Korzár logo Korzár Košice
Piatok, 15. január, 2021 | Meniny má DobroslavKrížovkyKrížovky

OBČIANSKY SERVIS - PRÁVNA POMOC

Klaudia JURKOVIČOVÁ a Peter JABRIKPoskytovanie právnej pomoci osobám v materiálnej núdziAby bola zabezpečená rovnosť účastníkov konania v zmysle

Klaudia JURKOVIČOVÁ a Peter JABRIK

Poskytovanie právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi

Aby bola zabezpečená rovnosť účastníkov konania v zmysle Ústavy SR, je potrebné umožniť občanom, ktorí si nemôžu dovoliť zaplatiť advokáta, aby mali rovnakú šancu riadne uplatniť a chrániť svoje práva tak ako tí, ktorí si to dovoliť môžu. To sa vzťahuje na poskytovanie právnej pomoci v tzv. vnútroštátnych sporoch, t. j. v občianskoprávnych veciach, pracovnoprávnych veciach a rodinnoprávnych veciach.

V cezhraničných sporoch sa právna pomoc poskytuje v občianskoprávnych veciach, pracovnoprávnych veciach, rodinnoprávnych veciach a v obchodnoprávnych veciach. Za podmienok ustanovených zákonom sa právna pomoc vo vnútroštátnych sporoch poskytuje všetkým fyzickým osobám; v cezhraničných sporoch iba fyzickým osobám, ktoré majú bydlisko alebo obvyklý pobyt na území členského štátu.

Skryť Vypnúť reklamu

Cezhraničný spor:

- spor, v ktorom strana sporu žiadajúca o poskytnutie právnej pomoci podľa tohto zákona má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike, a súd, ktorý vo veci koná, má sídlo v inom členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, alebo ide o rozhodnutie, ktoré sa má vykonať v inom členskom štáte Európskej únie.

- spor, v ktorom strana sporu žiadajúca o poskytnutie právnej pomoci podľa tohto zákona má bydlisko alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike a príslušný súd je v Slovenskej republike, alebo ide o rozhodnutie, ktoré sa má vykonať v Slovenskej republike.

Právnou pomocou je poskytovanie právnych služieb osobe oprávnenej podľa tohto zákona v súvislosti s uplatňovaním jej práv, ktoré zahŕňajú najmä

Skryť Vypnúť reklamu

- právne poradenstvo,

- pomoc pri mimosúdnych konaniach,

- spisovanie podaní na súdy,

- zastupovanie v konaní pred súdmi a

- vykonávanie úkonov s tým súvisiacich a

- úplné alebo čiastočné uhrádzanie nákladov s tým spojených.

Podmienky na poskytnutie právnej pomoci

Fyzická osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci, ak sa nachádza v stave materiálnej núdze, nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu a hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy okrem sporov, v ktorých nie je možné hodnotu sporu vyčísliť v peniazoch. Podmienku na poskytnutie právnej pomoci musí fyzická osoba spĺňať počas celého trvania poskytovania právnej pomoci.

Materiálna núdza

Materiálnou núdzou je stav, keď príjem fyzickej osoby nedosahuje 1,4-násobok sumy životného minima a táto fyzická osoba si využívanie právnych služieb nemôže zabezpečiť svojím majetkom.

Skryť Vypnúť reklamu

Praktická rada: Životné minimum je v súčasnosti 4 980 Sk, teda o materiálnu núdzu pôjde, keď príjem osoby nedosahuje sumu 6 972 Sk.

Zrejmá bezúspešnosť sporu

Pri posudzovaní zrejmej bezúspešnosti sporu centrum prihliadne najmä na to, či právo nezaniklo uplynutím času (preklúzia), či sa právo nepremlčalo a či je žiadateľ schopný označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, ktoré sú dôležité na zistenie skutkového stavu.

Predbežná konzultácia

Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytnutie právnej pomoci, sa môže obrátiť na centrum alebo na advokáta zapísaného v zozname advokátov, ktorí jej poskytnú predbežnú konzultáciu v rozsahu nevyhnutnom na účely (pozri nižšie), najviac však jednej hodiny.

Účelom predbežnej konzultácie je najmä

- vysvetlenie podmienok na uplatnenie nároku na poskytnutie právnej pomoci,

- oboznámenie sa s prípadom a poskytnutie základnej právnej rady,

- pomoc pri vypĺňaní žiadosti o poskytnutie právnej pomoci.

Centrum alebo advokát pri predbežnej konzultácii upozorní fyzickú osobu, ktorá má záujem o poskytnutie právnej pomoci, na možnosť požiadať o predbežné poskytnutie právnej pomoci, ak na základe oboznámenia sa s prípadom zistí, že hrozí nebezpečenstvo zmeškania lehoty. Žiadateľ v tomto prípade môže zároveň so žiadosťou požiadať centrum o predbežné poskytnutie právnej pomoci. O tejto centrum rozhodne bez zbytočného odkladu, ešte pred rozhodnutím o nároku na poskytnutie právnej pomoci.

Podmienkou poskytnutia predbežnej konzultácie je zaplatenie poplatku vo výške 150 Sk. Poplatok vyberaný centrom je príjmom štátneho rozpočtu. Poplatok vyberaný advokátom je jeho príjmom.

Konanie o nároku na poskytnutie právnej pomoci

Konanie o nároku na poskytnutie právnej pomoci sa začína podaním písomnej žiadosti doloženej dokladmi preukazujúcimi skutočnosti uvedené v žiadosti, ktorú podáva žiadateľ na tlačive.

Dokladom preukazujúcim skutočnosti uvedené v žiadosti o poskytnutie právnej pomoci je v prípade:

- príjmu zo závislej činnosti potvrdenie od zamestnávateľa,

- dávky nemocenského poistenia a dávky v nezamestnanosti potvrdenie Sociálnej poisťovne,

- dávky dôchodkového poistenia potvrdenie pošty alebo Sociálnej poisťovne,

- dávky z povinného zahraničného poistenia obdobného druhu ako sociálneho poistenia potvrdenie banky alebo Sociálnej poisťovne,

- príjmu z doplnkového dôchodkového sporenia, životného poistenia, účelového sporenia potvrdenie životnej poisťovne, doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo inej inštitúcie, kde žiadateľ sporil,

- dávky úrazového poistenia potvrdenie pošty alebo Sociálnej poisťovne,

- dávky garančného poistenia potvrdenie pošty alebo Sociálnej poisťovne,

- náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti potvrdenie od zamestnávateľa,

- peňažného príspevku za opatrovanie potvrdenie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,

- výživného právoplatný rozsudok súdu, ak táto vyhláška neustanovuje inak, prípadne rozhodnutie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ak sa poskytuje náhradné výživné,

- neplatenia výživného povinnou osobou čestné vyhlásenie žiadateľa s osvedčeným podpisom podľa Notárskeho poriadku alebo podpísané pred zamestnancom Centra právnej pomoci,

- príjmov zo samostatnej zárobkovej činnosti, nájmu a podnájmu čestné vyhlásenie žiadateľa s osvedčeným podpisom podľa Notárskeho poriadku alebo podpísané pred zamestnancom Centra právnej pomoci a kópia posledného podaného daňového priznania, prípadne potvrdenie príslušného daňového úradu,

- iných príjmov čestné vyhlásenie žiadateľa s osvedčeným podpisom podľa Notárskeho poriadku alebo podpísané pred zamestnancom Centra právnej pomoci,

- vlastníctva nehnuteľností, umeleckých diel a predmetov, hnuteľných vecí vyššej hodnoty napríklad výpis z listu vlastníctva, kúpna zmluva, znalecký posudok alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s osvedčeným podpisom podľa Notárskeho poriadku alebo podpísané pred zamestnancom Centra právnej pomoci,

- pohľadávok z cenných papierov, vkladov a úspor napríklad zmluva alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s osvedčeným podpisom podľa Notárskeho poriadku alebo podpísané pred zamestnancom Centra

právnej pomoci.

Na výzvu centra žiadateľ doplní v primeranej lehote určenej centrom ďalšie údaje a doklady týkajúce sa skutočností rozhodujúcich na posúdenie nároku na poskytnutie právnej pomoci, ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní.

Centrum rozhodne o žiadosti v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti, ktorá spĺňa náležitosti; túto lehotu nemožno predĺžiť. Proti rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

V rozhodnutí, ktorým sa priznáva nárok na poskytnutie právnej pomoci, centrum určí advokáta na zastupovanie oprávnenej osoby pred súdom, ak je to potrebné na ochranu jej záujmov. Rozhodnutie, ktorým sa nepriznáva nárok na poskytnutie právnej pomoci, musí obsahovať aj poučenie, že ak sa nezmenia príjmové a majetkové pomery žiadateľa, žiadateľ môže opätovne podať v tej istej veci žiadosť až po uplynutí šiestich mesiacov od vydania rozhodnutia.

Ak bol žiadateľovi rozhodnutím centra priznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci, centrum ho vyzve na uzavretie dohody o poskytovaní právnej pomoci priamo s centrom alebo s určeným advokátom, udelenie plnomocenstva na úkony súvisiace s poskytovaním právnej pomoci centru alebo určenému advokátovi. Ak oprávnená osoba neudelí plnomocenstvo na úkony súvisiace s poskytovaním právnej pomoci určenému advokátovi alebo ak udelené plnomocenstvo odvolá, nemá nárok na určenie iného advokáta.

Odňatie poskytovania právnej pomoci

Centrum rozhodne o odňatí poskytovania právnej pomoci, ak

- oprávnená osoba neposkytuje centru alebo určenému advokátovi potrebnú súčinnosť,

- sa v priebehu poskytovania právnej pomoci zmenia príjmové a majetkové pomery oprávnenej osoby a tá už ďalej nespĺňa podmienku stavu materiálnej núdze, na trvanie nároku na poskytovanie právnej pomoci,

- oprávnená osoba do troch mesiacov od vydania právoplatného rozhodnutia o priznaní nároku na poskytovanie právnej pomoci neuzavrie s určeným advokátom dohodu alebo neudelí plnomocenstvo centru alebo určenému advokátovi,

- vyjde najavo, že nárok na poskytovanie právnej pomoci sa žiadateľovi priznal na základe nepravdivých alebo neúplných údajov alebo

- oprávnená osoba nevyhovie výzve centra na preukázanie skutočností preukazujúcich trvanie nároku na poskytovanie právnej pomoci do 8 dní odo dňa doručrnia výzvy.

Proti rozhodnutiu o odňatí poskytovania právnej pomoci nie je prípustný opravný prostriedok.

Trovy konania

Ak oprávnená osoba spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení, na priznanie náhrady trov konania (keď mala oprávnená osoba vo veci plný úspech), prizná sa náhrada trov konania namiesto oprávnenej osobe advokátovi. Ak náhrada trov konania priznaná advokátovi bola vyššia než náklady na právnu pomoc poskytnutú oprávnenej osobe, vráti advokát centru vyplatené náklady na právnu pomoc. Ak súd zaviazal oprávnenú osobu na náhradu trov konania, tieto trovy znáša oprávnená osoba.

Bezplatná právna pomoc

Bezplatná právna pomoc bola vytvorená na pomoc sociálne slabším občanom v roku 1999. Právna pomoc sa týka prípadov občianskoprávnych, rodinných a pracovných. Bezplatná právna pomoc sa netýka prípadov z oblasti obchodného práva a trestného práva. V trestnoprávnych veciach má občan právo na obhajobu ex-offo, teda pridelenú súdom.

Pre záujemcov v Bratislave je vydaných v deň poskytovania bezplatnej právnej pomoci 6 poradových časeniek, v stredu 12 časeniek. To ich oprávňuje na získanie bezplatnej právnej rady v deň vyzdvihnutia časenky. Časenku si treba vyzdvihnúť o 6:00 hod. v deň poskytovania bezplatnej právnej pomoci na Ministerstve spravodlivosti SR. Mimobratislavským záujemcom sú vydávané každý deň 2 poradové časenky, v stredu 4 časenky. Zápis do poradovníka pre mimobratislavských záujemcov je aj prostredníctvom telefónnej linky 02/59 353 338.

Kancelárie bezplatnej právnej pomoci sa nachádzajú v mestách Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice a Bratislava.

V Prešove je to Okresný súd Grešova 3, 051/7722 774, streda 11.00 - 17.00

V Košiciach Krajská prokuratúra, Mojmírova 5, 055/6227 601, pondelok 9.00 - 15.00

Centrum právnej pomoci

Bratislava (TASR, r) - Nové formuláre pre žiadosť na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci pripravilo Centrum právnej pomoci (CPP). Zmena by mala priniesť lepšiu zrozumiteľnosť žiadosti pre ľudí a rýchlejšie vyhodnotenie nároku na pomoc, tvrdí

koordinátorka komunikácie CPP Lenka Škorpilová. Žiadosť je k dispozícii na web stránke rezortu spravodlivosti a v kanceláriách centra v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici.

Vyplnenú žiadosť o poskytnutie právnej pomoci treba posielať do niektorej z kancelárií CPP. Podmienkami priznania nároku na poskytnutie pomoci sú materiálna núdza žiadateľa, hodnota sporu nad 7600 korún a vylúčenie zrejmej bezúspešnosti sporu.

Centrum právnej pomoci vzniklo v roku 2006. Poskytuje právnu asistenciu pre ľudí v hmotnej núdzi. Pracovníci prvého kontaktu CPP môžu pomôcť klientom aj s vyplnením a podaním žiadosti. Konzultačné dni sú v pondelok a v stredu, mimo konzultačných dní je možné sa na centrum obrátiť telefonicky, e-mailom alebo písomne.

Centrum právnej pomoci v Košiciach sídli na Alžbetinej ulici číslo 2, 040 41 Košice, tel: 055/72 909 45.

(Zdroj: portal.gov.sk)

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť
 2. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 4. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 5. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 6. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur
 7. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 8. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 9. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 10. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 1. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 2. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 4. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 5. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 6. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 7. Ohlúpli sme počas Covid roka?
 8. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 9. TOMRA víta kľúčový krok k spusteniu systému zálohovania
 10. Slovaktual umožní všetkým zamestnancom bezplatné testovanie
 1. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur 18 207
 2. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 16 735
 3. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 13 009
 4. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 8 643
 5. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 8 413
 6. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 8 124
 7. Riaditeľ VÚB: Udržateľnosť chceme vsadiť do DNA nášho podnikania 7 071
 8. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 889
 9. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 786
 10. Na Slovensko prišlo výnimočné dielo s posolstvom ľudskosti 4 476
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Rodičke v košickej nemocnici zakazovala dať si rúško a absolvovať test.
Celomestské testovanie v Košiciach.
Miroslav Radačovský s údajným dôkazom.
Firma skladuje stovky ton drevnej hmoty z výrubu neďaleko Slaneckej.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Koronavírus na Slovensku: Matovič naďalej trvá na celoplošnom testovaní (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 220-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 3 362 obetí. V okrese Nitra platí sprísnený lockdown.

Vláda opäť odložila rozhodovanie o plošnom testovaní

Premiér Matovič stanovisko k testovaniu nemení.

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).
Cynická obluda

Dôkaz o účinnosti homeopatík

Ako to, že Cibulková netrvala na tom, aby jej vakcínu najskôr miliardukrát rozriedili?

Koronavírusom sa nakazilo už viac ako 55 miliónov ľudí.

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop