Korzár logo Korzár Košice
Štvrtok, 27. január, 2022 | Meniny má BohušKrížovkyKrížovky

OBČIANSKY SERVIS - Poskytovanie dotácií v Prešovskom samosprávnom kraji

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja bolo schválené 19. augusta 2004 v

Prešove (Uznesenie č. 242/2004), platné je od 19. augusta 2004.

PRVÁ ČASŤ - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Účel a predmet

Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je stanovenie podmienok poskytovania dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len PSK) na všestranný rozvoj územia PSK a na podporu všeobecne prospešných služieb.

§ 2 - Pôsobnosť

VZN sa vzťahuje na:

1.obce na území PSK ako účasť PSK na financovaní spoločných úloh v záujme všestranného rozvoja územia PSK,

Skryť Vypnúť reklamu

2.právnické osoby na území PSK, ktorých PSK nie je zakladateľom a to na podporu všeobecne prospešných služieb.

§ 3 - Základné pojmy

1.Za dotáciu sa považuje nenávratný finančný príspevok poskytnutý z vlastných príjmov PSK v rámci schváleného rozpočtu PSK.

2.Všeobecne prospešné služby, na ktoré sa vzťahuje VZN sú najmä:

a.)poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

b.)poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,

c.)tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,

d.)ochrana ľudských práv a základných slobôd,

e.)vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,

f.)výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,

g.)tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,

Skryť Vypnúť reklamu

h.)služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,

i.)zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

DRUHÁ ČASŤ - PODMIENKY POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ

§ 4 - Spôsob tvorby finančných prostriedkov určených na poskytovanie dotácií

(1)Finančné prostriedky určené na dotácie v zmysle VZN sa vytvárajú v procese hospodárenia PSK a to iba z vlastných príjmov PSK. V rámci procesu schvaľovania rozpočtu a jeho zmien na príslušný kalendárny rok zastupiteľstvo vyčlení objem finančných prostriedkov ako časť rozpočtovaných vlastných príjmov PSK.

(2)Suma vyčlenená v rozpočte samosprávneho kraja, účelovo určená na dotácie v zmysle VZN, nesmie presiahnuť objem 2 mil. Sk za rok a to v členení 1 mil. Sk na rozdelenie dotácií, ktoré sú v kompetencii predsedu PSK a l mil. Sk na rozdelenie dotácií, ktoré sú v kompetencii Zastupiteľstva PSK.

Skryť Vypnúť reklamu

(3)Poskytnutie dotácie nesmie zvyšovať dlh samosprávneho kraja na konci rozpočtového roka.

§ 5 - Podmienky poskytovania dotácií

(1)O pridelenie dotácie môžu žiadať iba subjekty uvedené v § 2 (ďalej len "žiadateľ"), na základe písomnej žiadosti predloženej Úradu PSK a za predpokladu, že žiadateľ má sídlo na území PSK, alebo pôsobí a vykonáva činnosť na území PSK.

(2)Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.

(3)Dotácie sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám.

(4)Dotáciu nie je možné poskytnúť na:

a.)úhradu miezd, platov a odmien

b.)nákup alkoholických a tabakových výrobkov

c.)refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch

d.)splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,

e.) stravné náklady

f.) honoráre pre organizátorov projektov

g.)náklady, ktoré sa nedajú preukázať účtovnými dokladmi.

(5)Písomná žiadosť (formulár) obsahuje:

a.)presnú identifikáciu žiadateľa; právnické osoby v súlade s označením v príslušnom registri (napr. obchodný register, register vedený krajským úradom, MV SR a pod.),

b.)bankové spojenie a číslo účtu,

c.)stručnú charakteristiku konkrétnej úlohy a akcie (projektu, podnikateľského zámeru názov, oblasť zamerania, miesto a dátum realizácie projektu) s podrobnou kvantifikáciou nákladov a využitím finančných prostriedkov PSK,

d.)prípadnú formu účasti PSK na konkrétnej úlohe a akcii (napr. spoluorganizátor, záštita, čestný hosť, atď.),

e.)vyhlásenie subjektu o spôsobe propagácie PSK uviesť materiály, v ktorých bude uvedený text: "podujatie/akciu/projekt finančne podporil PSK (napr. v bulletinoch, v médiách, na výzdobe a pod.),

f.)odôvodnenie žiadosti,

g.)doterajšiu činnosť žiadateľa v prospech rozvoja PSK,

h.)meno, priezvisko a pečiatka štatutárneho zástupcu žiadateľa.

(6)K žiadosti je potrebné doložiť:

výpis z obchodného registra (v prípade podnikateľských subjektov, ak sú zapísaní v obchodnom registri) nie starší ako 1 mesiac, prípadne živnostenské oprávnenie,

a.)výpis z registra trestov,

b.)písomné potvrdenie príslušných orgánov o vyrovnaní všetkých daňových a odvodových povinností (daňový úrad, poisťovne), nie staršie ako tri mesiace v prípade, že žiadateľ požaduje finančný príspevok v objeme vyššom ako 50 tis. Sk vrátane DPH,

c.)prehlásenie, že voči PSK má žiadateľ vyrovnané všetky podlžnosti.

Doloženie dokladov pod písmenom a) až c) sa nevzťahuje na obce.

(7)Žiadateľ je povinný vytvoriť podmienky pre kontrolu čerpania dotácie poskytnutej z rozpočtu PSK, čo bude uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie.

(8)V jednom rozpočtovom roku je možné poskytnúť tomu istému žiadateľovi dotáciu len jedenkrát.

(9)Predložené žiadosti o dotáciu môžu byť podporené PSK maximálne do výšky 30 % z celkového rozpočtu projektu, akcie, podujatia.

(10) Výšku dotácií nad sumu 100 tis. Sk vrátane DPH pre jedného žiadateľa schvaľuje Zastupiteľstvo PSK, do sumy 100 tis. Sk vrátane DPH pre jedného žiadateľa schvaľuje predseda PSK.

(11)K predloženej žiadosti vypracuje odbor financií a správy majetku Úradu PSK stanovisko, v ktorom uvedie, či na požadovanú konkrétnu úlohu alebo akciu sú vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte PSK a zároveň sa vyjadrí k hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti predpokladaných vynaložených finančných prostriedkov.

(12)Žiadosti o dotáciu do 100 tis. Sk vrátane DPH predkladá odbor financií a správy majetku spolu so stanoviskom podľa bodu 11 predsedovi PSK. O pridelených dotáciách predseda PSK informuje komisiu finančnú zriadenú pri Zastupiteľstve PSK na jej najbližšom zasadnutí.

(13)Žiadosti o dotáciu nad 100 tis. Sk vrátane DPH predkladá odbor financií a správy majetku predsedovi PSK a následne na prerokovanie komisii finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve PSK. Žiadosti spolu s prijatým uznesením komisie finančnej budú predložené na schválenie Zastupiteľstvu PSK na najbližšom zasadnutí.

(14)O výsledku rozhodnutia Zastupiteľstva PSK alebo predsedu PSK o pridelení dotácie bude žiadateľ písomne vyrozumený v lehote do 30 dní od schválenia uznesenia Zastupiteľstva PSK a od schválenia žiadosti predsedom PSK, a zároveň bude vyzvaný na podpis zmluvy. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží žiadateľ. Zmluvy o poskytnutí dotácie podpisuje predseda PSK.

(15)Ustanovenia iných právnych predpisov o spôsobe nakladania s finančnými prostriedkami poskytnutými podľa tohto nariadenia nie sú týmto nariadením dotknuté.

TRETIA ČASŤ - VYÚČTOVANIE POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÍ

§ 6 - Lehota na vyúčtovanie poskytnutých dotácií

Subjekt, ktorému bola poskytnutá dotácia, je povinný vykonať vyúčtovanie dotácie do 30 dní od ukončenia konkrétnej úlohy alebo akcie, na ktorú bola dotácia poskytnutá.

§ 7 - Vyúčtovanie dotácie

(1)K správe o vyúčtovaní dotácie subjekt predloží kópie účtovných dokladov preukazujúcich ich čerpanie. Účtovné doklady musia mať všetky náležitosti, ktoré určuje zákon o účtovníctve, ako aj prílohy k účtovným dokladom (napr. prezenčné listiny, dodacie listy, potvrdenia o odovzdaní vecných cien, príjemky, výdajky a pod.).

(2)Nevyčerpanú dotáciu, alebo dotáciu, ktorú subjekt použije v rozpore so stanoveným účelom alebo týmto nariadením je povinný poukázať späť na účet PSK, z ktorého bola dotácia poskytnutá. O vrátení dotácie je potrebné zaslať avízo Úradu PSK.

(3)Vyúčtovanie poskytnutej dotácie podľa predchádzajúcich bodov je potrebné zaslať Úradu PSK, ktorý vykoná konečné zúčtovanie poskytnutej dotácie s rozpočtom samosprávneho kraja.

ŠTVRTÁ ČASŤ - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 8 - Sankcie

Sankcie za nedodržanie povinností upravených v tomto všeobecne záväznom nariadení upravuje osobitný predpis.

§ 9 - Kontrola

(1)Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:

a.)Zastupiteľstvo PSK,

b.)Útvar hlavného kontrolóra PSK.

(2)Zmeny a doplnky tohto VZN možno vykonať iba uznesením Zastupiteľstva PSK.

§ 10 - Účinnosť nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie PSK bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 19. 8. 2004 uznesením č. 242/2004 a nadobúda účinnosť dňom schválenia Zastupiteľstvom PSK.

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zánik platobných kariet. Ako budú vyzerať platby budúcnosti?
 2. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu
 3. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie
 4. TOP zamestnávateľ, pre ktorého sa oplatí pracovať
 5. Predplaťte si SME.sk vo vašej firme
 6. 20-minútové mestá: Mestá, v ktorých chcete žiť
 7. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny
 8. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom
 9. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami?
 10. Mecom ide na zelenú
 1. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie
 2. Vianočné dovolenky sa vrátili na čísla pred pandémiou
 3. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 4. TOP zamestnávateľ, pre ktorého sa oplatí pracovať
 5. Predplaťte si SME.sk vo vašej firme
 6. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 7. Vedeli ste, že šport a podnikanie majú veľa spoločného?
 8. Slovensko uvažuje! Video so ŠOKOM má už vyše 900-tisíc videní
 9. Developer Mint Investments získal prvenstvo v CIJ Awards 2021
 10. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 1. Zánik platobných kariet. Ako budú vyzerať platby budúcnosti? 6 993
 2. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny 4 564
 3. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom 4 129
 4. 5 neznámych vecí, ktoré umožňujú platobné karty 3 709
 5. Slovensko uvažuje! Video so ŠOKOM má už vyše 900-tisíc videní 3 570
 6. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať 2 913
 7. 20-minútové mestá: Mestá, v ktorých chcete žiť 2 477
 8. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami? 2 294
 9. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu 2 208
 10. TOP zamestnávateľ, pre ktorého sa oplatí pracovať 2 125

Blogy SME

 1. Ľubomír Maretta: Pár
 2. Tereza Krajčová: Anglický denník: Epilóg – Zbohom, Anglicko
 3. Miroslav Lukáč: Atómové kočíky, nukleárne maminky, geniálne miminka. Úvaha.
 4. Natália Šepitková: Pandémia v Dánsku už možno čoskoro skončí
 5. Anna Milanová: Šťastie 1,2 ... 2022
 6. Eva Gallova: Storočné fotografie
 7. Michal Feik: Situácia na Ukrajine: Myslite kriticky, logicky a pozitívne
 8. Miro Jankes: Januárový výber
 1. Pavel Macko: Vodka a cigary? 12 805
 2. Lórant Kulík: URBEX: Keď prejdete v Košiciach na ulici kpt.Nálepku cez (ne)utajenú pasáž, zapne sa časostroj 6 037
 3. Martin Ondráš: Keď sa podvod a klamstvo tvári ako etalón morálky 5 416
 4. Monika Nagyova: Vzťahové okienko. Páry, ktoré sa medzi sebou nerozprávajú. 4 598
 5. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností: V roku 2022 pôjdu do dôchodku tisícky ľudí. Ste pripravené a pripravení? 4 063
 6. Tomáš Harustiak: Je na Slovensku 56% katolíkov ? Ale kdeže ! 3 928
 7. Martin Sústrik: Lesk a bieda vedy 3 807
 8. Daniel Bíro: 10 zaujímavostí, o ktorých ste, možno, nevedeli 3 125
 1. Jiří Ščobák: Proč má akvarista začátečník dlouho čekat, než vloží do akvária ryby? (v rostlinných akváriích se substrátem)
 2. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 3. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
 4. Jiří Ščobák: Připravované důchodové reformy na Slovensku: V 3. pilíři se neudělá mnoho, 2. vypadá optimističtěji
 5. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 6. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 7. Jiří Ščobák: Jsou poplatky v slovenských bankách vysoké? Dá se jim vyhnout? Které jsou skryté?
 8. Jiří Ščobák: Novak Djoković pravděpodobně pozitivní test neměl. Oslava poštovní známky a akce s dětmi to dokazují
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Očkovanie detí proti covidu.

Slovensko, tak ako Rakúsko, na vlastnú päsť povolí doočkovať tínedžerov


3 h
Logo podcastu Dobré ráno.

Omikron zvyšuje počty nakazených.


a 2 ďalší 1 h

Blogy SME

 1. Ľubomír Maretta: Pár
 2. Tereza Krajčová: Anglický denník: Epilóg – Zbohom, Anglicko
 3. Miroslav Lukáč: Atómové kočíky, nukleárne maminky, geniálne miminka. Úvaha.
 4. Natália Šepitková: Pandémia v Dánsku už možno čoskoro skončí
 5. Anna Milanová: Šťastie 1,2 ... 2022
 6. Eva Gallova: Storočné fotografie
 7. Michal Feik: Situácia na Ukrajine: Myslite kriticky, logicky a pozitívne
 8. Miro Jankes: Januárový výber
 1. Pavel Macko: Vodka a cigary? 12 805
 2. Lórant Kulík: URBEX: Keď prejdete v Košiciach na ulici kpt.Nálepku cez (ne)utajenú pasáž, zapne sa časostroj 6 037
 3. Martin Ondráš: Keď sa podvod a klamstvo tvári ako etalón morálky 5 416
 4. Monika Nagyova: Vzťahové okienko. Páry, ktoré sa medzi sebou nerozprávajú. 4 598
 5. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností: V roku 2022 pôjdu do dôchodku tisícky ľudí. Ste pripravené a pripravení? 4 063
 6. Tomáš Harustiak: Je na Slovensku 56% katolíkov ? Ale kdeže ! 3 928
 7. Martin Sústrik: Lesk a bieda vedy 3 807
 8. Daniel Bíro: 10 zaujímavostí, o ktorých ste, možno, nevedeli 3 125
 1. Jiří Ščobák: Proč má akvarista začátečník dlouho čekat, než vloží do akvária ryby? (v rostlinných akváriích se substrátem)
 2. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 3. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
 4. Jiří Ščobák: Připravované důchodové reformy na Slovensku: V 3. pilíři se neudělá mnoho, 2. vypadá optimističtěji
 5. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 6. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 7. Jiří Ščobák: Jsou poplatky v slovenských bankách vysoké? Dá se jim vyhnout? Které jsou skryté?
 8. Jiří Ščobák: Novak Djoković pravděpodobně pozitivní test neměl. Oslava poštovní známky a akce s dětmi to dokazují

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop
Skryť Zatvoriť reklamu