Korzár logo Korzár Košice
Štvrtok, 29. júl, 2021 | Meniny má MartaKrížovkyKrížovky

OBČIANSKY SERVIS - Povinné zmluvné poistenie

Každý držiteľ motorového vozidla musí mať zo zákona uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou motorových

vozidiel. Havarijné poistenie je dobrovoľné, ide o komerčný druh poistenia. Povinné zmluvné poistenie musí mať uzatvorené na svoje vozidlo každý motorista. Z tohoto poistenia sa kryjú škody, ktoré zavinil poistenec iným účastníkom cestnej premávky. Havarijné poistenie je určené najmä na krytie škôd, ktoré utrpí z vlastného zavinenia poistenec na vlastnom motorovom vozidle.

Problematiku povinného zmluvného poistenia upravuje zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon").

Skryť Vypnúť reklamu

Poistenie nie je viazané na konkrétnu osobu, ale vzťahuje sa na škodu spôsobenú vozidlom uvedeným v poistnej zmluve, za ktorú zodpovedá vodič, ktorý v čase vzniku škodovej udalosti vozidlom disponoval.

* * * Kto má povinnosť uzavrieť zmluvu

Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má, podľa § 3 zákona, pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci (tzv. leasing), povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca. V prípade cudzozemského motorového vozidla má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu vo všeobecnosti vodič tohto motorového vozidla.

Skryť Vypnúť reklamu

Ten, na koho sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, je povinný tak urobiť najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla. V prípade cudzozemských vozidiel povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu vzniká pri vstupe cudzozemského motorového vozidla na územie SR. Poistnú zmluvu na to isté poistné obdobie nemožno uzavrieť u iného poisťovateľa.

Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.

* * * Čo uhrádza poisťovňa

Poistený má z poistenia zodpovednosti právo (podľa § 4 zákona), aby poisťovňa za neho nahradila poškodenému uplatnené preukázané nároky na náhradu:

- škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, ako aj škody vzniknutej úhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia,

Skryť Vypnúť reklamu

- škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,

- ušlého zisku,

- účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa predchádzajúcich bodov.

Ak ide o škodu spôsobenú prevádzkou tuzemského motorového vozidla na území iného členského štátu EÚ, poškodenému sa poskytne poistné plnenie v rozsahu poistenia zodpovednosti podľa právnych predpisov členského štátu, na ktorého území bola škoda spôsobená, ak sa podľa tohto zákona alebo na základe poistnej zmluvy neposkytuje poistné plnenie v širšom rozsahu.

Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti. Limity poistného plnenia, ktoré sú uvedené v § 7 zákona, musia byť uvedené v poistnej zmluve.

Limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti musí byť najmenej:

- 19 000 000 Sk za škodu na zdraví a nákladov pri usmrtení na každého zraneného alebo usmrteného,

- 5 000 000 Sk za škodu v ostatných prípadoch.

* * * Zánik poistenia

Poistenie zodpovednosti zaniká, podľa § 9 zákona:

- zánikom motorového vozidla,

- zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel,

- vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel,

- prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom,

- vrátením dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel,

- vyradením motorového vozidla z cestnej premávky,

- zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci (tzv. leasing).

O vzniku niektorej z týchto skutočností je poistník povinný bez zbytočného odkladu informovať poisťovňu.

Po vzniku škodovej udalosti môže poisťovňa a poistník vypovedať poistnú zmluvu do 1 mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti poisťovni. V takomto prípade je výpovedná lehota jeden mesiac odo dňa doručenia písomného oznámenia o vypovedaní poistnej zmluvy druhej zmluvnej strane. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.

Poistenie zodpovednosti zanikne tiež, ak poistné nebolo zaplatené do 1 mesiaca od dátumu jeho splatnosti, ak pre takýto prípad nebola v poistnej zmluve dohodnutá dlhšia lehota pre zánik poistenia zodpovednosti. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.

Ak poistenie zodpovednosti zanikne počas poistného obdobia pre neplatenie poistného, osoba, ktorá má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, je povinná uzavrieť poistnú zmluvu na zostávajúcu časť poistného obdobia s doterajším poisťovateľom. Poistná zmluva uzavretá počas tohto poistného obdobia s iným poisťovateľom je neplatná.

Po zániku poistenia zodpovednosti je poistník povinný bez zbytočného odkladu odovzdať poisťovni potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú kartu.

* * * Oznámenie udalosti

Poistený je povinný, podľa § 10 zákona, písomne oznámiť poisťovni vznik škodovej udalosti:

- do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území SR,

- do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia SR.

Vo všeobecných poistných podmienkach možno určiť prípady, keď možno tieto lehoty primerane predĺžiť. Po oznámení škodovej udalosti je poistený povinný postupovať podľa pokynov poisťovne a predložiť v dohodnutej lehote doklady, ktoré si táto vyžiada.

Poistený je povinný bez zbytočného odkladu poisťovateľovi písomne oznámiť, že:

- bol proti nemu uplatnený nárok na náhradu škody a vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške,

- v súvislosti so škodovou udalosťou sa začalo trestné stíhanie alebo konanie o priestupku a zabezpečiť, aby bola poisťovňa informovaná o ich priebehu a výsledkoch; ak má poistený právneho zástupcu, je povinný oznámiť poisťovni jeho meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo jeho obchodné meno a sídlo,

- právo na náhradu škody bolo riadne uplatnené; v takomto prípade je poistený povinný postupovať podľa pokynov poisťovne.

Poistený je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni, že nastali okolnosti odôvodňujúce prechod práva na poisťovňu (napr. ak sa ukáže, že poškodený zavinil nehodu, hoci mu už poisťovňa plnila) a odovzdať jej doklady potrebné na uplatnenie týchto práv.

Pre prípad havárie by každý mal vedieť, že na žiadosť poškodeného je poistený povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť údaje potrebné pre poškodeného na uplatnenie nároku na náhradu škody, najmä:

- meno, priezvisko a trvalý pobyt poisteného alebo jeho obchodné meno a sídlo,

- obchodné meno a sídlo poisťovateľa, u ktorého bolo uzavreté poistenie zodpovednosti,

- číslo poistnej zmluvy.

Praktická rada: Nakoľko nie vždy je hneď jasné, kto nehodu zavinil, odporúčame trvať vždy na výmene týchto údajov medzi všetkými účastníkmi nehody.

Poisťovňa má vo vymedzených prípadoch - uvedené sú v § 12 zákona (napr. ak vodič spôsobil škodu úmyselne, alebo ju spôsobil pod vplyvom návykovej látky) - voči poistencovi, príp. vodičovi vozidla, nárok na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti.

Náhradu škody uhrádza poisťovňa poškodenému. Poškodený je oprávnený uplatniť svoj nárok na náhradu škody priamo proti poisťovateľovi a je povinný tento nárok preukázať (§ 15 zákona).

* * * Hraničné poistenie

V súvislosti so vstupom SR do EÚ vznikla poisťovniam povinnosť ustanoviť vo všetkých členských štátoch (okrem členského štátu, v ktorej jej bolo udelené povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti), určiť svojho likvidačného zástupcu. Likvidačným zástupcom môže byť, v súlade s § 15a zákona, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá musí mať trvalý pobyt alebo sídlo v členskom štáte, v ktorom vykonáva činnosť. Likvidačný zástupca vybavuje škodové udalosti v mene poisťovne a na jej účet; likvidačný zástupca je oprávnený vykonávať túto činnosť pre jedného poisťovateľa alebo viacerých poisťovateľov.

Vodič cudzozemského motorového vozidla je povinný, podľa § 16 zákona, uzavrieť so Slovenskou kanceláriou poisťovateľov (ďalej len "kancelária") zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla na území SR (ďalej len "hraničné poistenie"). Hraničné poistenie sa vzťahuje iba na škodové udalosti, ktoré vznikli na území SR a na území iného členského štátu.

Hraničné poistenie sa uzaviera pri vstupe cudzozemského motorového vozidla na územie SR zaplatením poistného, a to na celú dobu prevádzky tohto motorového vozidla na území SR, najmenej však na dobu 15 dní. Poistné za hraničné poistenie sa nevracia.

Povinnosť uzavrieť hraničné poistenie sa považuje za splnenú, ak:

- na dobu prevádzky motorového vozidla na území Slovenskej republiky sa vodič preukáže zelenou kartou platnou na území Slovenskej republiky,

- ide o motorové vozidlo, na ktorého poistenie zodpovednosti sa vzťahuje Mnohostranná dohoda o zárukách medzi Národnými kanceláriami poisťovateľov,

- ide o motorové vozidlo, ktoré sa spravidla nachádza na území iného členského štátu,

- ide o motorové vozidlo uvedené v zozname motorových vozidiel, na ktoré sa vzťahuje výnimka z poistenia zodpovednosti, odovzdanom členským štátom Komisii Európskych spoločenstiev a kancelárii spolu s určením subjektu zodpovedného za náhradu škody spôsobenej prevádzkou týchto motorových vozidiel.

O uzavretí hraničného poistenia sa vodičovi cudzozemského motorového vozidla vydáva potvrdenie o hraničnom poistení. Potvrdenie o hraničnom poistení možno na žiadosť vydať aj v inom štátnom jazyku, a to v anglickom, vo francúzskom, v nemeckom alebo ruskom jazyku. Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska, ustanoví náležitosti potvrdenia o hraničnom poistení.

Kancelária môže zmluvne zabezpečiť, aby v jej mene uzavierala hraničné poistenie a vydávala potvrdenie o hraničnom poistení aj iná právnická osoba.

Ak pri vstupe cudzozemského motorového vozidla na územie SR útvar Policajného zboru zistí, že vodič cudzozemského motorového vozidla nesplnil túto povinnosť, neumožní vstup takéhoto motorového vozidla na územie SR, ak si vodič cudzozemského motorového vozidla túto povinnosť nesplní.

Vodič cudzozemského motorového vozidla, ktorý prevádzkuje motorové vozidlo na území Slovenskej republiky, na ktoré je povinný uzavrieť hraničné poistenie, bez tohto poistenia alebo po uplynutí platnosti zelenej karty, zaplatí kancelárii poistné vo výške trojnásobku poistného, ktoré malo byť zaplatené na dobu prevádzky tohto motorového vozidla na území Slovenskej republiky, najmenej však 10 000 Sk.

Ak sa vodič cudzozemského motorového vozidla, na ktorého prevádzku sa vzťahuje hraničné poistenie, pri výjazde z územia Slovenskej republiky nepreukáže dokladom o hraničnom poistení uzavretom na celú dobu prevádzky tohto motorového vozidla na území Slovenskej republiky, neumožní sa mu ďalšie používanie tohto motorového vozidla do doby, kým si nesplní povinnosť podľa predchádzajúceho odseku.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie je dobrovoľným druhom poistenia, ktoré slúži najmä k náhrade škôd zapríčinených vodičom z vlastnej viny na vlastnom motorovom vozidle. Ide o čisto komerčný druh poistenia, preto je potrebné sa na jeho podmienky (ktoré sa však v zásade od seba veľmi neodlišujú) informovať v jednotlivých poisťovniach, ktoré takýto druh poistenia poskytujú.

(Zdroj: www.obcan.sk)

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky
 2. Work-life balance: Technológie pre život v rovnováhe
 3. Jeden deň na Bratislavu nestačí
 4. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké?
 5. Čítajte SME.sk odomknuté a bez reklamy
 6. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach?
 7. Lenivý brunch s Muchom
 8. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti
 9. VÚB banka ešte viac posilní leasingové služby
 10. Sudoku na leto: Nenechajte sivé bunky zaháľať ani cez prázdniny
 1. Work-life balance: Technológie pre život v rovnováhe
 2. Jeden deň na Bratislavu nestačí
 3. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 4. Do portfólia Proxenty pribudol projekt na Šancovej
 5. 60 rokov tradície s ekologickým srdcom a modernou víziou
 6. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké?
 7. Keď ekológia spája
 8. Wüstenrot predstavuje novú stratégiu pre slovenský trh
 9. Na zmenu zdravotnej poisťovne vám po novom stačia 3 minúty
 10. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 1. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti 11 277
 2. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu? 5 137
 3. Od Česka až po Jadran 3 866
 4. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 418
 5. Nová sála i námestie. Trnavské Mýto sa stane novým centrom 3 268
 6. Ako sa nepripraviť o zákazníkov bez hotovosti 3 149
 7. Najzelenšie nákupné centrum na Slovensku otvorí druhú etapu 3 115
 8. Slovenské čučoriedky? Nemusíte ísť do lesa, kúpite ich v reťazci 2 965
 9. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach? 2 731
 10. Sudoku na leto: Nenechajte sivé bunky zaháľať ani cez prázdniny 2 190
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Minister vnútra SR Roman Mikulec a predseda vlády SR Eduard Heger.

Rokovať o Mikulcovi a policajnom prezidentovi Kovaříkovi žiada Sme rodina.


9 h
Zuzana Rehák Štefečeková na OH Tokio 2020 / 2021.

Olympijské hry minúta po minúte (live). Sledujte online letnú olympiádu z dňa 6 (29.7.2021) v Tokiu 2020 / 2021.


Sportnet 5 h

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop