Korzár logo Korzár Košice
Sobota, 24. júl, 2021 | Meniny má VladimírKrížovkyKrížovky

OBČIANSKY SERVIS

Odškodnenie osôb poškodených násilnými trestnými činmi Poškodenie zdravia násilným trestným činom musí byť odškodnené, rovnako ako v určitých

Odškodnenie osôb poškodených násilnými trestnými činmi

Poškodenie zdravia násilným trestným činom musí byť odškodnené, rovnako ako v určitých prípadoch aj morálna ujma. Pokiaľ nedôjde k náhrade škody napríklad z poistenia alebo dobrovoľným plnením páchateľa trestného činu, právny poriadok umožňuje odškodnenie zo štátnych prostriedkov.

Od 1. mája 2006 platí nová právna úprava umožňujúca efektívnejšie odškodňovanie obetí násilných trestných činov. Nosným právnym predpisom je zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi. Zákon upravuje jednorazové finančné odškodnenie osôb, ktorým bola v dôsledku úmyselných násilných trestných činov (ďalej len "trestný čin") spôsobená ujma na zdraví.

Skryť Vypnúť reklamu

Praktická rada: Tento zákon sa nevzťahuje na iné, ako násilné trestné činy. Trestný čin je spáchaný násilím, ak páchateľ použije na jeho spáchanie fyzické násilie proti telesnej integrite inej osoby alebo ak je spáchaný na osobe, ktorú páchateľ uviedol do stavu bezbrannosti ľsťou, alebo ak páchateľ použil násilie proti veci iného.

Poškodenou je osoba, ktorej bola v dôsledku trestného činu spôsobená ujma na zdraví, ako aj pozostalý manžel a pozostalé dieťa, a ak ich niet, pozostalý rodič po osobe, ktorej bola trestným činom spôsobená smrť. Ujmou na zdraví sa pritom rozumie ublíženie na zdraví, ťažká ujma na zdraví, smrť, znásilnenie, sexuálne násilie a sexuálne zneužívanie spôsobené trestným činom spáchaným inou osobou.

(Zdroj: www.obcan.sk)

Skryť Vypnúť reklamu

Oprávnené osoby

O odškodnenie môže požiadať poškodený, ktorý je:

- občanom SR alebo iného členského štátu, alebo

- osobou bez štátnej príslušnosti, ktorá má na území SR alebo na území iného členského štátu trvalý pobyt,

ak k ujme na zdraví došlo na území SR.

Odškodnenie sa neposkytuje, ak:

- poškodenému bola ujma na zdraví plne uhradená inak,

- poškodený nedal súhlas na trestné stíhanie (súhlas poškodeného sa vyžaduje v prípadoch vymedzených v zákone č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, konkrétne podľa § 211) alebo

- žiadateľom je osoba, ktorá je spoluobvineným

Poškodený môže požiadať o odškodnenie, ak v trestnom konaní nadobudol právoplatnosť rozsudok alebo trestný rozkaz, ktorým sa páchateľ uznáva vinným zo spáchania trestného činu, ktorým bola poškodenému spôsobená ujma na zdraví, alebo rozsudok, ktorým bol obžalovaný spod obžaloby oslobodený, pretože nie je trestne zodpovedný pre nepríčetnosť alebo vek a ujma na zdraví nebola poškodenému plne uhradená inak.

Skryť Vypnúť reklamu

Ak páchateľ trestného činu, ktorým bola poškodenému spôsobená ujma na zdraví, nie je známy, zdržiava sa na neznámom mieste alebo jeho trestnému stíhaniu bráni zákonná prekážka a ujma na zdraví nebola poškodenému plne uhradená inak, poškodený môže požiadať o odškodnenie, iba ak výsledky vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní nevyvolávajú dôvodné pochybnosti o tom, že sa stal trestný čin, ktorým bola poškodenému spôsobená ujma na zdraví.

(Zdroj: www.obcan.sk)

Rozsah odškodnenia

Na výpočet odškodnenia, ak ide o ujmu na zdraví, sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu upravujúceho poskytovanie náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, pričom náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia nemožno zvýšiť.

Ak bola trestným činom spôsobená smrť, poškodený má nárok na vyplatenie odškodnenia v sume 50-násobku minimálnej mzdy. Ak právo na odškodnenie majú viacerí poškodení, rozdelí sa uvedená suma medzi nich rovnakým dielom.

Ak bola poškodenému spôsobená ujma na zdraví znásilnením alebo sexuálnym násilím, poškodený má nárok na vyplatenie odškodnenia za spôsobenú morálnu škodu v sume 10-násobku minimálnej mzdy.

Poškodenému sa v prípade ujmy na zdraví môže ako odškodnenie poskytnúť maximálne finančná suma predstavujúca rozdiel medzi výškou odškodnenia vypočítaného podľa predchádzajúcich ustanovení a súčtom všetkých finančných súm, ktoré už poškodený dostal ako náhradu ujmy na zdraví.

Ak o náhrade ujmy na zdraví už bolo rozhodnuté právoplatným rozsudkom alebo trestným rozkazom, pri výpočte a poskytnutí odškodnenia v prípade ujmy na zdraví sa vychádza z rozsahu spôsobenej ujmy na zdraví uvedenej v rozsudku alebo v trestnom rozkaze.

Odškodnenie znásilnenia alebo sexuálneho násilia nevylučuje možnosť odškodnenia morálnej škody spôsobenej tým istým trestným činom.

Praktická rada: Popri odškodnení škody na zdraví sa v prípade znásilnenia alebo sexuálneho násilia vypláca i morálna škoda (psychická trauma, stres, úzkosť, frustrácia). Jedná sa o špecifický postup prípustný len pri týchto troch trestných činoch, pri ktorých sa zasahuje nielen do práva na ochranu života a zdravia, ale porušuje sa aj právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti.

Avšak celková suma odškodnenia poskytnutá podľa tohto zákona nesmie presiahnuť 50-násobok minimálnej mzdy.

Pri výpočte odškodnenia sa prihliada, do akej miery poškodený spoluzavinil ujmu na zdraví a aké opatrenia prijal, aby odškodnenie získal od páchateľa trestného činu, ktorým mu bola spôsobená ujma na zdraví.

(Zdroj: www.obcan.sk)

Konanie o poskytnutí odškodnenia

O poskytnutí odškodnenia rozhoduje a odškodnenie vypláca na základe písomnej žiadosti poškodeného rozhodovací orgán, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti SR (ďalej len "ministerstvo").

Žiadosť treba podať orgánu v lehote 18 mesiacov odo dňa spáchania trestného činu, ktorým bola spôsobená ujma na zdraví.

Ak však rozsudok alebo trestný rozkaz, ktorým sa páchateľ uznáva vinným zo spáchania trestného činu, ktorým bola poškodenému spôsobená ujma na zdraví, alebo rozsudok, ktorým bol obžalovaný spod obžaloby oslobodený, pretože nie je trestne zodpovedný pre nepríčetnosť alebo vek bol vynesený po tejto lehote, žiadosť treba podať orgánu v lehote 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku alebo trestného rozkazu. Ak súd v trestnom konaní poškodeného s jeho nárokom odkázal na občianske súdne konanie alebo konanie pred iným orgánom, žiadosť treba podať v lehote 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa rozhodlo o nároku poškodeného v občianskom súdnom konaní alebo konaní pred iným orgánom.

Na žiadosti podané po lehote sa nebude prihliadať.

Poškodený môže žiadosť v lehote podať aj opakovane, ak to odôvodňujú okolnosti výpočtu a poskytnutia odškodnenia. Stále však platí, že celková suma odškodnenia v tej istej veci nesmie presiahnuť horeuvedené sumy.

Žiadosť obsahuje:

- meno a priezvisko,

- dátum narodenia,

- bydlisko a

- rodné číslo poškodeného.

Žiadosť sa podáva na tlačive, ktorého vzor určí ministerstvo; tlačivá žiadosti sú k dispozícii na ministerstve, ktoré ich zverejní aj na svojej internetovej stránke.

K žiadosti treba pripojiť:

- právoplatný rozsudok alebo trestný rozkaz, alebo iné posledné rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu o trestnom čine alebo o jeho oznámení (Praktická rada: ak poškodený nemôže také rozhodnutie pripojiť, je potrebné, aby označil orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ktorý o trestnom čine naposledy konal, a súčasne uviedol údaje o osobe podozrivej zo spáchania trestného činu, ktorým bola poškodenému spôsobená ujma na zdraví, ak je poškodenému taká osoba známa),

- doklad o ujme na zdraví, ktorá mu bola spôsobená trestným činom, vrátane údajov o rozsahu, v akom už bola uhradená, alebo o rozsahu, v akom je opodstatnené sa domnievať, že bude uhradená, alebo doklad o ešte nevykonaných rozhodnutiach o náhrade ujmy na zdraví, ako aj údaje o opatreniach, ktoré poškodený prijal, aby odškodnenie získal od páchateľa trestného činu, ktorým mu bola spôsobená ujma na zdraví,

- doklad preukazujúci príbuzenský pomer a okruh oprávnených osôb, ak bola trestným činom spôsobená smrť.

Poškodený je po podaní žiadosti povinný bezodkladne informovať ministerstvo o všetkých okolnostiach, ktoré majú vplyv na posúdenie jeho žiadosti, najmä o akejkoľvek čiastkovej úhrade ujmy na zdraví, ku ktorej došlo inak ako podľa tohto zákona.

Ministerstvo je povinné rozhodnúť o žiadosti do 6 mesiacov odo dňa jej podania.

Ak ministerstvo nevyhovie žiadosti alebo jej vyhovie iba sčasti, poškodený sa môže domáhať odškodnenia žalobou na súde proti Slovenskej republike zastúpenej ministerstvom najneskôr do jedného roka odo dňa doručenia rozhodnutia o žiadosti.

(Zdroj: www.obcan.sk)

Trestný čin spáchaný na území iného členského štátu EÚ

Ak bola občanovi SR, občanovi iného členského štátu s trvalým pobytom na území SR, alebo osobe bez štátnej príslušnosti s trvalým pobytom na území SR alebo na území iného členského štátu spôsobená ujma na zdraví trestným činom spáchaným na území iného členského štátu, môže taký poškodený podať žiadosť o odškodnenie asistenčnému orgánu Slovenskej republiky.

Asistenčným orgánom Slovenskej republiky je ministerstvo.

Asistenčný orgán poskytne poškodenému informácie o podmienkach na získanie odškodnenia platných v členskom štáte, na území ktorého bol spáchaný trestný čin, ktorým bola spôsobená ujma na zdraví, a tlačivá žiadosti potrebné na požiadanie o také odškodnenie, a na požiadanie pomoc pri ich vyplnení.

Asistenčný orgán bezodkladne odošle žiadosť spolu s podpornou dokumentáciou rozhodovaciemu orgánu členského štátu, na území ktorého bol spáchaný trestný čin, ktorým bola spôsobená ujma na zdraví.

Asistenčný orgán v prípade potreby poskytne poškodenému, ktorý podal žiadosť o odškodnenie, pomoc potrebnú na poskytnutie a zaslanie doplňujúcich informácií požadovaných rozhodovacím orgánom; ak o to poškodený požiada, zašle tieto informácie rozhodovaciemu orgánu.

Rozhodovací orgán môže požiadať asistenčný orgán Slovenskej republiky o vypočutie poškodeného alebo inej osoby, ktorej výpoveď je potrebná na rozhodnutie o žiadosti. Vypočutie môže rozhodovací orgán uskutočniť len v spolupráci s asistenčným orgánom Slovenskej republiky. Poškodený ani iná osoba nemôžu byť k vypočutiu donucovaní.

Občan členského štátu s trvalým pobytom na území iného členského štátu ako SR, ktorému bola na území SR spôsobená ujma na zdraví v dôsledku trestného činu, môže v súlade s procesným postupom upraveným právnym poriadkom členského štátu, na území ktorého má trvalý pobyt, požiadať o odškodnenie poskytované podľa tohto zákona.

O žiadosti rozhoduje rozhodovací orgán Slovenskej republiky.

(Zdroj: www.obcan.sk)

Upozornenie

Poškodený, ktorému bolo poskytnuté odškodnenie za ujmu na zdraví podľa tohto zákona, alebo jeho právny nástupca je povinný do 5 rokov odo dňa, keď mu odškodnenie bolo poskytnuté, odviesť na účet ministerstva všetky finančné prostriedky, ktoré získal ako odškodnenie za ujmu na zdraví inak ako podľa tohto zákona, a to až do výšky odškodnenia poskytnutého podľa tohto zákona. Povinnosť odviesť na účet ministerstva všetky finančné prostriedky zaniká, ak štát svoje právo neuplatní v lehote dvoch rokov po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete.

Na základe žiadosti poškodeného sa ministerstvo môže v mene štátu po uplynutí 5-ročnej lehoty vzdať práva na odvedenie takýchto finančných prostriedkov, ak taký postup odôvodňuje sociálna situácia poškodeného, rozsah spôsobenej ujmy na zdraví a výška odškodnenia poskytnutého podľa tohto zákona.

Praktická rada: Ak ste poškodený a myslíte si, že spĺňate kritériá uvedené v tomto zákone, odporúčame vám vyhľadať právnu pomoc.

(Zdroj: www.obcan.sk)

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako sa nepripraviť o zákazníkov bez hotovosti
 2. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti
 3. VÚB banka ešte viac posilní leasingové služby
 4. Sudoku na leto: Nenechajte sivé bunky zaháľať ani cez prázdniny
 5. Od Česka až po Jadran
 6. Slovenské čučoriedky? Nemusíte ísť do lesa, kúpite ich v reťazci
 7. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie
 8. Nikto im nezatlieska. Koľko medailí získajú Slováci v Tokiu?
 9. Deti často nie sú na letnú škôlku alebo tábor vhodne pobalené
 10. Pätnásť miest v Rakúsku na letné potulky
 1. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 2. Riziko úrazov je počas letných prázdnin vyššie
 3. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 4. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti
 5. Tatravagónka Poprad ponúka stabilnú prácu a kariérny rast
 6. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 7. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 8. Svet bude fungovať na dátach a tie sú pre Slovensko priorita
 9. Ako sa nepripraviť o zákazníkov bez hotovosti
 10. VÚB banka ešte viac posilní leasingové služby
 1. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 11 378
 2. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti 7 173
 3. Vedci skúmali slovenskú magnéziovú minerálku. Výsledok prekvapí. 6 209
 4. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu? 5 880
 5. Pätnásť miest v Rakúsku na letné potulky 4 890
 6. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie 3 946
 7. Slovenské čučoriedky? Nemusíte ísť do lesa, kúpite ich v reťazci 3 484
 8. Od Česka až po Jadran 3 275
 9. Nový Volkswagen Polo GTI prináša radosť z jazdy s dvojlitrom! 2 554
 10. Nikto im nezatlieska. Koľko medailí získajú Slováci v Tokiu? 2 500
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Premiér Eduard Heger.

Pred parlamentom boli stovky ľudí.


3 h
Milan Lasica počas klaňačky na svojom poslednom koncerte so súborom Bratislava Hot Serenaders 18. júla 2021 v Štúdiu L+S.

Teraz by som bol rád, keby sme o Milanovi Lasicovi spolu mlčali, hovorí.


23. júl
Predseda vlády SR Eduard Heger.

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 392-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 12 534 obetí.


a 3 ďalší 22 h
Publicista Matúš Ritomský.

Môžeme si povedať pravdu alebo emocionálne vydierať.


22. júl

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop