Korzár logo Korzár Košice
Štvrtok, 29. október, 2020 | Meniny má KláraKrížovkyKrížovky

OBČIANSKY SERVIS - Poskytovanie právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi

Aby bola zabezpečená rovnosť účastníkov konania pred súdmi, je potrebné umožniť občanom, ktorí si nemôžu dovoliť zaplatiť advokáta, aby mali rovnakú

šancu riadne uplatniť a chrániť svoje práva tak ako tí, ktorí si to dovoliť môžu. Za týmto účelom bol prijatý zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi (ďalej len "zákon"), účinný od 1. 1. 2006.

Tento zákon sa vzťahuje na poskytovanie právnej pomoci v tzv. vnútroštátnych sporoch: občianskoprávnych, pracovnoprávnych a rodinnoprávnych veciach.

V cezhraničných sporoch sa právna pomoc podľa tohto zákona poskytuje v občianskoprávnych, pracovnoprávnych, rodinnoprávnych a v obchodnoprávnych veciach.

Skryť Vypnúť reklamu

Za podmienok ustanovených týmto zákonom sa právna pomoc vo vnútroštátnych sporoch poskytuje všetkým fyzickým osobám; v cezhraničných sporoch iba fyzickým osobám, ktoré majú bydlisko alebo obvyklý pobyt na území členského štátu EÚ.

Cezhraničným sporom je:

- spor, v ktorom strana sporu žiadajúca o poskytnutie právnej pomoci má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike, a súd, ktorý vo veci koná, má sídlo v inom členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, alebo ide o rozhodnutie, ktoré sa má vykonať v inom členskom štáte Európskej únie

- spor, v ktorom strana sporu žiadajúca o poskytnutie právnej pomoci má bydlisko alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike a príslušný súd je v Slovenskej republike, alebo ide o rozhodnutie, ktoré sa má vykonať v Slovenskej republike.

Skryť Vypnúť reklamu

MT: Právna pomoc

Právna pomoc je poskytovanie právnych služieb osobe oprávnenej podľa tohto zákona v súvislosti s uplatňovaním jej práv, ktoré zahŕňajú najmä:

- právne poradenstvo

- pomoc pri mimosúdnych konaniach

- spisovanie podaní na súdy

- zastupovanie v konaní pred súdmi

- vykonávanie úkonov s tým súvisiacich

- úplné alebo čiastočné uhrádzanie nákladov s tým spojených.

MT: Podmienky na poskytnutie právnej pomoci

Fyzická osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci, ak sa nachádza v stave materiálnej núdze, nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu a hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy okrem sporov, v ktorých nie je možné hodnotu sporu vyčísliť v peniazoch. Podmienku na poskytnutie právnej pomoci musí fyzická osoba spĺňať počas celého trvania poskytovania právnej pomoci.

Skryť Vypnúť reklamu

Materiálna núdza - je stav, keď príjem fyzickej osoby nedosahuje 1,4-násobok sumy životného minima a táto fyzická osoba si využívanie právnych služieb nemôže zabezpečiť svojím majetkom. (Životné minimu je v súčasnosti 4 730 Sk, teda o materiálnu núdzu pôjde, keď príjem osoby nedosahuje sumu 6 622 Sk.)

Za príjem podľa tohto zákona sa považujú príjmy fyzických po odpočítaní:

- poistného na verejné zdravotné poistenie

- poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti

- preddavku na daň alebo dane z príjmov fyzických osôb a

- ďalších výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a na udržanie príjmov fyzických osôb.

Za príjem podľa tohto zákona sa považujú aj:

- príjmy oslobodené od dane z príjmov fyzických okrem prijatých náhrad škôd, náhrad nemajetkovej ujmy, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu zdaniteľného príjmu

- sumy vreckového pri zahraničných pracovných cestách do výšky 40 percent nároku na stravné

- náhrady niektorých výdavkov zamestnancov do výšky ustanovenej zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách

- ďalšie príjmy fyzických osôb podľa osobitných predpisov po odpočítaní dane z prevodu a prechodu nehnuteľností

Z príjmov fyzických osôb, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb, sa za príjem podľa tohto zákona nepovažujú príjmy poskytované ako:

- dávka a príspevky k dávke v hmotnej núdzi a jednorazová dávka v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o hmotnej núdzi v platnom znení,

- peňažné príspevky občanom s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ich ťažkého zdravotného postihnutia

- materské

- dávky štátnej sociálnej podpory (napr. rodičovský príspevok, prídavok na dieťa)

- zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť

- štipendiá

Príjem na účely tohto zákona sa zisťuje za kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie právnej pomoci, pritom sa prihliada na príjem za posledných šesť kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti, a prehodnocuje sa každých šesť mesiacov.

MT: Centrum právnej pomoci

Na poskytovanie právnej pomoci sa zriaďuje Centrum právnej, ktoré poskytuje právnu prostredníctvom svojich zamestnancov a určených advokátov. Sídlom centra je Bratislava.

Pri posudzovaní zrejmej bezúspešnosti sporu centrum prihliadne najmä na to, či právo nezaniklo uplynutím času (preklúzia), či sa právo nepremlčalo a či je žiadateľ schopný označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, ktoré sú dôležité na zistenie skutkového stavu.

MT: Predbežná konzultácia

Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytnutie právnej pomoci, sa môže obrátiť na centrum alebo na advokáta zapísaného v zozname advokátov, ktorí jej poskytnú predbežnú konzultáciu v rozsahu nevyhnutnom na účely (pozri nižšie), najviac však jednej hodiny.

Účelom predbežnej konzultácie je najmä:

- vysvetlenie podmienok na uplatnenie nároku na poskytnutie právnej pomoci

- oboznámenie sa s prípadom a poskytnutie základnej právnej rady

- pomoc pri vypĺňaní žiadosti o poskytnutie právnej pomoci

Centrum alebo advokát pri predbežnej konzultácii upozorní fyzickú osobu na možnosť požiadať o predbežné poskytnutie právnej pomoci, ak na základe oboznámenia sa s prípadom zistí, že hrozí nebezpečenstvo zmeškania lehoty. Žiadateľ v tomto prípade môže zároveň so žiadosťou požiadať centrum o predbežné poskytnutie právnej pomoci. O tejto centrum rozhodne bez zbytočného odkladu, ešte pred rozhodnutím o nároku na poskytnutie právnej pomoci.

Podmienkou poskytnutia predbežnej konzultácie je zaplatenie poplatku vo výške 150 Sk. Poplatok vyberaný centrom je príjmom štátneho rozpočtu. Poplatok vyberaný advokátom je jeho príjmom.

MT: Konanie o nároku na poskytnutie právnej pomoci

Konanie o nároku na poskytnutie právnej pomoci sa podaním písomnej žiadosti doloženej dokladmi preukazujúcimi skutočnosti uvedené v žiadosti, ktorú podáva žiadateľ na tlačive. Doklady preukazujúce, že sa žiadateľ nachádza v stave materiálnej núdze, nesmú byť staršie ako tri mesiace.

Žiadosť musí obsahovať:

- meno a priezvisko žiadateľa

- jeho trvalý alebo prechodný pobyt

- rodné číslo

Na výzvu centra žiadateľ doplní v primeranej lehote určenej centrom ďalšie údaje a doklady týkajúce sa skutočností rozhodujúcich na posúdenie nároku na poskytnutie právnej pomoci, ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní.

Žiadosť sa podáva v kancelárii centra príslušnej podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu žiadateľa (pobočka v každom krajskom meste). Žiadateľ je povinný uviesť v žiadosti a pri predbežnej konzultácii úplné a pravdivé údaje.

Centrum rozhodne o žiadosti v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti, ktorá spĺňa náležitosti; túto lehotu nemožno predĺžiť. Proti rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

V rozhodnutí, ktorým sa priznáva nárok na poskytnutie právnej pomoci, centrum určí advokáta na zastupovanie oprávnenej osoby pred súdom, ak je to potrebné na ochranu jej záujmov.

Rozhodnutie, ktorým sa nepriznáva nárok na poskytnutie právnej pomoci, musí obsahovať aj poučenie, že ak sa nezmenia príjmové a majetkové pomery žiadateľa, žiadateľ môže opätovne podať v tej istej veci žiadosť až po uplynutí šiestich mesiacov od vydania rozhodnutia.

Ak bol žiadateľovi rozhodnutím centra priznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci, centrum ho vyzve na uzavretie dohody o poskytovaní právnej pomoci priamo s centrom alebo s určeným advokátom, udelenie plnomocenstva na úkony súvisiace s poskytovaním právnej pomoci centru alebo určenému advokátovi. Ak oprávnená osoba neudelí plnomocenstvo na úkony súvisiace s poskytovaním právnej pomoci určenému advokátovi alebo ak udelené plnomocenstvo odvolá, nemá nárok na určenie iného advokáta.

MT: Povinnosti oprávnenej osoby

Oprávnená osoba je povinná oznámiť centru písomne do ôsmich dní zmeny všetkých skutočností rozhodujúcich pre trvanie nároku na poskytovanie právnej pomoci.

Oprávnená osoba je povinná poskytovať centru alebo určenému advokátovi potrebnú súčinnosť.

Oprávnená osoba je povinná na výzvu centra preukázať skutočnosti preukazujúce trvanie nároku na poskytovanie právnej pomoci do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy, ak centrum neurčilo dlhšiu lehotu. Vo výzve musí byť upozornená na následky odňatia poskytovania právnej pomoci v prípade nepreukázania skutočností na trvanie nároku.

MT: Odňatie poskytovania právnej pomoci

Centrum rozhodne o odňatí poskytovania právnej pomoci, ak:

- oprávnená osoba neposkytuje centru alebo určenému advokátovi potrebnú súčinnosť

- sa v priebehu poskytovania právnej pomoci zmenia príjmové a majetkové pomery oprávnenej osoby a tá už ďalej nespĺňa podmienku stavu materiálnej núdze, na trvanie nároku na poskytovanie právnej pomoci

- oprávnená osoba do troch mesiacov od vydania právoplatného rozhodnutia o priznaní nároku na poskytovanie právnej pomoci neuzavrie s určeným advokátom dohodu alebo neudelí plnomocenstvo centru alebo určenému advokátovi,

- vyjde najavo, že nárok na poskytovanie právnej pomoci sa žiadateľovi priznal na základe nepravdivých alebo neúplných údajov alebo

- oprávnená osoba nevyhovie výzve centra na preukázanie skutočností preukazujúcich trvanie nároku na poskytovanie právnej pomoci do 8 dní odo dňa doručrnia výzvy

Proti rozhodnutiu o odňatí poskytovania právnej pomoci nie je prípustný opravný prostriedok.

MT: Trovy konania

Ak oprávnená osoba spĺňa podmienky na priznanie náhrady trov konania (keď mala oprávnená osoba vo veci plný úspech), prizná sa náhrada trov konania namiesto oprávnenej osobe advokátovi. Ak náhrada trov konania priznaná advokátovi bola vyššia než náklady na právnu pomoc poskytnutú oprávnenej osobe, vráti advokát centru vyplatené náklady na právnu pomoc. Ak súd zaviazal oprávnenú osobu na náhradu trov konania, tieto trovy znáša oprávnená osoba.

Kancelárie Centra právnej pomoci na východe

PREŠOV Okresný súd Grešova 3, tel. č. 051/7722 774, úradné hopdiny streda 11.00 - 17.00 hod.

KOŠICE Krajská prokuratúra Mojmírova 5, tel . č. 055/6227 601, úradné hodiny pondelok 9.00 - 15.00 hod.

(Zdroj: vvv.obcan.sk)

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť
 2. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 3. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 4. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 5. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 6. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 7. Aplikácia na likvidáciu škody. Bez obhliadky a bez faktúry.
 8. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 9. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 10. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 1. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 2. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
 3. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 4. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 5. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 6. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 7. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 8. Aplikácia na likvidáciu škody. Bez obhliadky a bez faktúry.
 9. Škola môže vyzerať aj inak!
 10. UNIQA preberá na Slovensku aj dôchodkové fondy AXA
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 34 769
 2. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 23 183
 3. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 20 898
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 18 964
 5. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 13 921
 6. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 12 497
 7. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 093
 8. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 11 626
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 460
 10. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 617
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Ilustračné foto.
Ilustračné foto.

Minister obrany kritizuje košického primátora za slová o testovaní

Naď: Nech dodá viac zdravotníkov a môžeme sa baviť.

Primátor sa obáva neúspechu, minister hovorí o neférovej kritike.
Rozhovor

Psychologička: Pre človeka s inými problémami môže byť pandémia poslednou kvapkou

Prichádzajú vyčerpaní zdravotníci i školáci.

Klinická psychologička Jana Maliňaková odporúča na psychickú pohodu v čase pandémie pravidelný denný režim.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

CYNICKÁ OBLUDA

Ďakujeme Kotlebovi

Kotleba vo videu odporúčal, ako sa majú jeho nasledovníci vysporiadať s koronou. Ďakujeme.

Autorská strana Ondreja Podstupku

Vláda nezvláda slová a môže to stáť životy

Stručný návod na lepšie hospodárenie s dôverou.

Premiér Matovič (OĽaNO) počas tlačovej konferencie ku kompenzačných schémam.

Koronavírus: Na Slovensku pribudlo 2 785 prípadov a 16 úmrtí (minúta po minúte)

Celkovo sa koronavírusom na Slovensku nakazilo 51 728. Pandémia Covid-19 si doteraz vyžiadala 200 obetí.

Minister obrany Jaroslav Naď.
Dnes píše Elena Eleková

Nie, nečaká nás sloboda s dvoma negatívnymi testami vo vrecku

To je vec, ktorú robí vláda zle: nehovorí otvorene ľuďom, čo ich čaká.

Elena Eleková

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop