Korzár logo Korzár Košice
Pondelok, 2. august, 2021 | Meniny má GustávKrížovkyKrížovky

OBČIANSKY SERVIS - Podomový a zásielkový predaj

Podomový predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, zásielkový predaj tovaru alebo poskytovanie služieb sa uskutočňujú na základe zmluvy, ktorá sa

uzaviera medzi predávajúcim a spotrebiteľom na tovar alebo služby, ktoré z predaja tovaru alebo z poskytovania služieb nie sú zákonom vylúčené alebo zakázané.

Ochranu spotrebiteľa pri podomovom predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb a pri zásielkovom predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb, ak tovar alebo vecné plnenia a výkony z poskytnutej služby kupuje fyzická osoba a tie jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania, upravuje zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.

Skryť Vypnúť reklamu

Zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom na tovar alebo služby, ak sa uzaviera písomne, musí obsahovať okrem všeobecných náležitostí zmluvy (označenie zmluvných strán, predmet kúpy, cenu predmetu, čas plnenia, resp. čas odovzdania predmetu kúpy a zaplatenia ceny, miesto plnenia, práva a povinnosti zmluvných strán) aj ustanovenia o záruke, spôsobe uplatňovania reklamácie a o práve na odstúpenie od zmluvy.

PODOMOVÝ PREDAJ

Podomový predaj možno, podľa § 3, vykonávať v pracovných dňoch od ôsmej hodiny do devätnástej hodiny, v dňoch pracovného pokoja od desiatej hodiny do pätnástej hodiny.

Podomový predaj je predaj tovaru alebo poskytovanie služieb (§ 5) na základe zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a spotrebiteľom, najmä

- pri akcii organizovanej predávajúcim mimo miesta prevádzkarne alebo mimo trhového miesta,

Skryť Vypnúť reklamu

- pri návšteve predávajúceho u spotrebiteľa, u iného spotrebiteľa alebo na pracovisku spotrebiteľa, ak si spotrebiteľ takúto návštevu nevyžiadal, alebo

- pri návšteve predávajúceho u spotrebiteľa, ak si spotrebiteľ návštevu vyžiadal a predávajúci mu ponúkne aj iný tovar alebo službu, o ktorú spotrebiteľ pri vyžiadaní návštevy neprejavil záujem,

- predaj tovaru alebo poskytovanie služieb na základe zmluvy, na ktorej uzavretie dal spotrebiteľ predávajúcemu návrh a predávajúci návrh prijal v lehote 30 dní.

To neplatí, ak ide o predaj tovaru alebo o poskytovanie služieb uskutočňovaných na základe

- zmluvy o výstavbe, prevode a nájme nehnuteľností alebo o iných právach k nehnuteľnostiam,

- poistnej zmluvy,

- zmluvy o cenných papieroch,

Skryť Vypnúť reklamu

- zmluvy o predaji potravín a nápojov alebo iného tovaru určeného na bežnú spotrebu v domácnosti, ak ich dodáva pravidelne stály predávajúci,

- zmluvy o predaji tovaru alebo o poskytovaní služieb, ak zmluva bola uzavretá na základe ponukového katalógu predávajúceho, s ktorým sa mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť v neprítomnosti predávajúceho, alebo predávajúci a spotrebiteľ budú trvale vo vzájomnom obchodnom vzťahu, alebo v ponukovom katalógu a v zmluve sú uvedené práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy v lehote siedmich pracovných dní od prevzatia tovaru alebo poskytnutia služby.

Povinnosti predávajúceho pri podomovom predaji

Predávajúci je povinný:

- preukázať spotrebiteľovi a iným oprávneným osobám, ak si to vyžiadajú, svoju totožnosť, trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie, ak podomový predaj vykonáva fyzická osoba vo vlastnom mene a na vlastný účet. Živnostenské oprávnenie nie je povinná preukázať fyzická osoba, ktorá predáva spotrebiteľovi rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny. Ak podomový predaj vykonáva právnická osoba prostredníctvom svojho zamestnanca, sprostredkovateľa alebo tretej osoby, ktoré vystupujú v jej mene, je povinný preukázať obchodné meno a sídlo,

- splniť informačnú povinnosť o predávanom tovare podľa osobitného zákona,

- písomne informovať spotrebiteľa o tom, kde a akým spôsobom môže spotrebiteľ reklamovať vady tovaru alebo poskytnutej služby,

- písomne upozorniť spotrebiteľa najneskôr pri uzavretí zmluvy na jeho právo písomne odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby a uviesť meno a adresu alebo názov a sídlo osoby, u ktorej môže toto právo uplatniť; lehota na odstúpenie od zmluvy podľa tohto ustanovenia je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr posledný deň lehoty na poštovú prepravu.

O predaji tovaru alebo o poskytnutí služby je predávajúci povinný spotrebiteľovi vydať doklad, v ktorom uvedie druh tovaru alebo poskytnutej služby, ich cenu, obchodné meno a sídlo, ak podomový predaj vykonáva právnická osoba, alebo meno a trvalý pobyt, ak podomový predaj vykonáva fyzická osoba, a dátum prevzatia tovaru alebo poskytnutia služby. Za taký doklad sa považuje aj doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou (§ 7).

Právo odstúpiť od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote (viď hore), ktorou mu predávajúci potvrdil právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje (§ 8).

Spotrebiteľ v lehote siedmich pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má vady, ktoré spotrebiteľ nespôsobil; primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.

Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo vrátiť spotrebiteľovi preddavok najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

ZÁSIELKOVÝ PREDAJ

Zmluva uzavieraná na diaľku je podľa § 9 zákona zmluva, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, ako je najmä adresovaný list, adresovaná tlačovina, neadresovaná tlačovina, ponukový katalóg, inzercia v tlači s formulárom objednávky, automatické telefónne zariadenie, telefón, videofón, fax, videotex (mikropočítač a televízna obrazovka) s klávesnicou alebo obrazovkou reagujúcou na dotyk, rozhlas, televízia pri predaji cez telefón alebo elektronická pošta.

Prostriedky komunikácie na diaľku môže predávajúci použiť, len ak spotrebiteľ nenamieta proti ich použitiu, takisto na ponuku tovaru alebo služby spotrebiteľovi môže predávajúci použiť automatický telefónny volací systém alebo fax len s predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa.

To neplatí na predaj tovaru alebo na poskytovanie služieb uskutočňovaných na základe:

- zmluvy vzťahujúcej sa na finančné služby uzavretej podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku,

- zmluvy uzavretej prostredníctvom predajných automatov alebo automatizovaných obchodných priestorov,

- zmluvy uzavretej s telekomunikačnými spojovateľmi prostredníctvom verejných automatických telefónov,

- zmluvy o výstavbe, prevode nehnuteľností alebo o iných právach k nehnuteľnostiam s výnimkou ich nájmu,

- zmluvy uzavretej na verejných dražbách,

- zmluvy o predaji potravín, nápojov alebo iného tovaru určeného na bežnú spotrebu v domácnosti, ak ich dodáva pravidelne stály predávajúci do domu spotrebiteľa, do miesta jeho bydliska alebo na jeho pracovisko,

- zmluvy o poskytnutí ubytovania, dopravy, stravovacích služieb a služieb na voľný čas, v ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.

Povinnosti predávajúceho pri zásielkovom predaji

Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy na diaľku súčasne s ponukou tovaru alebo služby spotrebiteľovi oznámiť:

- svoju totožnosť, trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie, ak zásielkový predaj vykonáva fyzická osoba, obchodné meno a sídlo, ak zásielkový predaj vykonáva právnická osoba,

- opis tovaru alebo služby,

- cenu tovaru alebo poskytnutej služby,

- dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru,

- platobné podmienky,

- poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy,

- cenu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa cena určuje inou ako základnou sadzbou,

- lehotu, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny,

- minimálnu lehotu, na ktorú možno zmluvu uzavrieť, ak ide o zmluvu o predaji tovaru alebo o poskytnutí služby, ktoré sa dodávajú alebo vykonávajú nepretržite alebo opakovane.

Tieto informácie je právajúci povinný doručiť spotrebiteľovi písomne najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby, ak ide o tovar, ktorý nie je určený na dodanie tretím stranám. Zároveň najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby je predávajúci povinný poskytnúť spotrebiteľovi:

- písomné informácie o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, vrátane lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo o nemožnosti odstúpenia od zmluvy (viď dole),

- adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,

- informáciu o záruke a o servisných službách,

- informáciu o možnosti zrušenia zmluvy uzavretej na dobu neurčitú alebo na čas dlhší ako jeden rok.

Predávajúci nesmie spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu (§ 11), ktoré si spotrebiteľ neobjednal, ak súčasne s dodávkou takého tovaru alebo s poskytnutím takej služby žiada ich zaplatenie.

Ak predávajúci nesplní zmluvu (§ 13), pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.

Právo odstúpiť od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený, podľa § 12, bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti.

Ak predávajúci splnil informačné povinnosti dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný:

- prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby,

- vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby.

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ, ale len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

- poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

- predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,

- predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil,

- predaj novín, časopisov a periodickej tlače,

lotérie a iné podobné hry.

Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi pôžičku na kúpu tovaru alebo na poskytnutie služby alebo ak takú pôžičku poskytla spotrebiteľovi tretia osoba na základe zmluvy s predávajúcim, odstúpením od zmluvy o predaji sa od začiatku zrušuje aj zmluva o poskytnutí pôžičky. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia nie je tým dotknuté.

Praktická rada: Uvedené znamená, že pôžičku je spotrebiteľ povinný vrátiť.

Ďalšie zmluvné podmienky

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia.

Predávajúci a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene; náklady spojené s vrátením tovaru pri odstúpení spotrebiteľa od zmluvy znáša aj v tomto prípade predávajúci

Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb.

Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.

Porušenie povinností

Pri porušení povinností stanovených týmto zákonom môže byť predávajúcemu uložená pokuta do výšky 100 000 Sk.

(Zdroj: www.obcan.sk)

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova
 2. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte
 3. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy
 4. Ako si zabezpečiť krytie liečby a karantény v zahraničí?
 5. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách?
 6. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021
 7. Vyberte sa na výlet s cyklobusom
 8. Work-life balance: Technológie pre život v rovnováhe
 9. Jeden deň na Bratislavu nestačí
 10. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké?
 1. Ako si zabezpečiť krytie liečby a karantény v zahraničí?
 2. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy
 3. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova
 4. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách?
 5. Košická štvrť je súčasťou odpadového experimentu.
 6. Kúpa vozidla cez inzerát či od malého predajcu je rizikovejšia
 7. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021
 8. Vyberte sa na výlet s cyklobusom
 9. Nepodceňujte rozmiestnenie zásuviek a vypínačov
 10. Hrotka: Sporiteľne ťahajú za kratší koniec. Musíme reagovať
 1. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky 5 371
 2. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021 4 838
 3. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach? 4 401
 4. Jeden deň na Bratislavu nestačí 3 474
 5. Nová sála i námestie. Trnavské Mýto sa stane novým centrom 3 463
 6. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 330
 7. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké? 3 316
 8. Najzelenšie nákupné centrum na Slovensku otvorí druhú etapu 3 261
 9. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu? 3 057
 10. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti 2 725
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic sa zastav vyšetrovateľov NAKA.

Lipšic sa s Remetom nestretol.


11 h
Patrik Jány na OH Tokio 2020 / 2021.

Sledujte 10. deň olympiády minútu po minúte.


Sportnet 5 h

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop