Korzár logo Korzár Košice
Streda, 28. október, 2020 | Meniny má DobromilaKrížovkyKrížovky

OBČIANSKY SERVIS - Výňatok zo Zákona č. 569/2005

Úplné znenie zákona bolo uverejnené v Zbierke zákonov čiastka 229/2005 a na www.zakon.sk§ 2 Vymedzenie niektorých pojmovNa účely tohto zákonaa)

Úplné znenie zákona bolo uverejnené v Zbierke zákonov čiastka 229/2005 a na www.zakon.sk

§ 2 Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona

a) alternatívna služba je iná služba namiesto mimoriadnej služby, ktorú je registrovaný občan alebo vojak v zálohe (ďalej len "evidovaný občan") povinný vykonať v čase vojny a vojnového stavu, ak podal písomné vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby z dôvodu, že jej výkon je v rozpore s jeho svedomím alebo náboženským vyznaním (ďalej len "vyhlásenie"),

Skryť Vypnúť reklamu

b) zamestnávateľ je zamestnávateľská organizácia štátu, verejnoprávna inštitúcia, zamestnávateľská organizácia územnej samosprávy, organizácia registrovanej cirkvi a náboženskej spoločnosti a zamestnávateľská organizácia, ktorá plní úlohy súvisiace so zabezpečovaním obrany štátu alebo civilnej ochrany obyvateľstva v čase vojny a vojnového stavu.

§ 4 Odopretie výkonu mimoriadnej služby

(1) Evidovaný občan môže v stave bezpečnosti odoprieť výkon mimoriadnej služby vyhlásením

a) v roku, v ktorom mu vznikla branná povinnosť, alebo

b) v januári každého nasledujúceho roka až do zániku brannej povinnosti podľa osobitného predpisu.

(2) Na vyhlásenie podané po lehote uvedenej v odseku 1 a na vyhlásenie podané v čase vojny a vojnového stavu sa neprihliada.

Skryť Vypnúť reklamu

(3) Vyhlásenie evidovaného občana obsahuje

a) meno a priezvisko,

b) dátum a miesto narodenia,

c) rodné číslo,

d) adresu trvalého a prechodného pobytu,

e) povolanie,

f) dôvod odopretia výkonu mimoriadnej služby.

(4) Vyhlásenie podáva evidovaný občan na príslušnú územnú vojenskú správu podľa miesta trvalého pobytu (ďalej len "územná vojenská správa").

(5) Evidovaný občan môže až do doručenia povolávacieho rozkazu na výkon alternatívnej služby v čase vojny a vojnového stavu (ďalej len "povolávací rozkaz") vziať späť vyhlásenie písomným podaním na územnú vojenskú správu alebo podpísať vyhlásenie o vzatí späť priamo pred zamestnancom územnej vojenskej správy.

(6) Podanie o späťvzatí vyhlásenia obsahuje údaje podla odseku 3 písm. a) až d) a dôvod spätvzatia vyhlásenia.

Skryť Vypnúť reklamu

(7) Po spätvzatí vyhlásenia sa na opätovne podané vyhlásenie neprihliada.

(8) Ak územná vojenská správa rozhodne o nezaradení evidovaného obcana, ktorý podal vyhlásenie do dokumentácie evidovaných obcanov, evidovaný obcan môže proti rozhodnutiu podat odvolanie na územnú vojenskú správu.

(9) Vyhlásenie podla odseku 1 nemôže podat profesionálny vojak pocas výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka a vojak v zálohe počas zaradenia do aktívnych záloh.

§ 6 Povolávanie na výkon alternatívnej služby

(1) Ak prezident Slovenskej republiky v čase vojny a vojnového stavu nariadi povolať evidovaných občanov na výkon alternatívnej služby, územná vojenská správa ich povolá na jej výkon.

(2) Územná vojenská správa povolá registrovaného občana na výkon alternatívnej služby najskôr odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného územnou vojenskou správou podľa osobitného predpisu o spôsobilosti vykonávať alternatívnu službu.

(3) Územná vojenská správa povolá vojaka v zálohe, ktorý podal vyhlásenie na výkon alternatívnej služby najskôr odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zaradení vojaka v zálohe do dokumentácie evidovaných občanov.

(4) Evidovaného občana, ktorý podal vyhlásenie a bol zaradený do dokumentácie občanov, územná vojenská správa povolá na výkon alternatívnej služby k zamestnávateľovi, ktorý plní úlohy v oblasti

a) poskytovania pomoci alebo vykonávania záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách alebo iných mimoriadnych udalostiach, ak je ohrozený život a zdravie fyzických osôb a majetok právnických osôb alebo fyzických osôb,

b) poskytovania zdravotnej starostlivosti,

c) poskytovania sociálnej pomoci,

d) civilnej ochrany obyvateľstva

e) opatrení hospodárskej mobilizácie,

f) poskytovania služieb zabezpečujúcich činnosť ozbrojených síl Slovenskej republiky.

(5) Kňazov, diakonov registrovaných cirkví a náboženských spoločností, absolventov bohosloveckých fakúlt a na ich úroveň postavených seminárov a vzdelávacích inštitúcií územná vojenská správa povolá na výkon alternatívnej služby do organizácií registrovaných cirkví a náboženských spoločností v oblasti ich pôsobenia alebo k zamestnávateľovi podľa odseku 4.

(6) Žiadosť o pridelenie evidovaných občanov na výkon alternatívnej služby predkladá zamestnávateľ podľa odsekov 4 a 5 územnej vojenskej správe v stave bezpečnosti alebo v čase vojny a vojnového stavu.

(7) Evidovaného občana na výkon alternatívnej služby povoláva územná vojenská správa povolávacím rozkazom. Povolávací rozkaz sa doručí do vlastných rúk prostredníctvom pošty, obce alebo územnej vojenskej správy.

(8) Evidovaný občan je povinný dostaviť sa k zamestnávateľovi na miesto a v čase určenom v povolávacom rozkaze.

(9) Evidovaný občan je povinný územnej vojenskej správe bezodkladne oznámiť dôvody, ktoré mu bránia dostaviť sa na výkon alternatívnej služby; dôvody je povinný preukázať originálom dokladu alebo jeho úradne osvedčenou kópiou. Dôvody, ktoré bránia evidovanému občanovi dostaviť sa na výkon alternatívnej služby, sú

a) dočasná pracovná neschopnosť, pri ktorej zdravotný stav a liečebný režim podľa písomného vyjadrenia ošetrujúceho lekára neumožňuje evidovanému občanovi dostaviť sa na výkon alternatívnej služby,

b) okolnosti, z ktorých vyplýva, že sa stal jediným živiteľom aspoň jedného rodinného príslušníka odkázaného na neho výživou, ktorého nemožno zabezpečiť dávkami sociálnej pomoci,

c) následky mimoriadnej udalosti, ktoré postihli evidovaného občana alebo podstatne ovplyvnia život jeho rodiny.

(10) Evidovanému občanovi, ktorý nemohol nastúpiť na výkon alternatívnej služby z dôvodov podľa odseku 9, územná vojenská správa rozhodnutím odloží nástup na výkon alternatívnej služby a povolá ho na výkon alternatívnej služby v inom termíne.

(11) Ak evidovaný občan odoprel prevziať povolávací rozkaz, považuje sa povolávací rozkaz za doručený dňom, keď prevzatie odoprel. O tejto skutočnosti musí byť evidovaný občan poučený.

(12) Ak doručenie povolávacieho rozkazu nebolo úspešné, územná vojenská správa môže požiadať príslušný útvar Policajného zboru o predvedenie občana k zamestnávateľovi určenému v povolávacom rozkaze.

(13) Povolávací rozkaz oprávňuje evidovaného občana na bezplatnú prepravu mestskou dopravou, miestnou hromadnou dopravou, verejnou pravidelnou autobusovou dopravou a verejnou dopravou na dráhe z miesta trvalého pobytu na miesto určené v povolávacom rozkaze a späť.

(14) Proti povolávaciemu rozkazu sa nemožno odvolať; povolávací rozkaz nemožno preskúmať súdom.

§ 7 Odklad, prerušenie, preradenie a oslobodenie od výkonu alternatívnej služby

(1) Územná vojenská správa môže na žiadosť evidovaného občana zo zdravotných, rodinných, študijných alebo sociálnych dôvodov povoliť odklad nástupu na výkon alternatívnej služby, prerušiť jej výkon alebo evidovaného občana preradiť na výkon alternatívnej služby k inému zamestnávateľovi; na odklad, prerušenie a preradenie evidovaného občana na výkon alternatívnej služby k inému zamestnávateľovi sa primerane použije ustanovenie § 6 ods. 9.

