Korzár logo Korzár Košice
Piatok, 6. august, 2021 | Meniny má JozefínaKrížovkyKrížovky

HISTÓRIA

Krypty Dómu sv. Alžbety - Miesto spočinutia košických biskupov 5. časťPosledná časť Wickovej knižky, venovanej starým košickým krýptám, preberá

Krypty Dómu sv. Alžbety - Miesto spočinutia košických biskupov

5. časť

Posledná časť Wickovej knižky, venovanej starým košickým krýptám, preberá novodobé a súčasné využitie krypty pod juhozápadným nárožím košického dómu, pod kaplnkou Mettercie. Je to jediný podzemný priestor katedrály, ktorý sa používa aj v súčasnosti, aj keď len veľmi zriedkavo. Pochovaní sú tu totiž dvaja košickí kanonici a celkom osem tunajších biskupov. Doktor Wick svoju knižku končí pochopiteľne v rokoch dvadsiatych a pri osobe už dávnejšie zosnulého pána biskupa Čárskeho. My jeho dielko už iba letmo dopĺňame.

Skryť Vypnúť reklamu

POD KAPLNKOU METTERCIE

Okrem Rákocziovskej krypty zachovalou kryptou dómu je aj hrobka pod kaplnkou nazývanou predtým po svätom Jánovi z Nepomuku, teraz Panny Márie Mettercie. V súčasnosti je miestom pochovávania košických biskupov. Jej vchod uzatvára kamenná platňa v podlahe kaplnky. Do krypty môžeme zostúpiť po piatich strmých schodoch. Jej pôdorys má tvar mierne pretiahmutého štvorhranu, dlhého tak, ako kaplnka nad ním. Na východnej strane sú štyri niky zahĺbené do steny kvôli možnosti uloženia rakiev, a aj na západnej a severnej strane nachádzame menšie niky na uloženie menších rakiev.

Pri príležitosti pochovania biskupa doktora Augustína Fischera Colbrieho 22. mája 1925 dostalo vnútro krypty nové rozmiestnenie. Pozostatky prvého košického biskupa Ondreja Szabu uložili do novej rakvy. Nové a menšie rakvy dostali kosti kanonikov Adama Orosza Csicseriho a Michala Bodenlosza a rozpadávajúcu sa truhlu biskupa Ignáca Fabryho popreväzovali pocínovaným drôtom.

Skryť Vypnúť reklamu

V súčasnosti odpočívajú v hrobke nasledujúce osoby: Vo východnej nike Ondrej Szabo (1804 - 1819), Štefan Cseh (1821 - 1831), Ignác Fabry (1852 - 1867) a Ján Perger (1868 - 1876), pri južnej stene sú to Žigmund Bubič (1887 - 1907) a doktor Augustín Fischer Colbrie (1907 - 1925), košickí biskupi (čas nedovolil doktorovi Wickovi uviesť ďalšieho tu uloženého zosnulého košického biskupa doktora Jozefa Čárskeho 1925 1962. Uvedené roky reprezentujú fungovanie v úrade, nie životopisné dáta). Vo dvoch menších nikách sú to Adam Orosz Csicseri (1775 - 1804) košický farár a kanonik, a košický kanonik Michal Bodenlosz (1804 - 1818). Mená zosnulých vyznačili na rakvu a tiež na stenu vedľa nej. Ozdobné epitafy biskupov sú zamurované do steny kaplnky Mettercie.

Skryť Vypnúť reklamu

PRVÍ TRAJA BISKUPI

Pamiatku biskupov Ondreja Szabóa, Štefana Cseha a Ignáca Fabryho zvečnili na spoločnom náhrobnom kameni ozdobujúcom západnú stenu kaplnky. Na epitafe vytvorenom vo forme lomeného oblúka je na vrchu erb biskupa Fabryho zasadený do závesnej retiazky Rádu železného kríža, ktorý má v štíte hviezdu stojacu na stĺpe.

Latinský text náhrobného nápisu vytesaného do čiernej žuly je nasledovný: "Kameň na ktorý stúpiš, pobožný kresťan, prikrýva kosti prvého biskupa Košíc Ondreja Szabóa a druhého, Štefana Cseha." Troch po nich nasledujúcich odvelila Božia prozreteľnosť na iný prestol, alebo sa tam dostali cestou osudu (Tretieho košického biskupa Imricha Palugyaia 1838 - 1848 vymenovali neskôr za Nitrianskeho biskupa 1848 - 1858, štvrtý košický biskup Anton Ocskay 1838 - 1848 zomrel v Pešti a bol pochovaný vo františkánskej krypte, piaty Jozef Kunszt 1850 1852 sa stal arcibiskupom v Kaloči 1852 - 1866). Kým boli živí, ich veriaci ich všetkých odôvodnene uctievali a milovali. Šiesteho v poradí, ktorý bol ozdobený cnosťami a zásluhami svojich predkov, Ignáca Fabryho, ktorý zosnul 24. júna 1867 a bol pochovaný do toho istého hrobu, oplakáva jeho pobožný ľud, kňazstvo a každá dobrá duša s novootvorenou bolestnou ranou. A veru zaslúžene, lebo v kňazskom povolaní, stúpajúc zo stupňa na stupeň až po ten najvyšší, výsosťou vyznamenaný titulom tajného radcu, podajúc dôkaz vernosti, cti a múdrosti, rozširoval všade svojimi vedomosťami a príkladom krásnu vôňu kristovho učenia. Ozdoby vysokého postavenia, ktoré dostal od spravodlivého vladára, ho nespravili pyšným a túžiacim za hrdými slávami, ale pobádali ho iba k tomu, aby sa cestou svojich zásluh stal ešte záslužnejším. Prenesúc sa cez utrpenia hrozných čias (pripomínajú sa utrpenia prestáte v rokoch 1848 až 1849, keď Fabryho ako kanonika čanádskeho biskupa Jozefa Lonovitsa na základe neopodstatnených obvinení takmer odúdil štatariálny súd vo Veľkom Varadíne na smrť) nezlomenou dušou stalo sa jeho blaženosťou utešovať postihnutých, napomáhať všetkými spôsobmi núdzou postihnutým, dobročinnosťou mnohých a milotou jednotlivcov premôcť to všetko bez hluku, predstierania a predvádzania sa. Aj samý vrchol slávy prevyšuje to, že prezerajúc si vonkajšok a vnútrajšok vidíš všetko to, čo bez urážky jeho výsosti bol schopný vykonať zo skromných halierov ich múdry darca. Ak si predtým videl kostol poničený zubom času, jeho, ktorý mu dal vynikajúcou prácou novú výzdobu, môžeš oslavovať ako druhého zakladateľa (Pamiatku tejto obnovy oslavoval na severnej stene dómu, na mieste terajšieho Rákocziho triptychu, akademický maliar Ignác Klimkovič freskou kópiopu od Rafaela premenenia Pána, týmto latinským nápisom: "Mimoriadna apoštolská usilovnosť Ignáca Fabryho ozdobila tento chrám zvonku i zvnútra novými okrasami. Táto nástenná maľba zmizla spolu s nápisom pri prestavbe tejto steny počas veľkej reštaurácie). Úctením pamiatky tohto význačného a veľkého biskupa prejavila vďačná kapitula svojou pietou iba svoju povinnosť. A ty, dobrý čitateľu, zo srdca si váž jeho cnosti, dobré skutky a pamiatku".

ĎALŠÍ DVAJA DUŠPASTIERI

Na pamätnom kameni biskupa Jána Pergera (1868 - 1876) osadeného do piliera kaplnky je vidieť na štíte erbu ruku držiacu šabľu a na nápisovej páske pod erbom je text "Diligite invicem Milujte sa navzájom". Písmená minuskuly nižšie oznamujú tento latinský náhrobný nápis:"Na pamiatku siedmeho biskupa Košíc Jána Pergera, ktorý bol zbožný, múdry, ponížený a spravodlivý, svojou láskavosťou a obdivuhodnou dobročinnosťou žiaril ako slnko, na (prvom) vatikánskom koncile bol koncilovým otcom, na biskupskom stolci sedel sedem rokov a deväť mesiacov, svojou smrťou zranil srdcia a celú diecézu uvrhol do smútku, 5. apríla 1876 vo veku 57 rokov". V spodnej časti je: "V tomto hrobe odpočívajúceho vezmi pod svoju ochranu Kristus Spasiteľ".

Ôsmy košický biskup Konštantín Šuster sa stal po úrade tunajšieho biskupa (1877 - 1887) až do svojej smrti Vacovským biskupom (1887 - 1899). Tretí kamenný epitaf na západnej stene kaplnky zvečňuje pamiatku biskupa Žigmunda Bubiča (1887 1907). Na čiernej žulovej tabuli zapustenej do obruby z rastlého kameňa je nasledovný latinský nápis: "Najlepšiemu a najväčšiemu pánovi. Tu spočíva smrteľná časť Žigmunda Bubiča, ktorý je deviaty košický biskup, skutočný vnútorný tajomník cisárskej a kráľovskej výsosti, majiteľ výborného veľkokríža Leopoldovho rádu a Rádu železnej koruny tretieho stupňa, člen maďarskej akadémie vied a bol čestným občanom Košíc. Zomrel 21. mája 1907 vo veku 87 rokov". Nasleduje dovetok: "Verenica dáva hrob svojmu verencovi, ktorý mal rád jej ozdoby, a pod vedením ktorého znovu ožila v najväčšej kráse. Odpočívaj v pokoji".

BISKUP FISCHER COLBRIE

Do južnej steny kaplnky Mettercie je zamurovaný epitaf biskupa doktora Augustína Fischera Colbrieho, zosnulého v roku 1925. Rám je vykresaný z púchovského kameňa v tvare gotického oblúka a v ňom je čierna žulová tabuľa, na ktorej je zobrazený biskupský erb s Ondrejským krížom, svätou hostiou a tromi ružami. Latinský text pod ním oplakáva a odoberá sa od desiateho najvyššieho dušpastiera košickej diecézy takýmto spôsobom: "Poslal ma hlásať evangelium chudobným. V tejto hrobke odpočívajú pozemské pozostatky veľkomožného a vysokodôstojného košického biskupa Augustína Fischer Colbrie, ktorý bol doktorom teológie, členom tretieho rádu svätého Františka, nositeľom viacerých vyznamenaní a rádov žiariaci svätosťou života, veľkých vedomostí, vynikajúci na literárnom poli, plný apoštolského zanietenia. Bol milovaným arcipastierom chudobným najdobrotivejším otcom svojej živej mamičke milujúcim synom. Zosnul v 62. roku svojho života, v 21. roku vypĺňajúc s apoštolskou horlivosťou svoje biskupské pôsobenie v tomto slzavom údolí. Zázračne znášajúc utrpenie choroby, denne posilňujúc anjelskou potravou svoju čistú dušu, posilnený svätosťami chorých, zo srdca odpustiac svojim nepriateľom, s pohľadom upretým na kríž, vrátil ju zaopatrený zvláštnym pápežským požehnaním svojmu stvoriteľovi 18. mája 1925 večer o 10 a 1 hodine. Smútočné pohrebné obrady v košickej katedrále viedol pán arcibiskup František Marmagii, apoštolský nuncius, v súčinnosti s viacerými arcipastiermi, za účasti veľkého počtu smútiaceho duchovenstva a davov veriaceho ľudu. Jeho pochvalu zverejnila jeho svätosť pápež Pius XI. už v roku 1923 v liste datovanom 2. októbra a Acta Apostolicae Sedis ju oznámili svetu 6. novembra 1923. Bol veľkým v živote, príkladným v smrti. Pamiatka pravdivého bude večná."

V dóme, vedľa oltára navštívenia Panny Márie, sa nachádza k južnej stene primurovaný mohutný epitaf ešte z čias spred veľkkého reštaurovania. Na tomto pamätníku, nad obrazom znázorňujúcim bičovanie Pána, je vidieť v polovici medzi stĺpmi plastiku ukrižovaného Spasiteľa. Na stĺpoch spočívajúcej atike, medzi dvoma sediacimi anjelmi, je socha Pána Ježiša so zemeguľou v ruke. Podstavec bazénovitého tvaru zdobí rodinný erb, ktorého delený štít predstavuje vpravo zo zvlneného brvna vyrastajúceho poljeleňa, zľava zase vyrastajúcu mužskú postavu držiacu v pravici ratolesť s tromi listami. V spodnom erbovom poli sú tri štylizované ruže. Na konzolách stĺpov sú taktiež okrídlené anjelské hlavičky so štítmi, so stojacim grifom na ľavej strane a postavami grifa s medveďom na strane pravej. Táto pamiatka je pozoruhodným dielom barokového vkusu (Jedná sa o náhrobok Reinerovskej rodiny zo 17. storočia. Táto poznámka je dôkazom toho, že doktor Wick sa v historickej architektúre neveľmi vyznal).

Epitaf biskupa Jozefa Čárskeho žijúceho v ťažkom režime, umiestnený na južnej stene dómu

Posledný biskupský náhrobok v Košiciach

Zatiaľ posledný moderne poňatý epitaf zo svetlého mramoru v tvare futuristického lastovičieho chvosta pribudol na južnú stenu dómu po smrti košického biskupa Jozefa Čárskeho v roku 1962, čo knižka doktora Wicka, vydaná v roku 1928, nemohla zaznamenať. My však jej text o tento v slovenčine napísaný a básnicky komponovaný náhrobok, dielo básnika píšuceho pod umeleckým menom Slavkovjan, dopĺňame (text náhrobku je prevzatý doslovne z knižky Dvaja veľkí rodoľubovia):

"Na Západe vlasti uzrel svetlo sveta 9. V. 1886 GBELY. Na susednom juhu na kňaza ho svätia 25. VII. 1909 Innsbruck. Na Východe prvé kaplánske sú miesta. Na Sever ho vedie pod Branisko cesta. Katolícky konvikt zve ho za rektora. Kňazský dorast má v ňom svojho profesora.

Pius Jedenásty titul preňho hľadá na Tagoru v diali voľba jeho padá. Biskupom je Slovák, nepredajný, pravý. Apoštolský úrad zve ho do Rožňavy 30. III. 1925 Pius PP XI. Rím. Biskupskú mu berlu do rúk kladú traja v domovine rodnej blízko jeho kraja14. VI. 1925 TRNAVA. Prekrásny dóm víta Administrátora na biskupskom stolci z rozhodnutia zhora 12. XI. 1925 KOŠICE. Za svojimi ide kam ho srdce volá keď si dedovizeň rozdelila zvôľa 1939 Prešov. Po búrke sa vracia do tej katedrály, kde rok čo rok pred ním mladí kňazi stáli 1946. Košice lásku jeho k rodu oceňujú všade dáva sa mu pocta v udelenom Rade 1955 Praha. Božský Pastier duší sviecu jeho zháša odchádza kde niet sĺz kde je večná Krása 11. III. 1962.

V duši nosil Boha v srdci svojeť nosil. Za ovečky svoje Pána prosil. Hľadať som ja prišiel čo sa potratilo. Za to do posledku srdce jeho bilo. VIERA tá ma krídla nesie do večnosti. Tu len unavené spočívajú kosti. NÁDEJ káže dúfať že Boh bez odmeny nenechá nič čo Uňho malo ceny. LÁSKA spája živých s mŕtvymi čo tu čaká na vzkriesenie slávne.

A nás viaže vďaka zvečniť meno jeho kým sa mŕtvi vrátia. ORATOTE FRATRES! Modlite sa bratia!"

Text: Vojtech Wick,

preklad: Alžbeta Duchoňová,

úpravy, doplnky: Jozef Duchoň

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Podnikáte? Otvorte si účet online a ušetrite
 2. Ako si zabezpečiť krytie liečby a karantény v zahraničí?
 3. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise
 4. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci
 5. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor
 6. Odomknite si SME.sk na viacerých zariadeniach
 7. Matej Bel: bol plagiátor alebo génius?
 8. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy
 9. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova
 10. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách?
 1. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 2. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 3. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 4. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 5. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 6. Poznáte horúci trend interiérového dizajnu?
 7. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise
 8. Dekarbonizácia má byť súčasťou moderných dodávateľských vzťahov
 9. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 10. Ako zvýšiť produktivitu vašej prevádzky?
 1. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise 6 974
 2. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy 6 487
 3. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021 5 770
 4. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova 5 714
 5. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci 5 358
 6. Matej Bel: bol plagiátor alebo génius? 3 567
 7. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor 3 254
 8. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 199
 9. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách? 2 268
 10. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky 2 170
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Pretekári počas chodeckého maratónu na 50 km na OH v Tokiu.

Sledujte s nami online prenos.


Sportnet 11 h
Logo podcastu Dobré ráno.

Ako sa z protestov stala blokáda hlavného mesta.


a 2 ďalší 2 h

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop