Korzár logo Korzár Košice
Sobota, 22. január, 2022 | Meniny má ZoraKrížovkyKrížovky

OBČIANSKY SERVIS - Poskytovanie dotácií a návratných finančných výpomocí v KSK

Uvádzame najdôležitejšie časti Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 2/2003 z 25. augusta 2003 o poskytovaní dotácií a

návratných finančných výpomocí v znení zmien a doplnkov vykonaných Všeobecne záväzným nariadením Košického samosprávneho kraja č. 1/2004.

PRVÁ ČASŤ - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Účel a predmet

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie") bližšie upravuje podmienky poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí právnickým osobám, fyzickým osobám a obciam a ich maximálnu výšku z vlastných príjmov samosprávneho kraja.

§ 2 - Pôsobnosť

Nariadenie sa vzťahuje na:

a) všetky právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je samosprávny kraj, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja svojho územia nad rámec ich hlavnej činnosti,

Skryť Vypnúť reklamu

b) obce na území samosprávneho kraja v rámci účasti na financovaní spoločných úloh v záujme všestranného rozvoja územia samosprávneho kraja,

c) iné právnické osoby na území samosprávneho kraja na podporu verejnoprospešných služieb, podnikania, zamestnanosti,

d) fyzické osoby podnikateľov na území samosprávneho kraja na podporu podnikania a zamestnanosti.

§ 3 - Základné pojmy

(1) Pod pojmom "dotácia" sa rozumie nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu samosprávneho kraja.

(2) Pod pojmom "návratná finančná výpomoc" sa rozumie pôžička resp. prechodná finančná výpomoc bez úroku poskytnutá z rozpočtu samosprávneho kraja.

(3) Pod pojmom "verejnoprospešná služba" sa na účely tohto nariadenia rozumie poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, vzdelávanie, rozvoj telesnej kultúry a služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Skryť Vypnúť reklamu

DRUHÁ ČASŤ - PODMIENKY POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ A NÁVRATNÝCH FINANČNÝCH VÝPOMOCÍ

§ 4 - Spôsob tvorby finančných prostriedkov určených na poskytovanie dotácií a návratných finančných výpomocí právnickým osobám, fyzickým osobám a obciam

(1) Finančné prostriedky vlastné príjmy samosprávneho kraja na tento účel sa vytvárajú v procese jeho hospodárenia. V rámci procesu schvaľovania rozpočtu a jeho zmien na príslušný kalendárny rok zastupiteľstvo vyčlení objem finančných prostriedkov ako časť rozpočtovaných vlastných príjmov samosprávneho kraja.

(2) Suma vyčlenená v rozpočte samosprávneho kraja na dotácie a návratné finančné výpomoci nesmie presiahnuť 5 mil. Sk za rok. Suma vyčlenená v rozpočte samosprávneho kraja na dotácie a návratné finančné výpomoci môže prevýšiť sumu 5 mil. Sk za rok iba v prípade dotácie za účelom kofinancovania subregionálnych projektov, financovaných z prostriedkov štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu, podanými subjektami definovanými v § 2 nariadenia, v ktorých Košický samosprávny kraj vystupuje ako partner, alebo v prípade riešenia mimoriadnych udalostí. Takéto dotácie sa v každom prípade schvaľujú zvláštnym uznesením Zastupiteľstva KSK.

Skryť Vypnúť reklamu

(3) Celková suma finančných prostriedkov pridelených podľa § 5 ods. 3 tohto nariadenia nesmie ročne prekročiť 50 % sumy uvedenej v odseku 2.

(4) Poskytnutie finančných prostriedkov nesmie zvyšovať dlh samosprávneho kraja na konci rozpočtového roka.

§ 5 - Podmienky poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí

(1) Finančné prostriedky môžu využívať subjekty uvedené v § 2 (ďalej len "žiadatelia"), za týchto podmienok:

a) na základe písomnej žiadosti predloženej Úradu Košického samosprávneho kraja (ďalej len "úradu samosprávneho kraja") a za predpokladu, že žiadateľ:

1. má sídlo alebo trvalý pobyt na území samosprávneho kraja,

2. pôsobí alebo vykonáva činnosť na území samosprávneho kraja,

b) na poskytnutie finančného príspevku nemá žiadateľ právny nárok,

c) finančné prostriedky sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám.

(2) Písomná žiadosť obsahuje presnú identifikáciu žiadateľa v súlade s výpisom z obchodného registra alebo živnostenským oprávnením, charakteristiku konkrétnej úlohy alebo akcie s podrobnou kvantifikáciou nákladov a využitím finančných prostriedkov samosprávneho kraja, odôvodnenie žiadosti, prípadnú formu účasti samosprávneho kraja na konkrétnej úlohe a akcii (napr. spoluorganizátor, záštita, a pod.), meno, priezvisko, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa alebo fyzickej osoby podnikateľa a telefonický kontakt na žiadateľa.

(3) Žiadosti do sumy 100 tis. Sk žiadatelia predkladajú počas celého kalendárneho roka. K predloženej žiadosti do sumy 100 tis. Sk pre jedného žiadateľa vypracuje úrad samosprávneho kraja odborné stanovisko, ktoré okrem finančného posúdenia bude obsahovať aj hodnotenie celkovej efektívnosti a účelu použitia finančných prostriedkov, najmä kritérií stanovených v odseku 5. Úrad predloží stanovisko predsedovi samosprávneho kraja, ktorý na jeho základe rozhodne o poskytnutí dotácie, alebo žiadosť zamietne.

(4) Žiadosti nad sumu 100 tis. Sk žiadatelia predkladajú najneskôr do konca marca alebo do konca septembra príslušného kalendárneho roka. Žiadosti podliehajú ďalšiemu schvaľovaciemu konaniu podľa stanovených kritérií v odseku 5 tohto nariadenia vo finančnej komisii. Komisiou vybraté opodstatnené žiadosti budú spracované úradom na najbližšie rokovanie zastupiteľstva.

(5) Kritériá na hodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo návratnej finančnej výpomoci nad 100 tis. Sk pre jedného žiadateľa sú najmä:

a) realizácia cieľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického kraja,

b) schopnosť spolufinancovania,

c) akcia nadregionálneho resp. medzinárodného rozsahu,

d) referencie o činnosti a dôveryhodnosti žiadateľa.

(6) V prípade poskytnutia dotácie alebo návratnej finančnej výpomoci podľa odseku 3 bude žiadateľ písomne upovedomený v lehote do 10 dní odo dňa rozhodnutia predsedu samosprávneho kraja. Žiadateľ môže byť vyzvaný na doplnenie žiadosti o výpis z obchodného registra alebo živnostenské oprávnenie, odpis z registra trestov, potvrdenie príslušných orgánov o vyrovnaní všetkých daňových a odvodových povinností, nie staršie ako tri mesiace. Úrad samosprávneho kraja zrealizuje úhradu finančných prostriedkov na účet žiadateľa uvedený v zmluve do 10 dní od podpisu zmluvy. V prípade zamietnutia žiadosti bude žiadateľ písomne upovedomený.

(7) V prípade poskytnutia dotácie alebo návratnej finančnej výpomoci podľa odseku 4 žiadateľ môže byť vyzvaný na doplnenie žiadosti o výpis z obchodného registra alebo živnostenské oprávnenie, odpis z registra trestov, potvrdenie príslušných orgánov o vyrovnaní všetkých daňových a odvodových povinností, nie staršie ako tri mesiace. Ak zastupiteľstvo samosprávneho kraja schváli poskytnutie dotácie alebo návratnej finančnej výpomoci, úrad samosprávneho kraja zrealizuje úhradu finančných prostriedkov na účet žiadateľa uvedený v zmluve do 10 dní od podpisu zmluvy. V prípade, že zastupiteľstvo samosprávneho kraja neschváli poskytnutie dotácie alebo návratnej finančnej výpomoci, o tomto výsledku bude žiadateľ písomne upovedomený.

(8) Dotácia alebo návratná finančná výpomoc môže byť opakovane poskytnutá tomu istému žiadateľovi najskôr po uplynutí troch rokov od vyúčtovania predchádzajúcej dotácie alebo od vrátenia návratnej finančnej výpomoci. Uvedené sa nevzťahuje na právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je samosprávny kraj.

(9) Maximálna výška poskytnutej dotácie právnickej osobe, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je samosprávny kraj je l mil. Sk, obciam, iným právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom je 500 tis. Sk.

(10) Maximálna výška návratnej finančnej výpomoci právnickej osobe, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je samosprávny kraj je 2 mil. Sk, iným právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom je 1 mil. Sk.

(11) Maximálna doba splatnosti návratnej finančnej výpomoci sú tri roky.

(12) Žiadateľ, ktorému sa poskytla dotácia alebo návratná finančná výpomoc, je povinný viesť tieto prostriedky na samostatnom účte v banke; výnosy z týchto prostriedkov sú príjmom Košického samosprávneho kraja.

(13) Ustanovenia iných právnych predpisov o spôsobe nakladania s finančnými prostriedkami poskytnutými podľa tohto nariadenia nie sú týmto nariadením dotknuté.

TRETIA ČASŤ - VYÚČTOVANIE POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÍ A NÁVRATNÝCH FINANČNÝCH VÝPOMOCÍ

§ 6 - Lehota na vyúčtovanie poskytnutých dotácií a návratných finančných výpomocí

Subjekt, ktorému bola poskytnutá dotácia alebo návratná finančná výpomoc, je povinný vykonať vyúčtovanie do 30 dní od ukončenia konkrétnej úlohy alebo akcie, na ktorú boli finančné prostriedky poskytnuté.

§ 7 - Vyúčtovanie dotácií a návratných finančných výpomocí

(1) K správe o vyúčtovaní poskytnutých finančných prostriedkov subjekt predloží kópie účtovných dokladov preukazujúcich ich čerpanie. Účtovné doklady musia mať všetky náležitosti, ktoré určuje zákon o účtovníctve, ako aj prílohy k účtovným dokladom (napr. prezenčné listiny, dodacie listy, potvrdenia o odovzdaní vecných cien, príjemky, výdajky a pod.).

(2) Nevyčerpané finančné prostriedky musia byť vrátené na účet samosprávneho kraja, z ktorého boli poskytnuté do 5 dní odo dňa vyúčtovania, najneskôr však do 31. 12. príslušného kalendárneho roka. Zároveň je potrebné zaslať avízo o vrátení nedočerpaných finančných prostriedkov. V tom istom termíne žiadateľ odvedie výnosy (úroky) z poskytnutých finančných prostriedkov znížené o poplatky za vedenie účtu.

(3) Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov podľa predchádzajúcich bodov je potrebné zaslať úradu samosprávneho kraja, ktorý vykoná konečné zúčtovanie poskytnutej dotácie alebo návratnej finančnej výpomoci s rozpočtom samosprávneho kraja.

§ 8

Úrad samosprávneho kraja na každom zasadnutí Zastupiteľstva KSK informuje Zastupiteľstvo KSK o poskytnutých dotáciách a návratných finančných výpomociach.

ŠTVRTÁ ČASŤ - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 9 - Sankcie

Sankcie za nedodržanie povinností upravených v tomto všeobecne záväznom nariadení upravuje osobitný predpis.

§ 10 - Kontrola

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia je oprávnené vykonať zastupiteľstvo samosprávneho kraja a útvar hlavného kontrolóra. Zamestnanci úradu samosprávneho kraja vykonajú kontrolu na základe písomného poverenia predsedu samosprávneho kraja.

§ 11 - Účinnosť nariadenia

Toto nariadenie KSK nadobudlo účinnosť 1. októbra 2003. Všeobecne záväzné nariadenie KSK č. 1/2004 nadobudlo účinnosť 1. októbra 2004.

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny
 2. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom
 3. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami?
 4. Mecom ide na zelenú
 5. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 €
 6. Marrákeš je červená perla Maroka
 7. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať
 8. F&F Slovensko je najdôveryhodnejšou odevnou značkou na trhu
 9. Predplatné SME.sk len za 29 eur
 10. Ochutnajte všetky slovenské chute a farby. Tu ich majú najviac
 1. Plánujete kúpu nehnuteľnosti ? Správajte sa ako investor
 2. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 3. Ak sa chcete zotaviť po Covide, zamerajte sa na podporu zdravia
 4. Union prichádza s novinkami pre diabetológov
 5. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 6. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny
 7. Ekologicky sa zeleniť je časom overený hit
 8. Pripomíname dôležitý dátum –31. januára 2022
 9. Vysoká spotreba vody? Môže to byť nepovšimnutý únik vody
 10. 7 predsavzatí, ktoré pomôžu nielen vám
 1. 5 neznámych vecí, ktoré umožňujú platobné karty 7 691
 2. Predplatné SME.sk len za 29 eur 5 675
 3. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať 4 930
 4. Marrákeš je červená perla Maroka 4 310
 5. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami? 2 931
 6. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 € 2 713
 7. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom 2 241
 8. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny 2 003
 9. Cukrovkári a covid-19 1 939
 10. Vieme, kde získate najlepšie semienka zeleniny 1 919

Blogy SME

 1. Matúš Šutaj Eštok: Absurdný návrh poslanca Kremského z OĽANO poškodí klientov, advokátov aj „ právnych poradcov“
 2. Marek Strapko: Len nevyťahujte tú "maďarskú kartu", prosím!
 3. Janka Schweighoferová: Booking.com má rôzne ceny cez appku a webovú verziu – pozri si moje tipy na zníženie ceny ubytovania
 4. Miroslava Moncmanová: NEHA, alebo, film o milostnom trojuholníku, alebo pohľad troch ruských filozofov
 5. Vladimír Seman: Blavocentrista Sulík
 6. Štefan Vidlár: TURUL
 7. Anton Kovalčík: Krivoľaké cesty k rovnosti.
 8. Linda Ágoštonová: Východniarsky zápisnik - časť 3 : Svadobná hostina
 1. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta? 14 042
 2. Pavel Macko: Vodka a cigary? 7 847
 3. Vanda Tuchyňová: Primátor chce ukázať rešpekt a silu, Žilinu však obracia smerom k Jánovi Slotovi ! 5 946
 4. Michal Porubän: Tak si tu žijeme - poslanec Blaha je zaočkovaný a Žilinka nechce zverejniť zmluvu čo podpísal v Rusku :) 5 708
 5. Tereza Krajčová: Anglický denník: 21. Posledné razy, ktoré mi zlomili srdce 4 382
 6. Lórant Kulík: URBEX: Keď prejdete v Košiciach na ulici kpt.Nálepku cez (ne)utajenú pasáž, zapne sa časostroj 2 734
 7. Miroslav Galovič: Hlbocký (zmrznutý) vodopád. A Jozef Tiso na konci neďalekej kalvárie. 2 421
 8. Daniel Bíro: 10 zaujímavostí, o ktorých ste, možno, nevedeli 2 384
 1. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
 2. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 3. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 4. Matúš Sarvaš: Prokurátor: Pri čítaní listov na rozlúčku je nemožné neprecítiť slová obete
 5. Katarína Pázmányová: Je spoločná manželská posteľ pilierom dobrého manželstva?
 6. Valentína Sedileková: Podcast, ktorý vám odhalí svet ľudí s poruchami príjmu potravy
 7. Milota Sidorová: Muži sa boja napadnutia, ženy znásilnenia. Bezpečnosť v meste sa týka všetkých
 8. Pavol Koprda: Erik Kaliňák používa rovnaké metódy ako Blaha. Verili by ste jemu alebo vedcom? (rozbor videa)
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Pôvodná vizualizácia projektu Lomnické korzo.

Príbeh skupiny Esin poznačili spory s farmárom Františkom Oravcom.


20. jan
Ilustračné foto.

Testy chcú od detí nad 12 rokov a dva mesiace.


17 h
Koronavírus: Prípady za dnes

V nemocniciach je 1 512 pacientov.


3 h
Momentka zo zápasu HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce.

Michalovce navýšia počet esbéeskárov.


22 h

Blogy SME

 1. Matúš Šutaj Eštok: Absurdný návrh poslanca Kremského z OĽANO poškodí klientov, advokátov aj „ právnych poradcov“
 2. Marek Strapko: Len nevyťahujte tú "maďarskú kartu", prosím!
 3. Janka Schweighoferová: Booking.com má rôzne ceny cez appku a webovú verziu – pozri si moje tipy na zníženie ceny ubytovania
 4. Miroslava Moncmanová: NEHA, alebo, film o milostnom trojuholníku, alebo pohľad troch ruských filozofov
 5. Vladimír Seman: Blavocentrista Sulík
 6. Štefan Vidlár: TURUL
 7. Anton Kovalčík: Krivoľaké cesty k rovnosti.
 8. Linda Ágoštonová: Východniarsky zápisnik - časť 3 : Svadobná hostina
 1. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta? 14 042
 2. Pavel Macko: Vodka a cigary? 7 847
 3. Vanda Tuchyňová: Primátor chce ukázať rešpekt a silu, Žilinu však obracia smerom k Jánovi Slotovi ! 5 946
 4. Michal Porubän: Tak si tu žijeme - poslanec Blaha je zaočkovaný a Žilinka nechce zverejniť zmluvu čo podpísal v Rusku :) 5 708
 5. Tereza Krajčová: Anglický denník: 21. Posledné razy, ktoré mi zlomili srdce 4 382
 6. Lórant Kulík: URBEX: Keď prejdete v Košiciach na ulici kpt.Nálepku cez (ne)utajenú pasáž, zapne sa časostroj 2 734
 7. Miroslav Galovič: Hlbocký (zmrznutý) vodopád. A Jozef Tiso na konci neďalekej kalvárie. 2 421
 8. Daniel Bíro: 10 zaujímavostí, o ktorých ste, možno, nevedeli 2 384
 1. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
 2. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 3. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 4. Matúš Sarvaš: Prokurátor: Pri čítaní listov na rozlúčku je nemožné neprecítiť slová obete
 5. Katarína Pázmányová: Je spoločná manželská posteľ pilierom dobrého manželstva?
 6. Valentína Sedileková: Podcast, ktorý vám odhalí svet ľudí s poruchami príjmu potravy
 7. Milota Sidorová: Muži sa boja napadnutia, ženy znásilnenia. Bezpečnosť v meste sa týka všetkých
 8. Pavol Koprda: Erik Kaliňák používa rovnaké metódy ako Blaha. Verili by ste jemu alebo vedcom? (rozbor videa)

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop
Skryť Zatvoriť reklamu