Korzár logo Korzár Košice
Piatok, 30. október, 2020 | Meniny má Simon, SimonaKrížovkyKrížovky

OBČIANSKY SERVIS -Pomoc v hmotnej núdzi - zmeny od 1. 9. 2005

Peter Jabrik a Klaudia JurkovičováHmotná núdza je stav, keď príjem občana a osôb, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum a

Peter Jabrik a Klaudia Jurkovičová

Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a osôb, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum a občan a tieto osoby si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením. Zákon v takomto prípade umožňuje získať dávku, príspevok na zdravotnú starostlivosť, aktivačný príspevok, príspevok na bývanie, ochranný príspevok. Problematiku pomoci občanom nachádzajúcim sa v hmotnej núdzi upravuje zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení. Zákon je účinný od 1. 1. 2004.

Skryť Vypnúť reklamu

HMOTNÁ NÚDZA

Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením.

Životné minimum:

Dňa 22. 6. 2005 bolo uverejnené v Zbierke zákonov, v Čiastke 113, opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 262/2005 Z. z. o ustanovení súm životného minima. Opatrenie je účinné od 1. 7. 2005.

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, sa považuje suma alebo úhrn súm:

- 4 730 Sk mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

- 3 300 Sk mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,

Skryť Vypnúť reklamu

- 2 150 Sk mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

Posudzovanie hmotnej núdze:

Fyzické osoby, ktoré sa spoločne posudzujú na účely posudzovania hmotnej núdze, zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi sú:

- manžel a manželka,

- rodičia a nezaopatrené deti žijúce s nimi v domácnosti,

- rodičia a ich deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem alebo majú príjem najviac vo výške minimálnej mzdy, žijúce s rodičmi v domácnosti, okrem detí, ktorým v čase evidencie uchádzačov o zamestnanie vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti a detí, ktorým sa vypláca invalidný dôchodok podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len "deti do 25 rokov").

Fyzické osoby sa na účely posudzovania hmotnej núdze, zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi neposudzujú spoločne, ak nežijú v domácnosti z dôvodu, že je fyzickej osobe alebo fyzickým osobám poskytovaná odborná pomoc v krízovej životnej situácii a bývanie v krízovom stredisku podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele (toto ustanovenie bude platné až od 1. 9. 2005).

Skryť Vypnúť reklamu

Pri posudzovaní hmotnej núdze, zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi sa na účely zisťovania započítavajú:

- u posudzovaného občana jeho príjem a príjem jeho manžela (manželky),

- u posudzovaného občana jeho príjem, príjem jeho manžela (manželky), príjem nezaopatrených detí žijúcich s nimi v domácnosti a príjem detí do 25 rokov,

- u posudzovaných rodičov s nezaopatrenými deťmi príjem týchto rodičov, príjem nezaopatrených detí žijúcich s nimi v domácnosti a príjem detí do 25 rokov,

- u posudzovaných rodičov, ktorí sú sami nezaopatrenými deťmi, ich príjem a príjem, ktorý na ne poberá iný občan, a príjem nezaopatrených detí žijúcich s nimi v domácnosti,

- u posudzovaného nezaopatreného dieťaťa, ak žije v domácnosti s iným občanom, jeho príjem a príjem, ktorý na neho poberá tento občan.

Za príjem sa na tieto účely nepovažuje:

- 25 % z príjmu zo závislej činnosti osôb,

- 25 % zo starobného dôchodku priznaného dôchodcovi, ktorý získal obdobie dôchodkového poistenia najmenej 25 rokov; za každý ďalší rok dôchodkového poistenia sa táto suma zvyšuje o 1 % z priznaného starobného dôchodku (pričom za obdobie dôchodkového poistenia sa považuje aj obdobie celodennej, osobnej a riadnej starostlivosti o občana s ťažkým zdravotným postihnutím staršieho ako 6 rokov veku, ak sa toto obdobie nekryje s obdobím dôchodkového poistenia),

- 25 % z materského,

- 25 % z invalidného dôchodku,

- 25 % zo sociálneho dôchodku,

- 25 % zo sirotského dôchodku,

- 25% vdovského alebo vdoveckého dôchodku, ak vdova alebo vdovec dovŕšil dôchodkový vek,

- prídavok na dieťa,

- nevyhnutná okamžitá pomoc poskytnutá obcou,

- príjem z príležitostných činností, náhodné a jednorazové príjmy do výšky dvojnásobku životného minima získané v bežnom roku,

- príjem žiaka strednej školy a príjem študenta vysokej školy, ktorý študuje dennou formou štúdia, ak tento príjem neprevyšuje 1,2-násobku sumy životného

- minima pre plnoletú fyzickú osobu,

štipendium,

- náhrada časti cestovných výdavkov a náhrada cestovných výdavkov uchádzača o zamestnanie,

- príspevok na náhradu cestovných výdavkov na konanie aktivít vymedzených v individuálnom akčnom pláne,

- úhrada výdavkov na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné uchádzačovi o zamestnanie, ktorému sa zabezpečuje vzdelávanie a príprava pre trh práce,

- príspevok na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie, ktorý sa stará o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky,

príspevok na vykonávanie absolventskej praxe,

daňový bonus.

Príjem na účely posudzovania hmotnej núdze, zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi sa zisťuje za kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná žiadosť o posúdenie hmotnej núdze, zabezpečenie základných životných podmienok a pomoc v hmotnej núdzi. Pritom sa prihliada na priemerný mesačný príjem za posledných 12 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti.

Možnosť zabezpečiť si alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou na účely zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi neskúma, ak ide o občana, ktorý:

- dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,

- je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,

- je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa,

- sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa, ktoré je podľa posudku príslušného orgánu dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím,

- sa osobne, celodenne a riadne stará o občana, ktorý je podľa posudku príslušného orgánu občan s ťažkým zdravotným postihnutím,

- má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa na účely tohto zákona považuje choroba, porucha zdravia uznaná príslušným ošetrujúcim lekárom trvajúca nepretržite viac ako 30 dní,

- sa zúčastňuje na resocializačných programoch, v rámci ktorých si nemôže zabezpečiť príjem vlastnou prácou.

Občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, sa nepovažujú za občanov v hmotnej núdzi, ani keď ich príjem nedosahuje životné minimum, ak si svojím majetkom môžu zabezpečiť základné životné podmienky a pomôcť v hmotnej núdzi.

Od občana a fyzických osôb, ktoré sa spoločne posudzujú, nemožno požadovať predaj alebo prenájom:

- nehnuteľnosti, ktorú užívajú na primerané trvalé bývanie,

- poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, ktorú užívajú pre svoju potrebu,

- hnuteľnej veci, ktorá tvorí nevyhnutné vybavenie domácnosti, alebo na ktorú sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej núdzi alebo peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,

- osobného motorového vozidla, ktorého sú držiteľom alebo vlastníkom a

1. využívajú ho na individuálnu prepravu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo

2. jeho hodnota podľa znaleckého posudku nie je vyššia ako 35-násobok sumy životného minima,

- hnuteľnej veci, ak by bol v rozpore s dobrými mravmi.

DÁVKA A PRÍSPEVKY

Žiadosť o posúdenie hmotnej núdze, zabezpečenie základných životných podmienok a pomoc v hmotnej núdzi sa podáva, podľa § 25 zákona, na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny alebo v obci podľa miesta trvalého pobytu občana.

Zákon rozlišuje:

- dávku,

- príspevok na zdravotnú starostlivosť,

- aktivačný príspevok,

- príspevok na bývanie,

- ochranný príspevok.

Dávka

Dávka patrí občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, na zabezpečenie základných životných podmienok. Dávka je:

- u jednotlivca sa zvyšuje od 1. 9. 2005 na 1 560 Sk mesačne (do 1. 9. 2005 - 1 530 Sk),

- u jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi na 2 500 Sk mesačne (do 1. 9. - 2 450 Sk),

- u dvojice bez detí na 2 710 Sk mesačne (do 1. 9. - 2 660 Sk),

- u dvojice s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi na 3 700 Sk mesačne (do. 1. 9. - 3 630 Sk),

- u jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi na 3 710 Sk mesačne (do 1. 9. - 3 640 Sk),

- u dvojice s viac ako štyrmi deťmi na 4 950 Sk mesačne (do 1. 9. - 4 850 Sk).

Uvedená dávka sa zvyšuje o 350 Sk mesačne, ak je občan alebo fyzická osoba, ktorá sa s ním spoločne posudzuje, tehotná žena. Táto zvýšená dávka patrí tehotnej žene od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva, ak preukáže svoje tehotenstvo tehotenským preukazom a počas tehotenstva pravidelne navštevuje tehotenskú poradňu.

Príspevok na zdravotnú starostlivosť

Príspevok na zdravotnú starostlivosť patrí občanovi v hmotnej núdzi a každej fyzickej osobe, ktorá sa s ním spoločne posudzuje, na výdavky spojené s úhradou za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ak splnili podmienky nároku na dávku. Príspevok je 50 Sk mesačne.

Aktivačný príspevok

Aktivačný príspevok patrí občanovi v hmotnej núdzi a každej fyzickej osobe, ktorá sa s s ním spoločne posudzuje, na podporu získania, udržania alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností alebo pracovných návykov na účely pracovného platnenia počas pomoci v hmotnej núdzi, ak splnili podmienky nároku na dávku. Aktivačný príspevok sa od 1. 9. 2005 zvyšuje na 1 700 Sk mesačne (do 1. 9. 2005 - 1 500 Sk).

a) Občan v hmotnej núdzi, ktorý je zamestnaným, má nárok na aktivačný príspevok, ak:

- si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou externého štúdia; toto neplatí, ak občan získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

- sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov schválených úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len "úrad"),

- sa zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb alebo dobrovoľníckych prác uskutočňovaných na základe dohody s úradom alebo obcou.

b) Občan v hmotnej núdzi, ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie, má nárok na aktivačný príspevok, ak:

- si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou externého štúdia; toto neplatí, ak občan získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

- sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov schválených úradom alebo

- sa zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb alebo dobrovoľníckych prác uskutočňovaných na základe dohody s úradom alebo obcou.

Občan v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca rodičovský príspevok, má nárok na aktivačný príspevok, ak študuje na strednej škole alebo na vysokej škole; to neplatí, ak občan získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

c) Aktivačný príspevok patrí občanovi v hmotnej núdzi:

- počas zvyšovania kvalifikácie štúdiom podľa hore uvedených,

- počas jedného vzdelávania a prípravy pre trh práce evidovaného uchádzača o zamestnanie v roku, po celý čas jeho trvania,

- počas vykonávania menších obecných služieb alebo dobrovoľníckych prác uskutočňovaných na základe dohody s úradom alebo obcou.

Nárok na aktivačný príspevok zaniká, ak:

- občan v hmotnej núdzi je vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu,

- úrad alebo obec zistí, že občan v hmotnej núdzi nevykonáva aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok.

Aktivačný príspevok vo výške 1 700 Sk mesačne patrí najviac 6 mesiacov dlhodobo nezamestnanej osobe, ktorá sa zamestná a pred nástupom do zamestnania mala zabezpečované základné životné podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi a jej príjem zo závislej činnosti je najmenej na úrovni minimálnej mzdy, najviac však na úrovni trojnásobku minimálnej mzdy.

Aktivačný príspevok vo výške 1 700 Sk mesačne patrí najviac 6 mesiacov dlhodobo nezamestnanej osobe, ktorá začne vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť a pred začatím tejto činnosti mala zabezpečované základné životné podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi.

Aktivačný príspevok nepatrí občanovi v hmotnej núdzi alebo fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ak im patrí príspevok podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Príspevok na bývanie

Príspevok na bývanie patrí, podľa § 13 zákona, občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, na úhradu nákladov spojených s bývaním na pomoc v hmotnej núdzi, ak splnili podmienky nároku na dávku. Príspevok na bývanie je:

- zvyšuje sa od 1. 9. 2005 na 1 130 Sk mesačne (do 1. 9. 2005 - 980 Sk), ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi,

- na 1 920 Sk mesačne (do 1. 9. - 1 670), ak ide o občana v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s ním spoločne posudzujú.

Občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, majú nárok na príspevok na bývanie, ak občan v hmotnej núdzi alebo niektorá z fyzických osôb, ktorá sa s ním spoločne posudzuje:

- je vlastníkom bytu, vlastníkom rodinného domu, nájomcom bytu alebo nájomcom rodinného domu alebo nájomcom obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie a

- uhrádza náklady spojené s bývaním a predloží doklad o zaplatení týchto nákladov za predchádzajúcich 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo preukáže uznanie dlhu a dohodu o splátkach v prípade, že má nedoplatky spojené s úhradou nákladov spojených s bývaním.

Podmienky nároku na príspevok na bývanie sa prehodnocujú raz za 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Nárok na príspevok na bývanie zaniká, ak úrad alebo obec zistí, že občan v hmotnej núdzi nespláca uznaný dlh.

Ochranný príspevok

Ochranný príspevok patrí občanovi v hmotnej núdzi a každej osobe, ktorá sa s ním spoločne posudzuje, ak si nemôžu zabezpečiť základné životné podmienky a pomôcť si v hmotnej núdzi a splnili podmienky na vznik nároku na dávku. Ochranný príspevok sa zvyšuje od 1. 9. 2005 na 1 700 Sk mesačne (do 1. 9. - 1 500 Sk).

Ochranný príspevok nepatrí občanovi v hmotnej núdzi alebo fyzickým osobám, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, ak im patrí aktivačný príspevok.

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady. Túto dávku možno poskytnúť do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky trojnásobku životného minima.

URČENIE VÝŠKY DÁVKY A PRÍSPEVKOV

Výška dávky a príspevkov sa určí ako rozdiel medzi hore uvedenými sumami a príjmom. Ak výška dávky a príspevkov je nižšia ako 50 Sk, dávka a príspevky sa nevyplácajú. Hore uvedené sumy môže upraviť k 1. septembru kalendárneho roka vláda Slovenskej republiky nariadením.

Formy a spôsob poskytovania dávky a príspevkov a ich financovanie:

Dávka a príspevky sa poskytujú v peňažnej forme, vecnej forme alebo v kombinovanej forme. Aktivačný príspevok sa poskytuje len v peňažnej forme.

Dávka vo vecnej forme je jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie.

Úrad poskytuje dávku a príspevky najviac počas dvoch rokov odo dňa vzniku nároku na dávku a na príspevky. Po uplynutí dvoch rokov od vzniku nároku na dávku a na príspevky nárok na príspevky zaniká okrem príspevku na zdravotnú starostlivosť, ochranného príspevku a aktivačného príspevku.

Nárok na zabezpečenie základných životných podmienok, nárok na príspevok na zdravotnú starostlivosť, nárok na ochranný príspevok a nárok na aktivačný príspevok a pomoc v hmotnej núdzi priznaním príspevkov prechádza do pôsobnosti obce tak, že:

- základné životné podmienky zabezpečuje obec, ak podmienky na ich zabezpečenie naďalej trvajú,

- príspevok na zdravotnú starostlivosť, ochranný príspevok a aktivačný príspevok vypláca obec, ak podmienky na ich poskytovanie naďalej trvajú.

Osobitný príjemca - je obec, vo výnimočných prípadoch iná právnická osoba alebo fyzická osoba určená rozhodnutím úradu alebo obce. Na poskytovanie aktivačného príspevku nemožno určiť osobitného príjemcu. Ak osobitný príjemca zabezpečuje dávku a príspevky vo vecnej forme, je povinný ich poskytovať za cenu obvyklú a na mieste dostupnom občanovi v hmotnej núdzi.

Úrad alebo obec určí osobitného príjemcu, ak sa doterajšou výplatou dávky alebo príspevkov nedosiahol alebo zrejme nedosiahne účel, na ktorý sú dávka alebo príspevky určené, alebo ak sa na výzvu obce občan v hmotnej núdzi odmietne zúčastniť na vykonávaní menších obecných služieb. Úrad alebo obec určí osobitného príjemcu po jeho predchádzajúcom súhlase.

Osobitný príjemca je povinný dávku a príspevky použiť len na prospech občana v hmotnej núdzi. Urad alebo obec dohliada, ako si ním určený osobitný príjemca plní svoje povinnosti. Ak si osobitný príjemca neplní svoje povinnosti, úrad alebo obec určí iného osobitného príjemcu.

(Zdroj: www.obcan.sk)

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 2. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 3. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť
 4. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 5. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 6. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 7. Magazín SME Ženy už v predaji
 8. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 9. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 10. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 1. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 2. O prenájom auta majú čoraz väčší záujem aj malé firmy. Ušetria
 3. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 4. Magazín SME Ženy už v predaji
 5. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 6. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 7. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 8. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
 9. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 10. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 36 807
 2. Aplikáciu tohto Slováka používajú v 150 krajinách. Ako začínal? 24 961
 3. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 17 689
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 16 939
 5. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 16 716
 6. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 16 489
 7. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi? 12 910
 8. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 482
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 337
 10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 180
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Kam ísť na test, čo s pozitívnymi a čo bude s netestovanými? (otázky a odpovede)

Certifikát z plošného testovania na Covid-19 je vstupenkou do obchodov.

Pri plošnom testovaní sa využívajú antigénové testy.
Premiér Igor Matovič.
Stĺpček šéfredaktorky Beaty Balogovej

Testovanie nie je hlasovanie, dajte sa otestovať

Je dôležité, aby štát dokázal otestovať všetkých, ktorí chcú byť zodpovední.

Beata Balogová, šefredaktorka denníka SME
Prezidentka Zuzana Čaputová, premiér Igor Matovič.

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop