Korzár logo Korzár Košice
Piatok, 30. júl, 2021 | Meniny má LibušaKrížovkyKrížovky

Za čo a v akej výške sa platia súdne poplatky

Dňa 28. 12. 2005 bola uverejnená v Zbierke zákonov, v Čiastke 244, novela zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch. Novela je publikovaná pod č.

621/2005 Z. z. a je účinná od 1. 1. 2006. Uvádzame prehľad niektorých súdnych poplatkov, vyberaných v občianskom súdnom konaní:

MT: Položka 1

Z návrhu na začatie konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba

a) z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu 6 % - najmenej 500 Sk, najviac 500 000 Sk

b) ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi - 3 000 Sk

c) z návrhu na nariadenie alebo zrušenie predbežného opatrenia - 1 000 Sk.

Z návrhu na nariadenie alebo zrušenie predbežného opatrenia - 1 000 Sk

Skryť Vypnúť reklamu

MT: Položka 2

Z návrhu na začatie konania v obchodných veciach

a) z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu - 6 percent, najmenej 2 000 Sk, najviac 1 000 000 Sk

b) ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi - 10 000 Sk

c) návrhu na nariadenie alebo zrušenie predbežného opatrenia - 2 000 Sk

MT: Položka 3

Z návrhu na začatie konania

a) z právnych vzťahov upravených zákonom o ochrane hospodárskej súťaže - 10 000 Sk

b) z práv k obchodnému menu, ochranným známkam a označeniam pôvodu - 10 000 Sk

c) o neplatnosti rozhodcovskej zmluvy a o zrušení rozhodcovského rozhodnutia vydaného rozhodcom - 10 000 Sk

MT: Položka 4

Za návrh dlžníka na vyrovnacie konanie - 1 000 Sk

MT: Položka 5

a) Za konkurzné konanie podľa osobitnho predpisu - 1,2 % zo speňaženej sumy z podstaty, najviac 60 000 Sk

Skryť Vypnúť reklamu

b) Za konkurzné konanie skončené núteným vyrovnaním - 0,5 % zo sumy použitej na uspokojenie veriteľov, najviac 25 000 Sk

c) Za vyrovnacie konanie - 0,3 % zo sumy použitej na uspokojenie veriteľov, najviac 15 000 Sk

d) Za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu

- 0,2 % z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 100 000 Sk; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu

- 0,2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 100 000 Sk; poplatok sa platí len zo zvyšného výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu

Skryť Vypnúť reklamu

- 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty, najviac 100 000 Sk; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do oddelenej podstaty z inej oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu

e) Za podanie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu, ktorá bola uplatnená na príslušnom súde do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok - 10 000 Sk

f) Za podanie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu, ktorá bola uplatnená na príslušnom súde po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok - 1 % zo sumy prihlásených pohľadávok

MT: Položka 6

a) Z návrhu na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov - 2 000 Sk

b) Za vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov z predmetu konania - 3 %, najmenej 2 000 Sk, najviac 500 000 Sk

c) Návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov - 5 000 Sk

MT: Položka 7

Z návrhu na začatie konania

a) o rozvode manželstva - 2 000 Sk

b) o neplatnosti manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je - 2 000 Sk

MT: Položka 7a

Zo žaloby na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom - 3 000 Sk

MT: Položka 7b

Z návrhu na začatie konania

a) na ochranu osobnosti, bez návrhu na náhradu nemajetkovej ujmy - 5 000 Sk

b) na ochranu osobnosti spojenej s náhradou nemajetkovej ujmy - 5 000 Sk a 6 % z výšky uplatnenej nemajetkovej ujmy

Položka 7c

Z návrhu na začatie konania vo veciach podľa zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov - 5 000 Sk

MT: Položka 8

a) Z návrhu na zníženie výživného medzi manželmi, z návrhu na zníženie príspevku na výživu rozvedeného manžela a z návrhu na zníženie vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými - 2 % z ceny predmetu konania, najmenej 500 Sk

b) Z návrhu na zrušenie vyživovacej povinnosti - 2 % z ceny predmetu konania, najmenej 500 Sk

MT: Položka 9

Za konanie o určenie rodičovstva a zapretie rodičovstva - 2 000 Sk

Poznámky: Ak odvolanie smeruje iba proti výroku o výchove a výžive maloletého dieťaťa, poplatok sa neplatí.

MT: Položka 10

a) Z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby - 2 000 Sk

b) Za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu správneho orgánu, ak rozhodol okresný súd alebo krajský súd, a za preskúmanie rozhodnutí o priestupkoch - 1 000 Sk

c) Za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu správneho orgánu, ak rozhodol Najvyšší súd Slovenskej republiky - 2 000 Sk

d) Za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie politickej strany alebo hnutia - 10 000 Sk

e) Za konanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom ústredných orgánov štátnej správy a iných orgánov s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky - 10 000 Sk

ak sa rozhodnutím uložila pokuta 6 % najmenej 10 000 Sk, najviac 500 000 Sk

MT: Položka 11

Za schválený zmier uzavretý v zmierovacom konaní

a) z hodnoty predmetu zmieru - 2 %, najmenej 500 Sk, najviac 50 000 Sk

b) ak nemožno predmet zmieru oceniť peniazmi - 500 Sk

MT: Položka 12

Z návrhu na zrušenie uznesenia o schválení zmieru

a) z hodnoty predmetu zmieru - 6 %, najmenej 10 000 Sk, najviac 500 000 Sk

b) ak nemožno predmet zmieru oceniť peniazmi - 10 000 Sk

MT: Položka 13

a) Z návrhu na zastavenie exekúcie alebo jej odklad - 3 000 Sk

b) Zo žiadosti o udelenie poverenia súdnemu exekútorovi - 500 Sk

c) Za konanie súdu o námietkach proti exekúcii vykonávanej podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov - 6 % z vymáhaného nároku, najmenej 2 000 Sk, najviac 500 000 Sk

d) Z návrhu na rozhodnutie o vykonateľnosti rozhodnutia cudzieho

orgánu podľa § 250w ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku - 2 000 Sk

MT: Položka 14

Z likvidácie majetku, z výťažku likvidácie - 6 %, najmenej 1 000 Sk, najviac 500 000 Sk

MT: Položka 15

V medzinárodnom obchodnom styku o vykonanie úkonu súdom alebo z prvého návrhu na predbežné opatrenie v tomto konaní

a) z hodnoty predmetu konania - 2 %, najmenej 500 Sk, najviac 50 000 Sk

b) ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi - 1 000 Sk

MT: Položka 16

Z návrhu na obnovu konania - 3 000 Sk

MT: Položka 17

Vo veciach obchodného registra

a) z návrhu na prvý zápis akciovej spoločnosti - 25 000 Sk

b) iných právnických osôb - 10 000 Sk

c) fyzickej osoby podnikateľa - 5 000 Sk

d) organizačnej zložky právnickej osoby - 10 000 Sk

e) organizačnej zložky fyzickej osoby podnikateľa - 1 000 Sk

f) z návrhu na zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti (družstva) - 10 000 Sk

g) z návrhu na zápis zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby s výnimkou zmeny alebo doplnenia údajov v názve obce, v poštovom smerovacom čísle, v názve ulice alebo iného verejného priestranstva, prípadne s tým súvisiacej zmeny orientačného čísla alebo súpisného čísla, ak nedochádza k zmene jej sídla, miesta podnikania alebo bydliska - 2 000 Sk

h) z návrhu akcionára na poverenie na zvolanie valného zhromaždenia - 3 000 Sk

MT: Položka 17a

Za vznesenie námietky zaujatosti účastníkom konania - 2 000 Sk

MT: Položka 18a

Za konanie o dedičstve

a) do 100 000 Sk čistej hodnoty dedičstva - 200 Sk

b) do 300 000 Sk čistej hodnoty dedičstva - 500 Sk

c) nad 300 000 Sk z čistej hodnoty dedičstva - 0,2 %, najviac 5 000 Sk

Za podanie návrhu na prejednanie dedičstva k novoobjavenému majetku súdom - 1 % z čistej hodnoty dedičstva, ktoré sa má prejednať, najmenej 200 Sk, najviac 5 000 Sk

Za podanie odvolania, ktoré smeruje proti rozhodnutiu súdu vo veci samej - 500 Sk

MT: Položka 18b

Z návrhu na prijatie hnuteľnej veci do úschovy na účely splnenia záväzku

1 % z ceny veci, najmenej 200 Sk, najviac 20 000 Sk

MT: Položka 18c

Z návrhu na umorenie listiny - 1 % z nominálnej hodnoty, najmenej 500 Sk, najviac 20 000 Sk

MT: Položka 18d

Z návrhu na uznanie cudzích rozhodnutí - 2 000 Sk

MT: Položka 18e

Za zápis závetu a listiny o vydedení do zoznamu závetov (listín) - 200 Sk

(www.obcan.sk)

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Jeden deň na Bratislavu nestačí
 2. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky
 3. Vyberte sa na výlet s cyklobusom
 4. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách?
 5. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021
 6. Work-life balance: Technológie pre život v rovnováhe
 7. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké?
 8. Čítajte SME.sk odomknuté a bez reklamy
 9. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach?
 10. Lenivý brunch s Muchom
 1. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách?
 2. Košická štvrť je súčasťou odpadového experimentu.
 3. Kúpa vozidla cez inzerát či od malého predajcu je rizikovejšia
 4. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021
 5. Vyberte sa na výlet s cyklobusom
 6. Nepodceňujte rozmiestnenie zásuviek a vypínačov
 7. Hrotka: Sporiteľne ťahajú za kratší koniec. Musíme reagovať
 8. Slováci čoraz viac nakupujú pivo vo vratných fľašiach
 9. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 10. Work-life balance: Technológie pre život v rovnováhe
 1. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti 7 601
 2. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky 4 132
 3. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu? 3 551
 4. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach? 3 506
 5. Nová sála i námestie. Trnavské Mýto sa stane novým centrom 3 413
 6. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 328
 7. Najzelenšie nákupné centrum na Slovensku otvorí druhú etapu 3 216
 8. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké? 2 645
 9. Jeden deň na Bratislavu nestačí 2 369
 10. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021 1 971
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop