trhov a programu

Predajkyňa langošov: Budeme sedieť doma a dlhy budú narastať.

Výzdoba bude, ale okrem nej takmer nič.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Autorská strana Michaely Terenzani

Premiér mohol spomenúť radšej USA ako Mongolsko, hovorí Billy Altansukh

Sedemsto mŕtvych na Slovensku by v Mongolsku považovali za katastrofu.

Kremeľ bojuje o Arktídu. Postaví mestá, letiská aj ropovody

Megaprojekt môže ohroziť klimatické ciele.

Šéf koncernu Rosnefť Igor Sečin ukazuje Vladimirovi Putinovi plány na ropné projekty za miliardy eur.
Božidara Turzonovová.
Autorka Lucia Alchusová Chrenko vydala dosiaľ dve knihy netradičnú kuchárku Tak ma mama naučila a Bohémky so zaujímavosťami z Francúzska, kde strávila polovicu života.

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop