Korzár logo Korzár Košice
Štvrtok, 27. január, 2022 | Meniny má BohušKrížovkyKrížovky

Zákon o rodine (Druhá časť - začiatok)

Národná rada Slovenskej republiky 20. januára opäť schválila nový zákon o rodine, ktorý jej koncom minulého roka vrátil prezident Ivan Gašparovič.

Jeho pripomienky poslanci neakceptovali. Aj napriek jeho pondelkovému druhému vetu nadobudne účinnosť nový zákon už čo nevidieť uverejnením v Zbierke zákonov (okrem niektorých častí). V prílohe Občiansky servis postupne zverejňujeme jeho úplné znenie, minule sme sa venovali Prvej časti (manželstvu) - dnes prvej polovici Druhej časti, ktorá sa zaoberá vzťahmi medzi rodičmi, deťmi a ostatnými príbuznými. Na budúci týždeň sa budeme venovať opatrovníctvu a poručníctvu.

Zákon o rodine v Druhej časti vymedzuje rodičovské práva a povinnosti, zaoberá sa zastupovaním maloletého dieťaťa pri právnych úkonoch. Vzhľadom na nové ekonomické pomery zákon upravuje aj správu jeho majetku rodičmi (získaného napríklad dedením). Ak to nie sú schopní robiť z akéhokoľvek dôvodu, ustanoví súd majetkového opatrovníka. Pritom však nemusia bzť obmedzené práva a povinnosti rodičov. Ak nebolo možné ustanoviť za majetkového opatrovníka žiadnu fyzickú osobu, súd ustanoví obec alebo inú právnickú osobu, ktorá s tým súhlasí.

Skryť Vypnúť reklamu

Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe jeho majetku, štátnom občianstve, udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie dieťaťa, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd.

Rodičia, ktorí spolu nežijú, sa môžu kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, môže súd aj bez návrhu upraviť ich výkon, najmä určí, ktorému z rodičov maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti.

Ak manželstvo zaniklo smrťou jedného z manželov, a pomery v rodine to vzžadujú, môže súd na návrh upraviť styk dieťaťa s blízkymi osobami zomrelého manžela.

Skryť Vypnúť reklamu

Nevhodné správanie sa detí ako aj porušovanie povinností rodičov, alebo zneužívanie ich práv môže každý oznámiť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, obci alebo súdu.

Ak bráni niektorému z rodičov vo výkone jeho rodičovských práv a povinností závažná prekážka, môže súd pozastaviť alebo obmedziť výkon rodičovských práv a povinností.

Ide o prípady, keď rodičia žijú trvalo neusporiadaným spôsobom života, svoje povinnosti nevykonávajú vôbec, alebo nezabezpečujú výchovu maloletého dieťaťa.

Ak rodič zneužíva svoje rodičovské práva a povinnosti najmä týraním, zneužívaním, zanedbávaním maloletého dieťaťa alebo iným zlým zaobchádzaním, súd rodiča pozbaví výkonu rodičovských práv.

Ak súd rozhodol o obmedzení alebo pozbavení rodičovských práv a povinností alebo o pozastavení ich výkonu iba vo vzťahu k jednému z rodičov, vykonáva ich v plnom rozsahu druhý rodič. Ak sú pozbavení práv obaja, ustanoví súd dieťaťu poručníka, pri obmedzení práv opatrovníka. Vyživovacia povinnosť rodičov voči dieťaťu rozhodnutím súdu nezaniká.

Skryť Vypnúť reklamu

Táto časť zákona sa venuje aj priezvisku dieťaťa. Ak sa na ňom rodičia nedohodnú, alebo nie sú známi, určí meno a priezvisko súd. Na zmenu mena alebo priezviska maloletého dieťaťa staršieho ako 15 rokov sa vyžaduje jeho súhlas.

(bri)

(pokračovanie z minulého týždňa)

DRUHÁ ČASŤ

VZŤAHY MEDZI RODIČMI, DEŤMI A OSTATNÝMI PRÍBUZNÝMI

Prvá hlava

RODIČOVSKÉ PRÁVA A POVINNOSTI

§ 28

(1) Súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä

a) sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj maloletého dieťaťa,

b) zastupovanie maloletého dieťaťa,

c) správa majetku maloletého dieťaťa.

(2) Rodičovské práva a povinnosti majú obidvaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa.

(3) Rodičovské práva a povinnosti vykonáva jeden z rodičov, ak druhý z rodičov nežije, je neznámy alebo nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Platí to aj v prípade, ak jeden z rodičov bol pozbavený rodičovských práv a povinností, ak mu bol výkon jeho rodičovských práv a povinností obmedzený alebo pozastavený.

§ 29

(1) Súd môže priznať rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o maloleté dieťa aj maloletému rodičovi dieťaťa staršiemu ako 16 rokov, ak spĺňa predpoklady, že výkon tohto práva zabezpečí v záujme maloletého dieťaťa.

(2) Ak je potrebné spravovať majetok maloletého dieťaťa, v rozhodnutí o priznaní rodičovských práv a povinností podľa odseku 1, súd zároveň rozhodne o ustanovení opatrovníka na spravovanie jeho majetku (ďalej len "majetkový opatrovník").

§ 30

(1) Rozhodujúcu úlohu vo výchove dieťaťa majú rodičia. Rodičia majú právo vychovávať deti v zhode s vlastným náboženským a filozofickým presvedčením.

(2) Na výchove dieťaťa sa podieľa i manžel, ktorý nie je rodičom dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

(3) Rodičia majú právo použiť pri výchove dieťaťa primerané výchovné prostriedky tak, aby nebolo ohrozené zdravie, dôstojnosť, duševný, telesný a citový vývoj dieťaťa.

§ 31

Zastupovanie maloletého dieťaťa

(1) Rodičia zastupujú maloleté dieťa pri právnych úkonoch, na ktoré nie je spôsobilé.)

(2) Žiadny z rodičov nemôže zastupovať svoje maloleté dieťa, ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom; v takom prípade ustanoví súd maloletému dieťaťu opatrovníka, ktorý ho bude v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať (ďalej len "kolízny opatrovník").

(3) Kolízneho opatrovníka ustanoví súd aj v prípadoch, ak maloleté dieťa nemá zákonného zástupcu alebo ak zákonný zástupca nemôže z vážneho dôvodu maloleté dieťa v konaní, alebo pri určitom právnom úkone zastupovať.

(4) Na ustanovenie kolízneho opatrovníka sa primerane použijú ustanovenia § 60 a 61. Funkcia kolízneho opatrovníka zaniká ukončením konania alebo vykonaním právneho úkonu, na účely ktorého bol ustanovený.

§ 32

Správa majetku maloletého dieťaťa

(1) Rodičia sú povinní spravovať majetok maloletého dieťaťa s náležitou starostlivosťou.

(2) Výnosy z majetku maloletého dieťaťa získané pri jeho spravovaní môžu rodičia maloletého dieťaťa použiť najmä na uspokojovanie potrieb maloletého dieťaťa a v primeranom rozsahu aj na uspokojovanie potrieb rodiny. Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom zostáva zachovaná.

(3) Ak vznikol bez zavinenia osôb, ktoré sú povinné maloletému dieťaťu poskytovať výživu, hrubý nepomer medzi ich majetkovými pomermi a majetkovými pomermi maloletého dieťaťa, môže byť na účel uvedený v odseku 2 použitý aj majetok maloletého dieťaťa.

(4) Rodičia odovzdajú dieťaťu jeho majetok, ktorí spravovali, najneskôr do 30 dní od dosiahnutia plnoletosti dieťaťa.

(5) Maloleté dieťa má právo požiadať rodičov alebo osoby, ktoré spravujú jeho majetok, o vyúčtovanie týkajúce sa správy jeho majetku; toto právo zanikne, ak sa neuplatnilo na súde do troch rokov po skončení správy majetku. Práva dieťaťa zo zodpovednosti za škodu a z bezdôvodného obohatenia zostávajú zachované.

Majetkový opatrovník

§ 33

(1) Ak sú záujmy maloletého dieťaťa súvisiace so spravovaním jeho majetku ohrozené a rodičia sami neurobili alebo nie sú schopní urobiť vhodné opatrenia na ochranu majetku, môže súd na tento účel ustanoviť maloletému dieťaťu majetkového opatrovníka; tomuto rozhodnutiu nemusí predchádzať rozhodnutie o obmedzení rodičovských práv a povinností.

(2) Majetkovým opatrovníkom sa môže stať fyzická osoba, ktorá s ustanovením za majetkového opatrovníka súhlasí, je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a spĺňa predpoklad, že funkciu majetkového opatrovníka bude vykonávať v záujme maloletého dieťaťa.

(3) Ak nebolo možné ustanoviť za majetkového opatrovníka žiadnu fyzickú osobu, súd za majetkového opatrovníka ustanoví obec alebo inú právnickú osobu, ktorá s ustanovením za majetkového opatrovníka súhlasí a spĺňa predpoklad, že funkciu majetkového opatrovníka bude vykonávať v záujme maloletého dieťaťa.

(4) V rozhodnutí o ustanovení majetkového opatrovníka podľa odseku 1 súd uvedie konkrétny rozsah majetku, ktorý bude opatrovník spravovať, spôsob nakladania s ním a lehoty, v ktorých je majetkový opatrovník povinný predkladať súdu správy o nakladaní s majetkom dieťaťa.

(5) Majetkový opatrovník nesmie pri výkone správy majetku brať na seba neprimerané majetkové riziká. Za riadny výkon svojej funkcie zodpovedá súdu a podlieha jeho pravidelnému dohľadu. Súd môže podmieniť platnosť právneho úkonu majetkového opatrovníka svojim súhlasom. Za porušenie povinností pri spravovaní majetku zodpovedá majetkový opatrovník podľa všeobecných predpisov o náhrade škody. Pri výkone správy majetku maloletého dieťaťa majetkovým opatrovníkom sa použije osobitný predpis.

(6) Záverečný účet zo správy majetku dieťaťa je majetkový opatrovník povinný predložiť súdu najneskôr do dvoch mesiacov po skončení svojej funkcie.

(7) Majetkový opatrovník má počas výkonu svojej funkcie právo na náhradu nákladov spojených so správou majetku maloletého dieťaťa a na primeranú odmenu z výnosu majetku maloletého dieťaťa po skončení svojej funkcie. Výšku odmeny určí súd.

§ 34

(1) Funkcia majetkového opatrovníka podľa § 33 zaniká

a) dosiahnutím plnoletosti dieťaťa,

b) smrťou maloletého dieťaťa,

c) smrťou alebo zánikom majetkového opatrovníka,

d) právoplatným rozhodnutím súdu o zániku dôvodu, pre ktorý bol majetkový opatrovník ustanovený,

e) právoplatným rozhodnutím súdu o pozbavení majetkového opatrovníka jeho funkcie alebo o jeho odvolaní.

(2) Súd pozbaví majetkového opatrovníka funkcie na jeho návrh.

(3) Súd odvolá majetkového opatrovníka, ak stratí spôsobilosť na výkon funkcie, porušuje svoje povinnosti alebo zneužíva svoje práva vyplývajúce z majetkového opatrovníctva.

(4) V rozhodnutí o pozbavení majetkového opatrovníka jeho funkcie alebo v rozhodnutí o jeho odvolaní súd zároveň rozhodne, ak je to potrebné, o ustanovení nového majetkového opatrovníka.

§ 35

Rozhodovanie súdu pri nezhode rodičov

Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd.

§ 36

Úprava výkonu rodičovských práv a povinností a úprava styku v ďalších prípadoch

(1) Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, sa môžu kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, môže súd aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti. Ustanovenia § 25 a 26 sa použijú primerane.

(2) Ak manželstvo, z ktorého pochádzajú maloleté deti, zaniklo smrťou alebo vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho a ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, môže súd na návrh upraviť styk maloletého dieťaťa s blízkymi osobami zomrelého manžela alebo manžela, ktorý bol vyhlásený za mŕtveho. Ustanovenie § 25 sa použije primerane.

§ 37

Výchovné opatrenia

(1) Nevhodné správanie sa detí ako aj porušovanie povinností rodičov vyplývajúcich z ich rodičovských práv a povinností, alebo zneužívanie ich práv, môže každý oznámiť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, obci alebo súdu. Rovnako môže každý oznámiť tomuto orgánu, obci alebo súdu skutočnosť, že rodičia nemôžu plniť povinnosti vyplývajúce z rodičovských práv a povinností.

(2) Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, môže súd rozhodnúť o uložení týchto výchovných opatrení:

a) vhodným spôsobom napomenie maloleté dieťa, jeho rodičov a iné fyzické osoby, ktoré svojim správaním ohrozujú alebo narušujú jeho riadnu výchovu,

b) určí nad výchovou maloletého dieťaťa dohľad; dohľad vykonáva najmä za súčinnosti orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, obce, školy, neštátnych subjektov a zariadenia, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené,

c) uloží maloletému dieťaťu obmedzenie v rozsahu potrebnom na predchádzanie a zabraňovanie škodlivým vplyvom, ktoré môžu ohroziť alebo narušiť jeho priaznivý vývoj; dodržiavanie uloženého obmedzenia sleduje najmä za súčinnosti obce,

d) uloží maloletému a jeho rodičom povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo odbornému poradenstvu v špecializovaných zariadeniach.

(3) Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak výchovné opatrenia uvedené v odseku 2 neviedli k náprave, súd dočasne odníme maloleté dieťa z osobnej starostlivosti rodičov aj proti ich vôli, od osôb, ktorým bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 45 alebo 48, od budúcich osvojiteľov, ktorým bolo maloleté dieťa zverené do starostlivosti podľa § 103, od osvojiteľov alebo od poručníka, ktorý sa o maloleté dieťa osobne stará a nariadi maloletému dieťaťu

a) pobyt v zariadení, ktoré plní úlohy odbornej diagnostiky, najdlhšie na dobu šesť mesiacov,

b) pobyt v špecializovaných zariadeniach najdlhšie na dobu šesť mesiacov,

c) pobyt v resocializačnom stredisku pre drogovo závislých.

(4) Ak súd rozhodne o uložení výchovných opatrení podľa odseku 3, môže ich vhodne a účelne spájať s výchovnými opatreniami uvedenými v odseku 2.

(5) Súd sleduje vykonávanie výchovných opatrení najmä v súčinnosti s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí, obcou a príslušným zariadením, ak je v ňom maloleté dieťa umiestené.

(6) Súd hodnotí účinnosť výchovného opatrenia po uplynutí obdobia, ktoré uviedol v rozhodnutí o jeho uložení. Výchovné opatrenie súd zruší, ak splnilo svoj účel. Súd môže rozhodnúť o uložení iného vhodného výchovného opatrenia, ak je to v záujme maloletého dieťaťa.

§ 38

Zásahy do rodičovských práv a povinností

(1) Ak bráni niektorému z rodičov vo výkone jeho rodičovských práv a povinností závažná prekážka a ak je to v záujme maloletého dieťaťa, môže súd pozastaviť výkon rodičovských práv a povinností.

(2) Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd rodičom obmedzí výkon ich rodičovských práv, ak

a) žijú trvalo neusporiadaným spôsobom života,

b) svoje povinnosti vyplývajúce z rodičovských práv a povinností nevykonávajú vôbec, alebo

c) nezabezpečujú výchovu maloletého dieťaťa.

(3) V rozhodnutí o obmedzení výkonu rodičovských práv podľa odseku 2 súd uvedie rozsah práv a povinností, na ktoré sa obmedzenie vzťahuje.

(4) Ak rodič zneužíva svoje rodičovské práva a povinnosti najmä týraním, zneužívaním, zanedbávaním maloletého dieťaťa alebo iným zlým zaobchádzaním s maloletým dieťaťom alebo výkon rodičovských práv a povinností napriek predchádzajúcim upozorneniam závažným spôsobom zanedbáva, súd rodiča pozbaví výkonu rodičovských práv.

§ 39

(1) Ak súd rozhodol o obmedzení alebo pozbavení rodičovských práv a povinností alebo o pozastavení ich výkonu iba vo vzťahu k jednému z rodičov, vykonáva rodičovské práva a povinnosti v plnom rozsahu druhý rodič.

(2) Ak nemôže rodičovské práva a povinnosti vykonávať ani jeden z rodičov alebo ak súd rozhodol podľa § 38 ods. 1 alebo 4 vo vzťahu k jedinému žijúcemu rodičovi, ustanoví vo svojom rozhodnutí maloletému dieťaťu poručníka.

(3) Ak súd rozhodol o obmedzení rodičovských práv a povinností vo vzťahu k obidvom rodičom alebo k jedinému žijúcemu rodičovi, ustanoví vo svojom rozhodnutí maloletému dieťaťu opatrovníka podľa § 60.

(4) Vyživovacia povinnosť rodičov voči maloletému dieťaťu, rozhodnutím súdu o obmedzení alebo pozbavení rodičovských práv a povinností alebo pozastavení ich výkonu, nezaniká.

Druhá hlava

Ďalšie práva a povinnosti rodičov a detí a vzťahy v rodine

§ 40

(1) Deti majú spoločné priezvisko rodičov alebo priezvisko jedného z nich určené vyhlásením pri uzavieraní manželstva podľa § 6 ods. 3.

(2) Ak priezvisko maloletého dieťaťa nebolo určené podľa odseku 1 a rodičia majú rôzne priezviská, dohodnú sa na priezvisku dieťaťa a oznámia to matričnému úradu najneskôr do troch dní od narodenia maloletého dieťaťa.

(3) Ak sa rodičia nedohodnú o mene alebo priezvisku maloletého dieťaťa alebo ak žiadny z rodičov nie je známy, určí meno alebo priezvisko súd.

§ 41

(1) Ak uzavrú rodičia manželstvo po narodení svojho maloletého dieťaťa, bude mať dieťa priezvisko určené pre ich ostatné deti.

(2) Ak uzavrie manželstvo matka maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, môžu manželia pred matričným úradom súhlasne vyhlásiť, že priezvisko určené pre ich ostatné deti bude mať aj toto maloleté dieťa.

(3) Na zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého dieťaťa staršieho ako 15 rokov sa vyžaduje jeho súhlas.

§ 42

Priezvisko dieťaťa sa nemôže podľa predchádzajúcich ustanovení zmeniť, len čo dieťa nadobudne plnoletosť.

§ 43

(1) Maloleté dieťa, ktoré je schopné s ohľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť vyjadriť samostatne svoj názor, má právo vyjadrovať ho slobodne vo všetkých veciach, ktoré sa ho dotýkajú. V konaniach, v ktorých sa rozhoduje o veciach týkajúcich sa maloletého dieťaťa, má maloleté dieťa právo byť vypočuté. Názoru maloletého dieťaťa musí byť venovaná náležitá pozornosť zodpovedajúca jeho veku a rozumovej vyspelosti.

(2) Dieťa je povinné svojim rodičom prejavovať primeranú úctu a rešpektovať ich. Ak žije dieťa v domácnosti s rodičmi, je povinné podieľať sa osobnou pomocou na spoločných potrebách rodiny a prispieť na úhradu potrieb rodiny podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

(3) Dieťa je ďalej povinné

a) spolupracovať so svojimi rodičmi v záujme starostlivosti o neho a jeho výchovu,

b) plniť si svoje vzdelávacie povinnosti primerane svojim schopnostiam a

c) vyvarovať sa spôsobu života, ktorý by mohol byť preň ohrozujúci, teda najmä užívania látok, ktoré poškodzujú jeho telesné a duševné zdravie.

(Pokračovanie na budúcu stredu)

(Pokračovanie na budúcu stredu)

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu
 2. Zánik platobných kariet. Ako budú vyzerať platby budúcnosti?
 3. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie
 4. TOP zamestnávateľ, pre ktorého sa oplatí pracovať
 5. Predplaťte si SME.sk vo vašej firme
 6. 20-minútové mestá: Mestá, v ktorých chcete žiť
 7. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny
 8. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom
 9. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami?
 10. Mecom ide na zelenú
 1. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie
 2. Vianočné dovolenky sa vrátili na čísla pred pandémiou
 3. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 4. TOP zamestnávateľ, pre ktorého sa oplatí pracovať
 5. Predplaťte si SME.sk vo vašej firme
 6. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 7. Vedeli ste, že šport a podnikanie majú veľa spoločného?
 8. Slovensko uvažuje! Video so ŠOKOM má už vyše 900-tisíc videní
 9. Developer Mint Investments získal prvenstvo v CIJ Awards 2021
 10. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 1. Zánik platobných kariet. Ako budú vyzerať platby budúcnosti? 7 026
 2. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny 4 567
 3. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom 4 126
 4. 5 neznámych vecí, ktoré umožňujú platobné karty 3 689
 5. Slovensko uvažuje! Video so ŠOKOM má už vyše 900-tisíc videní 3 570
 6. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať 2 907
 7. 20-minútové mestá: Mestá, v ktorých chcete žiť 2 486
 8. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami? 2 286
 9. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu 2 220
 10. TOP zamestnávateľ, pre ktorého sa oplatí pracovať 2 128

Blogy SME

 1. Miroslav Lukáč: Atómové kočíky, nukleárne maminky, geniálne miminka. Úvaha.
 2. Ľubomír Maretta: Pár
 3. Tereza Krajčová: Anglický denník: Epilóg – Zbohom, Anglicko
 4. Natália Šepitková: Pandémia v Dánsku už možno čoskoro skončí
 5. Anna Milanová: Šťastie 1,2 ... 2022
 6. Michal Šustek: Riešenia udržateľnosti dôchodkového systému (zvýšenie zodpovednosti jednotlivca 1-3/12) - 6. časť
 7. Peter Biščo: Ten pravý Americký sen sa žije na Slovensku.
 8. Lucia Žárska: Investovať do PayPal práve teraz?
 1. Pavel Macko: Vodka a cigary? 12 801
 2. Simona Kyselicová: Ako sa testuje na Covid v Nórsku. P.S.: Som pozitívna 9 215
 3. Lórant Kulík: URBEX: Keď prejdete v Košiciach na ulici kpt.Nálepku cez (ne)utajenú pasáž, zapne sa časostroj 6 037
 4. Martin Ondráš: Keď sa podvod a klamstvo tvári ako etalón morálky 5 418
 5. Monika Nagyova: Vzťahové okienko. Páry, ktoré sa medzi sebou nerozprávajú. 4 605
 6. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností: V roku 2022 pôjdu do dôchodku tisícky ľudí. Ste pripravené a pripravení? 4 063
 7. Tomáš Harustiak: Je na Slovensku 56% katolíkov ? Ale kdeže ! 3 931
 8. Daniel Bíro: 10 zaujímavostí, o ktorých ste, možno, nevedeli 3 126
 1. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 2. Jiří Ščobák: Připravované důchodové reformy na Slovensku: V 3. pilíři se neudělá mnoho, 2. vypadá optimističtěji
 3. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 4. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
 5. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 6. Jiří Ščobák: Proč má akvarista začátečník dlouho čekat, než vloží do akvária ryby? (v rostlinných akváriích se substrátem)
 7. Jiří Ščobák: Jsou poplatky v slovenských bankách vysoké? Dá se jim vyhnout? Které jsou skryté?
 8. Jiří Ščobák: Novak Djoković pravděpodobně pozitivní test neměl. Oslava poštovní známky a akce s dětmi to dokazují
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Očkovanie detí proti covidu.

Slovensko, tak ako Rakúsko, na vlastnú päsť povolí doočkovať tínedžerov


5 h
Logo podcastu Dobré ráno.

Omikron zvyšuje počty nakazených.


a 2 ďalší 2 h

Blogy SME

 1. Miroslav Lukáč: Atómové kočíky, nukleárne maminky, geniálne miminka. Úvaha.
 2. Ľubomír Maretta: Pár
 3. Tereza Krajčová: Anglický denník: Epilóg – Zbohom, Anglicko
 4. Natália Šepitková: Pandémia v Dánsku už možno čoskoro skončí
 5. Anna Milanová: Šťastie 1,2 ... 2022
 6. Michal Šustek: Riešenia udržateľnosti dôchodkového systému (zvýšenie zodpovednosti jednotlivca 1-3/12) - 6. časť
 7. Peter Biščo: Ten pravý Americký sen sa žije na Slovensku.
 8. Lucia Žárska: Investovať do PayPal práve teraz?
 1. Pavel Macko: Vodka a cigary? 12 801
 2. Simona Kyselicová: Ako sa testuje na Covid v Nórsku. P.S.: Som pozitívna 9 215
 3. Lórant Kulík: URBEX: Keď prejdete v Košiciach na ulici kpt.Nálepku cez (ne)utajenú pasáž, zapne sa časostroj 6 037
 4. Martin Ondráš: Keď sa podvod a klamstvo tvári ako etalón morálky 5 418
 5. Monika Nagyova: Vzťahové okienko. Páry, ktoré sa medzi sebou nerozprávajú. 4 605
 6. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností: V roku 2022 pôjdu do dôchodku tisícky ľudí. Ste pripravené a pripravení? 4 063
 7. Tomáš Harustiak: Je na Slovensku 56% katolíkov ? Ale kdeže ! 3 931
 8. Daniel Bíro: 10 zaujímavostí, o ktorých ste, možno, nevedeli 3 126
 1. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 2. Jiří Ščobák: Připravované důchodové reformy na Slovensku: V 3. pilíři se neudělá mnoho, 2. vypadá optimističtěji
 3. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 4. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
 5. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 6. Jiří Ščobák: Proč má akvarista začátečník dlouho čekat, než vloží do akvária ryby? (v rostlinných akváriích se substrátem)
 7. Jiří Ščobák: Jsou poplatky v slovenských bankách vysoké? Dá se jim vyhnout? Které jsou skryté?
 8. Jiří Ščobák: Novak Djoković pravděpodobně pozitivní test neměl. Oslava poštovní známky a akce s dětmi to dokazují

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop
Skryť Zatvoriť reklamu