(2) Územná vojenská správa povolí evidovanému občanovi odklad nástupu na výkon alternatívnej služby alebo jej výkon preruší na čas trvania väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody.

(3) Územná vojenská správa môže na žiadosť zamestnávateľa výkon alternatívnej služby evidovanému občanovi prerušiť alebo ho preradiť na výkon alternatívnej služby k inému zamestnávateľovi.

(4) Ak územná vojenská správa zistí, že zamestnávateľ závažne porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom, rozhodne o prerušení výkonu alternatívnej služby alebo o preradení občana na výkon alternatívnej služby k inému zamestnávateľovi.

(5) Ak sa evidovaný občan zo zdravotných dôvodov stal počas výkonu alternatívnej služby dočasne neschopným na jej výkon, môže územná vojenská správa na návrh ošetrujúceho lekára výkon alternatívnej služby prerušiť.

(6) Na oslobodenie od povinnosti výkonu alternatívnej služby sa primerane vzťahujú ustanovenia o oslobodení od výkonu mimoriadnej služby podľa osobitného predpisu.

§ 8 Výkon alternatívnej služby

(1) Výkon alternatívnej služby sa začína prezentáciou evidovaného občana v deň jeho skutočného nástupu k určenému zamestnávateľovi. Pri nástupe je evidovaný občan povinný preukázať svoju totožnosť.

(2) Prezentáciou podľa odseku 1 sa rozumie overenie totožnosti evidovaného občana, odobratie povolávacieho rozkazu a oznámenie o jeho zaradení do pracovnej činnosti.

(3) Zamestnávateľ určený v povolávacom rozkaze je povinný prijať evidovaného občana na výkon alternatívnej služby a oznámiť územnej vojenskej správe jeho nástup na výkon alternatívnej služby.

(4) Zamestnávateľ poskytuje evidovanému občanovi vykonávajúcemu alternatívnu službu

a) bezplatné ubytovanie na základe jeho žiadosti,

b) bezplatné stravovanie tri razy denne alebo peňažnú náhradu za neodobratú stravu najmenej v hodnote stravovacej normy vojaka mimoriadnej služby a náhradu za neodobratú stravu v dňoch práce neschopnosti a za dni pracovného voľna alebo prekážok v práci,

c) bezplatne pracovný odev, pracovnú obuv a ochranné pracovné prostriedky v súlade s osobitným predpisom,

d) odmenu za vykonávanú pracovnú činnosť podľa osobitného predpisu (ďalej len "odmena") vo výške porovnateľnej s odmenou zamestnancov vykonávajúcich rovnakú prácu,

e) náhradu cestovného podľa predložených dokladov za cestu z miesta trvalého pobytu do miesta výkonu alternatívnej služby a späť alebo z miesta ubytovania do miesta výkonu alternatívnej služby a späť, podľa tarify Slovenskej autobusovej dopravy alebo Železníc Slovenskej republiky, ak túto prepravu nezabezpečuje vlastnými prostriedkami.

(5) Ak evidovaný občan odmietne bezplatné ubytovanie alebo prepravu do miesta výkonu alternatívnej služby a späť zamestnávateľom, nárok na náhradu za také ubytovanie alebo prepravu nemá.

(6) Náklady zamestnávateľa súvisiace s výkonom alternatívnej služby uhrádza územná vojenská správa.

(7) Za závažné porušenie pracovných povinností evidovaného občana vo výkone alternatívnej služby sa považuje najmä

a) nenastúpenie na výkon pracovnej činnosti,

b) odmietnutie výkonu pracovnej činnosti,

c) požívanie alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo iných návykových látok počas pracovnej činnosti.

(8) Za čas, v ktorom evidovaný občan závažným spôsobom porušil povinnosti vyplývajúce z výkonu alternatívnej služby, nemá nárok na odmenu a peňažné náležitosti, ktoré by mu inak podľa tohto zákona patrili.

(9) Zamestnávateľ na účely plnenia povinností podľa tohto zákona vedie evidenciu súvisiacu s výkonom alternatívnej služby a evidenciu dochádzky evidovaného občana vykonávajúceho alternatívnu službu, ktorá je súčasťou evidencie dochádzky jeho ostatných zamestnancov.

(10) Na základe žiadosti zamestnávateľa územná vojenská správa poskytne zamestnávateľovi o evidovanom občanovi základné údaje súvisiace s výkonom alternatívnej služby na vedenie evidencií podľa odseku 9. Základnými údajmi sú meno, priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, rodné číslo a adresa trvalého pobytu.

§ 11 Prepustenie z výkonu alternatívnej služby

(1) Z výkonu alternatívnej služby možno evidovaných občanov prepustiť jednotlivo alebo hromadne, najneskôr do 30 dní po zániku dôvodu povolania na jej výkon, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Z výkonu alternatívnej služby možno v čase vojny a vojnového stavu na základe nariadenia prezidenta Slovenskej republiky prepustiť evidovaných občanov a súčasne na jej výkon povolať ďalších evidovaných občanov, ak si to dĺžka vojny alebo vojnového stavu vyžaduje.

(3) Evidovanému občanovi, ktorý vykonáva alternatívnu službu v roku, v ktorom mu zaniká branná povinnosť, sa výkon alternatívnej služby predlžuje až do termínu prepustenia z výkonu alternatívnej služby.

(4) Z výkonu alternatívnej služby sa na základe rozhodnutia územnej vojenskej správy predčasne prepustí evidovaný občan, ak

a) je zo zdravotných dôvodov nespôsobilý vykonávať alternatívnu službu,

b) bol vzatý do väzby,

c) má nastúpiť na výkon trestu odňatia slobody,

d) ho postihli následky mimoriadnej udalosti, ktoré podstatne ovplyvnia život jeho rodiny,

e) sa stal jediným živiteľom aspoň jedného rodinného príslušníka odkázaného na neho výživou, ktorého nemožno zabezpečiť dávkami sociálnej pomoci.

(Zdroj: Územná vojenská správa Prešov)

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 2. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 3. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 4. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 5. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 6. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 7. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 8. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 9. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 10. Pomáhajte čítaním
 1. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 2. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 3. Neodkladajte pre koronavírus vyšetrenie svojich očí
 4. BILLA podáva v kritickom období pomocnú ruku ľuďom z kultúry
 5. Vynovená predajňa v Smrdákoch
 6. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 7. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 8. Pandémia spomaľuje inovácie. Spoločnosti šetria
 9. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 10. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 32 314
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 23 531
 3. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 20 783
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 16 971
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 13 954
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 630
 7. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 803
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 729
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 589
 10. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 8 918
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Na úrade dostali termín počas zákazu vychádzania. Prišli, hrozili im pokutou

Rezort vnútra zatvoril svoje pracoviská až v utorok.

Počas utorka pristúpilo ministerstvo k zatvoreniu svojich pracovísk pre verejnosť.

Šiesti poslanci košickej župy odchádzajú z poslaneckého klubu Smeru

Nemôžu vytvoriť svoj vlastný. Chcú zmenu rokovacieho poriadku.

Ján Jakubov bude zrejme predsedom nového poslaneckého klubu strany Hlas.

Kauza správkyne nebankovky SaS Slovensko sa možno vráti na začiatok

Krajský súd zrušil rozsudok okresného, ten bude pokračovať v dokazovaní.

Obžalovaná Kristína Rigová (vpravo) s advokátkou Helenou Knopovou na krajskom súde.

V Medzilaborciach začali stavať stanicu. Stará už bola len na hanbu

Poslúži cestujúcim, ktorí idú vlakom aj autobusom.

Práce na výstavbe vlakovej a autobusovej stanice v Medzilaborciach sa začali.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Testovanie nielen môže bolieť, ale možno sa pri čakaní naň nakaziť. Ilustračná fotografia.
Dobré ráno

Dobré ráno: Monika Jankovská sa chce dohodnúť s políciou

Štátna tajomníčka zrejme chce spolupracovať.

Podcast Dobré Ráno.
Stĺpček Zuzany Kepplovej

Vždy sa dá počítať s vypätím všetkých síl

Krajčí počas testovania videl "silného ducha slovenského národa".

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) počas návštevy odberného miesta. v obci Nižná v okrese Tvrdošín.
Minister obrany Jaroslav Naď.

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop