Korzár logo Korzár Košice
Utorok, 20. október, 2020 | Meniny má VendelínKrížovkyKrížovky

OBČIANSKY SERVIS - PRÁVNA POMOC

Klaudia JURKOVIČOVÁ a Peter JABRIKPoskytovanie právnej pomoci osobám v materiálnej núdziAby bola zabezpečená rovnosť účastníkov konania v zmysle

Klaudia JURKOVIČOVÁ a Peter JABRIK

Poskytovanie právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi

Aby bola zabezpečená rovnosť účastníkov konania v zmysle Ústavy SR, je potrebné umožniť občanom, ktorí si nemôžu dovoliť zaplatiť advokáta, aby mali rovnakú šancu riadne uplatniť a chrániť svoje práva tak ako tí, ktorí si to dovoliť môžu. To sa vzťahuje na poskytovanie právnej pomoci v tzv. vnútroštátnych sporoch, t. j. v občianskoprávnych veciach, pracovnoprávnych veciach a rodinnoprávnych veciach.

V cezhraničných sporoch sa právna pomoc poskytuje v občianskoprávnych veciach, pracovnoprávnych veciach, rodinnoprávnych veciach a v obchodnoprávnych veciach. Za podmienok ustanovených zákonom sa právna pomoc vo vnútroštátnych sporoch poskytuje všetkým fyzickým osobám; v cezhraničných sporoch iba fyzickým osobám, ktoré majú bydlisko alebo obvyklý pobyt na území členského štátu.

Skryť Vypnúť reklamu

Cezhraničný spor:

- spor, v ktorom strana sporu žiadajúca o poskytnutie právnej pomoci podľa tohto zákona má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike, a súd, ktorý vo veci koná, má sídlo v inom členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, alebo ide o rozhodnutie, ktoré sa má vykonať v inom členskom štáte Európskej únie.

- spor, v ktorom strana sporu žiadajúca o poskytnutie právnej pomoci podľa tohto zákona má bydlisko alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike a príslušný súd je v Slovenskej republike, alebo ide o rozhodnutie, ktoré sa má vykonať v Slovenskej republike.

Právnou pomocou je poskytovanie právnych služieb osobe oprávnenej podľa tohto zákona v súvislosti s uplatňovaním jej práv, ktoré zahŕňajú najmä

Skryť Vypnúť reklamu

- právne poradenstvo,

- pomoc pri mimosúdnych konaniach,

- spisovanie podaní na súdy,

- zastupovanie v konaní pred súdmi a

- vykonávanie úkonov s tým súvisiacich a

- úplné alebo čiastočné uhrádzanie nákladov s tým spojených.

Podmienky na poskytnutie právnej pomoci

Fyzická osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci, ak sa nachádza v stave materiálnej núdze, nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu a hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy okrem sporov, v ktorých nie je možné hodnotu sporu vyčísliť v peniazoch. Podmienku na poskytnutie právnej pomoci musí fyzická osoba spĺňať počas celého trvania poskytovania právnej pomoci.

Materiálna núdza

Materiálnou núdzou je stav, keď príjem fyzickej osoby nedosahuje 1,4-násobok sumy životného minima a táto fyzická osoba si využívanie právnych služieb nemôže zabezpečiť svojím majetkom.

Skryť Vypnúť reklamu

Praktická rada: Životné minimum je v súčasnosti 4 980 Sk, teda o materiálnu núdzu pôjde, keď príjem osoby nedosahuje sumu 6 972 Sk.

Zrejmá bezúspešnosť sporu

Pri posudzovaní zrejmej bezúspešnosti sporu centrum prihliadne najmä na to, či právo nezaniklo uplynutím času (preklúzia), či sa právo nepremlčalo a či je žiadateľ schopný označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, ktoré sú dôležité na zistenie skutkového stavu.

Predbežná konzultácia

Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytnutie právnej pomoci, sa môže obrátiť na centrum alebo na advokáta zapísaného v zozname advokátov, ktorí jej poskytnú predbežnú konzultáciu v rozsahu nevyhnutnom na účely (pozri nižšie), najviac však jednej hodiny.

Účelom predbežnej konzultácie je najmä

- vysvetlenie podmienok na uplatnenie nároku na poskytnutie právnej pomoci,

- oboznámenie sa s prípadom a poskytnutie základnej právnej rady,

- pomoc pri vypĺňaní žiadosti o poskytnutie právnej pomoci.

Centrum alebo advokát pri predbežnej konzultácii upozorní fyzickú osobu, ktorá má záujem o poskytnutie právnej pomoci, na možnosť požiadať o predbežné poskytnutie právnej pomoci, ak na základe oboznámenia sa s prípadom zistí, že hrozí nebezpečenstvo zmeškania lehoty. Žiadateľ v tomto prípade môže zároveň so žiadosťou požiadať centrum o predbežné poskytnutie právnej pomoci. O tejto centrum rozhodne bez zbytočného odkladu, ešte pred rozhodnutím o nároku na poskytnutie právnej pomoci.

Podmienkou poskytnutia predbežnej konzultácie je zaplatenie poplatku vo výške 150 Sk. Poplatok vyberaný centrom je príjmom štátneho rozpočtu. Poplatok vyberaný advokátom je jeho príjmom.

Konanie o nároku na poskytnutie právnej pomoci

Konanie o nároku na poskytnutie právnej pomoci sa začína podaním písomnej žiadosti doloženej dokladmi preukazujúcimi skutočnosti uvedené v žiadosti, ktorú podáva žiadateľ na tlačive.

Dokladom preukazujúcim skutočnosti uvedené v žiadosti o poskytnutie právnej pomoci je v prípade:

- príjmu zo závislej činnosti potvrdenie od zamestnávateľa,

- dávky nemocenského poistenia a dávky v nezamestnanosti potvrdenie Sociálnej poisťovne,

- dávky dôchodkového poistenia potvrdenie pošty alebo Sociálnej poisťovne,

- dávky z povinného zahraničného poistenia obdobného druhu ako sociálneho poistenia potvrdenie banky alebo Sociálnej poisťovne,

- príjmu z doplnkového dôchodkového sporenia, životného poistenia, účelového sporenia potvrdenie životnej poisťovne, doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo inej inštitúcie, kde žiadateľ sporil,

- dávky úrazového poistenia potvrdenie pošty alebo Sociálnej poisťovne,

- dávky garančného poistenia potvrdenie pošty alebo Sociálnej poisťovne,

- náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti potvrdenie od zamestnávateľa,

- peňažného príspevku za opatrovanie potvrdenie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,

- výživného právoplatný rozsudok súdu, ak táto vyhláška neustanovuje inak, prípadne rozhodnutie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ak sa poskytuje náhradné výživné,

- neplatenia výživného povinnou osobou čestné vyhlásenie žiadateľa s osvedčeným podpisom podľa Notárskeho poriadku alebo podpísané pred zamestnancom Centra právnej pomoci,

- príjmov zo samostatnej zárobkovej činnosti, nájmu a podnájmu čestné vyhlásenie žiadateľa s osvedčeným podpisom podľa Notárskeho poriadku alebo podpísané pred zamestnancom Centra právnej pomoci a kópia posledného podaného daňového priznania, prípadne potvrdenie príslušného daňového úradu,

- iných príjmov čestné vyhlásenie žiadateľa s osvedčeným podpisom podľa Notárskeho poriadku alebo podpísané pred zamestnancom Centra právnej pomoci,

- vlastníctva nehnuteľností, umeleckých diel a predmetov, hnuteľných vecí vyššej hodnoty napríklad výpis z listu vlastníctva, kúpna zmluva, znalecký posudok alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s osvedčeným podpisom podľa Notárskeho poriadku alebo podpísané pred zamestnancom Centra právnej pomoci,

- pohľadávok z cenných papierov, vkladov a úspor napríklad zmluva alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s osvedčeným podpisom podľa Notárskeho poriadku alebo podpísané pred zamestnancom Centra

právnej pomoci.

Na výzvu centra žiadateľ doplní v primeranej lehote určenej centrom ďalšie údaje a doklady týkajúce sa skutočností rozhodujúcich na posúdenie nároku na poskytnutie právnej pomoci, ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní.

Centrum rozhodne o žiadosti v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti, ktorá spĺňa náležitosti; túto lehotu nemožno predĺžiť. Proti rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

V rozhodnutí, ktorým sa priznáva nárok na poskytnutie právnej pomoci, centrum určí advokáta na zastupovanie oprávnenej osoby pred súdom, ak je to potrebné na ochranu jej záujmov. Rozhodnutie, ktorým sa nepriznáva nárok na poskytnutie právnej pomoci, musí obsahovať aj poučenie, že ak sa nezmenia príjmové a majetkové pomery žiadateľa, žiadateľ môže opätovne podať v tej istej veci žiadosť až po uplynutí šiestich mesiacov od vydania rozhodnutia.

Ak bol žiadateľovi rozhodnutím centra priznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci, centrum ho vyzve na uzavretie dohody o poskytovaní právnej pomoci priamo s centrom alebo s určeným advokátom, udelenie plnomocenstva na úkony súvisiace s poskytovaním právnej pomoci centru alebo určenému advokátovi. Ak oprávnená osoba neudelí plnomocenstvo na úkony súvisiace s poskytovaním právnej pomoci určenému advokátovi alebo ak udelené plnomocenstvo odvolá, nemá nárok na určenie iného advokáta.

Odňatie poskytovania právnej pomoci

Centrum rozhodne o odňatí poskytovania právnej pomoci, ak

- oprávnená osoba neposkytuje centru alebo určenému advokátovi potrebnú súčinnosť,

- sa v priebehu poskytovania právnej pomoci zmenia príjmové a majetkové pomery oprávnenej osoby a tá už ďalej nespĺňa podmienku stavu materiálnej núdze, na trvanie nároku na poskytovanie právnej pomoci,

- oprávnená osoba do troch mesiacov od vydania právoplatného rozhodnutia o priznaní nároku na poskytovanie právnej pomoci neuzavrie s určeným advokátom dohodu alebo neudelí plnomocenstvo centru alebo určenému advokátovi,

- vyjde najavo, že nárok na poskytovanie právnej pomoci sa žiadateľovi priznal na základe nepravdivých alebo neúplných údajov alebo

- oprávnená osoba nevyhovie výzve centra na preukázanie skutočností preukazujúcich trvanie nároku na poskytovanie právnej pomoci do 8 dní odo dňa doručrnia výzvy.

Proti rozhodnutiu o odňatí poskytovania právnej pomoci nie je prípustný opravný prostriedok.

Trovy konania

Ak oprávnená osoba spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení, na priznanie náhrady trov konania (keď mala oprávnená osoba vo veci plný úspech), prizná sa náhrada trov konania namiesto oprávnenej osobe advokátovi. Ak náhrada trov konania priznaná advokátovi bola vyššia než náklady na právnu pomoc poskytnutú oprávnenej osobe, vráti advokát centru vyplatené náklady na právnu pomoc. Ak súd zaviazal oprávnenú osobu na náhradu trov konania, tieto trovy znáša oprávnená osoba.

Bezplatná právna pomoc

Bezplatná právna pomoc bola vytvorená na pomoc sociálne slabším občanom v roku 1999. Právna pomoc sa týka prípadov občianskoprávnych, rodinných a pracovných. Bezplatná právna pomoc sa netýka prípadov z oblasti obchodného práva a trestného práva. V trestnoprávnych veciach má občan právo na obhajobu ex-offo, teda pridelenú súdom.

Pre záujemcov v Bratislave je vydaných v deň poskytovania bezplatnej právnej pomoci 6 poradových časeniek, v stredu 12 časeniek. To ich oprávňuje na získanie bezplatnej právnej rady v deň vyzdvihnutia časenky. Časenku si treba vyzdvihnúť o 6:00 hod. v deň poskytovania bezplatnej právnej pomoci na Ministerstve spravodlivosti SR. Mimobratislavským záujemcom sú vydávané každý deň 2 poradové časenky, v stredu 4 časenky. Zápis do poradovníka pre mimobratislavských záujemcov je aj prostredníctvom telefónnej linky 02/59 353 338.

Kancelárie bezplatnej právnej pomoci sa nachádzajú v mestách Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice a Bratislava.

V Prešove je to Okresný súd Grešova 3, 051/7722 774, streda 11.00 - 17.00

V Košiciach Krajská prokuratúra, Mojmírova 5, 055/6227 601, pondelok 9.00 - 15.00

Centrum právnej pomoci

Bratislava (TASR, r) - Nové formuláre pre žiadosť na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci pripravilo Centrum právnej pomoci (CPP). Zmena by mala priniesť lepšiu zrozumiteľnosť žiadosti pre ľudí a rýchlejšie vyhodnotenie nároku na pomoc, tvrdí

koordinátorka komunikácie CPP Lenka Škorpilová. Žiadosť je k dispozícii na web stránke rezortu spravodlivosti a v kanceláriách centra v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici.

Vyplnenú žiadosť o poskytnutie právnej pomoci treba posielať do niektorej z kancelárií CPP. Podmienkami priznania nároku na poskytnutie pomoci sú materiálna núdza žiadateľa, hodnota sporu nad 7600 korún a vylúčenie zrejmej bezúspešnosti sporu.

Centrum právnej pomoci vzniklo v roku 2006. Poskytuje právnu asistenciu pre ľudí v hmotnej núdzi. Pracovníci prvého kontaktu CPP môžu pomôcť klientom aj s vyplnením a podaním žiadosti. Konzultačné dni sú v pondelok a v stredu, mimo konzultačných dní je možné sa na centrum obrátiť telefonicky, e-mailom alebo písomne.

Centrum právnej pomoci v Košiciach sídli na Alžbetinej ulici číslo 2, 040 41 Košice, tel: 055/72 909 45.

(Zdroj: portal.gov.sk)

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Home (ale aj) Office
 2. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 4. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 5. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 6. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 7. Zelená Bratislava
 8. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 9. Znečistenie riek už možno nebude možné zastaviť
 10. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 1. Počas pandémie je dôležité aj správne kúrenie
 2. Bezbariérové vozidlo
 3. Na NFŠ môže byť rýchlo 72 špeciálnych lôžok pre COVID 19
 4. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 5. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 6. Zelená Bratislava
 7. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 8. Ruža zmeny
 9. Úpravy automobilov pre ZŤP
 10. No Finish Line v Bratislave sa presúva do virtuálneho priestoru
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 28 762
 2. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 16 142
 3. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 14 758
 4. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 13 721
 5. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 12 201
 6. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 884
 7. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 9 907
 8. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 9 089
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 075
 10. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 8 979
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop