Korzár logo Korzár Košice
Pondelok, 24. január, 2022 | Meniny má TimotejKrížovkyKrížovky

OBČIANSKY SERVIS ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA - ODBOR DOPRAVY

Pokračujeme ďalším dielom nášho seriálu, v ktorom postupne predstavíme všetky úrady štátnej správy a samosprávy po jednotlivých oddeleniach aj s

konkrétnymi praktickými radami, ako a kde si čo najrýchlejšie vybaviť. Začali sme úradom samosprávneho kraja, doposiaľ sme prebrali konkrétne oblasť sociálnych vecí. Dnes načierame do druhého súdka, na paškál sme si vzali odbor dopravy samosprávneho kraja. A keďže ten okrem iného určuje aj sadzby dane z motorových vozidiel, venujeme sa tejto výsostne aktuálnej téme. Sadzby uvedené v tabuľke sú platné ako pre Košický, tak aj pre Prešovský samosprávny kraj.

Na zaplatenie cestnej dane ostáva už len pár dní!

Skryť Vypnúť reklamu

Všetky náležitosti v svislosti s cestnou daňou rieši Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, § 2 od. 3 - daň z motorových vozidiel. Časť 11 pojednáva o dani z motorových vozidiel. Tam je uverejnené, kto je daňovník a čo je predmetom dane ako aj kto je správcom dane.

Daňové priznanie je potrebné podať na miestne príslušný daňový úrad. Správcom dane je naďalej daňový úrad s tým, že daň si vyrúbi daňovník sám.

V Prešovskom kraji do 15. januára podá daňovník daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a do 31. je táto daň splatná.

V Košickom kraji sa daňové priznanie podáva do 31. januára, kedy je zároveň aj splatná táto daň. Môžu byť splátky za podmienok, ako je to uvedené v zákone 582/2004.

Skryť Vypnúť reklamu

(Zdroj: Veronika Fitzeková, hovorkyňa PSK)

Za čo sa platí daň

- za motorové vozidlo a prípojné vozidlo, ktoré má pridelené evidenčné číslo, osobitné evidenčné číslo alebo zvláštne evidenčné číslo v Slovenskej republike

- vozidlo dovezené do Slovenskej republiky, ktoré nie je považované za vozidlo v medzinárodnej cestnej premávke a držiteľ vozidla nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike

pričom tieto vozidlá musia patriť do kategórie vozidiel M, N a do kategórie vozidiel O a používajú sa na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním (§ 84).

Kto je platcom

Daňovníkom je, podľa § 85 zákona, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá

- je ako držiteľ vozidla zapísaná v dokladoch vozidla

- alebo užíva vozidlo, v ktorého dokladoch je zapísaná ako držiteľ fyzická osoba, ktorá zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu, alebo právnická osoba, ktorá bola zrušená a zanikla

Skryť Vypnúť reklamu

- alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá užíva vozidlo dovezené do Slovenskej republiky, ktoré nie je považované za vozidlo v medzinárodnej premávke a držiteľ vozidla nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike

Oslobodenie od dane

- od dane je oslobodené vozidlo, v ktorého dokladoch je ako držiteľ zapísaný vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel,

- tiež vozidlo diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť

Vyšší územný celok môže všeobecne záväzným nariadením, v súlade s § 86 zákona, určiť podľa miestnych podmienok oslobodenie alebo pomerné oslobodenie vozidla používaného ako:

- vozidlo záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej, horskej a leteckej záchrannej služby, vozidlo požiarnej ochrany

- vozidlo linkovej osobnej dopravy v rozsahu záväzku verejnej služby

- vozidlo evidované v Slovenskej republike, ktoré sa zdržiava počas celého zdaňovacieho obdobia mimo územia Slovenskej republiky

- vozidlo, ktoré nevyužíva počas celého zdaňovacieho obdobia diaľnice, cesty I., II. a III. triedy a miestne komunikácie

- vozidlo používané výhradne v poľnohospodárskej a lesnej výrobe, ktoré využíva pozemné komunikácie len na prejazd z jedného miesta mimo pozemných komunikácií na druhé miesto v rámci obhospodarovaného územia

- vozidlo slúžiace na skúšobné alebo iné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo

- špeciálne vozidlo, ktoré je určené na vykonávanie špeciálnych činností a nie je určené na prepravu, pri tomto vozidle sa môže sadzba dane znížiť o 30 % ročnej sadzby dane

Daňové priznanie a oznamovacia povinnosť

Daňovník je povinný podať daňové priznanie správcovi dane do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti alebo do 15 dní odo dňa zmeny skutočností rozhodujúcich na určenie dane, uviesť všetky požadované údaje, daň si sám vypočítať a zaplatiť. Kategóriu vozidla daňovník uvádza z údajov zapísaných v technickom preukaze vozidla (§ 90).

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia dôjde k zániku daňovej povinnosti alebo k vzniku oslobodenia, daňovník je povinný písomne oznámiť túto skutočnosť do 15 dní správcovi dane.

Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v daňovom priznaní meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, a ak ide o právnickú osobu, je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania.

Platenie dane

Daň sa platí:

- vopred bez vyrubenia najneskôr do 31. januára zdaňovacieho obdobia

- alebo v štyroch rovnakých splátkach, a to do 31. januára, 30. apríla, 31. júla a 31. októbra, ak celková daň je viac ako 50 000 Sk

- alebo v mesačných splátkach vo výške 1/12 ročnej sadzby dane, a to do posledného dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, ak celková daň je viac ako 250 000 Sk

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia vznikne daňová povinnosť, je daň splatná najneskôr v lehote na podanie daňového priznania (15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti), a to v sume, ktorá zodpovedá pomernej časti ročnej sadzby dane za zostávajúce kalendárne dni zdaňovacieho obdobia, ak celková suma dane je viac ako 50 000 Sk, správca dane na základe žiadosti daňovníka povolí platenie dane v splátkach (§ 91).

Vrátenie dane:

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia dôjde k zániku daňovej povinnosti alebo k vzniku oslobodenia, správca dane vráti na základe písomnej žiadosti daňovníka pomernú časť zaplatenej dane pripadajúcu na zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, a to do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti (§ 92).

Praktická rada:

- V prípade, že sa zmení držiteľ motorového vozidla, pôvodný držiteľ je povinný písomne požiadať správcu dane, t. j. daňový úrad, o vrátenie pomernej časti zaplatenej dane z motorových vozidiel. Výška sa určí pomerne za obdobie od začiatku zdaňovacieho obdobia až po deň, keď sa v evidencii vozidiel vykoná zápis zmeny držiteľa motorového vozidla.

- Nový držiteľ motorového vozidla je následne povinný zaplatiť zostávajúcu pomernú časť dane z motorových vozidiel, určenú odo dňa zmeny zápisu motorového vozidla v evidencii vozidiel za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia. Napríklad ak k zmene zápisu v evidencii vozidiel došlo 10. 10. 2004, nový držiteľ je povinný zaplatiť daň za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, teda za obdobie od 10. 10. 2004 do 31. 12. 2004.

Nárok na vrátenie dane zaniká, ak daňovník nepožiadal o vrátenie do troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bola daň zaplatená (§ 94).

Daň sa nevráti, ak neprevyšuje sumu 100 Sk.

Výňatok z kompetencií odboru dopravy samosprávneho kraja

Odbor dopravy a pozemných komunikácií samosprávneho kraja vykonáva prenesený výkon pôsobností štátnej správy podľa ustanovení § 1 a 3 zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a to v členení podľa úsekov.

Na úseku cestnej dopravy

- udeľuje a odníma dopravné licencie na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu

- schvaľuje cestovné poriadky vnútroštátnej autobusovej dopravy

- uzatvára s dopravcami zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme a poskytuje dopravcom náhradu preukázanej straty

- vykonáva odborný dozor nad cestnou dopravou v kraji, ak ide o pravidelnú autobusovú dopravu

- ukladá dopravcom pokuty za porušenie povinností uvedených v zákone o cestnej doprave, ak nejde o medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu

- prejednáva priestupky podľa ustanovení zákona o cestnej doprave a podľa zákona o priestupkoch, ak boli spáchané na úseku štátnej správy v pôsobnosti samosprávneho kraja

- vedie evidenciu dopravcov, ktorým udelil dopravnú licenciu

- je zberným miestom údajov pre jednotný informačný systém v cestnej doprave vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave

2. Na úseku dráh

- prerokúva návrhy cestovného poriadku a návrhu jeho zmien pred jeho zverejnením s prevádzkovateľom dráhy

- vykonáva pôsobnosť dráhového správneho úradu

- vykonáva štátnu správu vo veciach električkových a trolejbusových dráh

3. Na úseku pozemných komunikácií

- vykonáva majetkovú správu a údržbu ciest II. a III. triedy

- vykonáva správu a údržbu ciest I. triedy na základe objednávky štátu

- poskytuje informácie a podklady o plánovaní, príprave a výstavbe ciest vo vlastníctve na účely spracovania štátnej koncepcie diaľnic a ciest bezplatne ministerstvu

- vykonáva sčítanie cestnej dopravy na cestách v jeho vlastníctve v čase celoštátneho sčítania vo svojom mene a na vlastné náklady. Výsledky tohto sčítania poskytuje bezplatne ministerstvu v určenom čase

- poskytuje údaje o zjazdnosti ciest v jeho vlastníctve ministerstvu bezplatne

- schvaľuje po kladnom prerokovaní s ministerstvom operačné plány zimnej údržby ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Viac ihrísk aj bylinkových záhrad vo vašom okolí.
 2. 20-minútové mestá: Mestá, v ktorých chcete žiť
 3. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny
 4. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom
 5. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami?
 6. Mecom ide na zelenú
 7. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 €
 8. Marrákeš je červená perla Maroka
 9. F&F Slovensko je najdôveryhodnejšou odevnou značkou na trhu
 10. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať
 1. Developer Mint Investments získal prvenstvo v CIJ Awards 2021
 2. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 3. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 4. 20-minútové mestá: Mestá, v ktorých chcete žiť
 5. Viac ihrísk aj bylinkových záhrad vo vašom okolí.
 6. Plánujete kúpu nehnuteľnosti ? Správajte sa ako investor
 7. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 8. Union prichádza s novinkami pre diabetológov
 9. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny
 10. Ekologicky sa zeleniť je časom overený hit
 1. 5 neznámych vecí, ktoré umožňujú platobné karty 7 834
 2. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom 4 048
 3. Predplatné SME.sk len za 29 eur 3 948
 4. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny 3 926
 5. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať 3 841
 6. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami? 3 678
 7. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 € 2 808
 8. Marrákeš je červená perla Maroka 2 356
 9. Mecom ide na zelenú 2 242
 10. Poisťovne pod značkou Union prichádzajú na prvú pobočku pošty 1 131

Blogy SME

 1. Miriam Studeničová: Ako ďalej? Pokrok nebude umožnený nehodným!
 2. Robert Škerko: Zimná dovolenka v Terchovej.
 3. Kristína Jakubičková: Zápisky z psychiatrie alebo ako prežiť a nezblázniť sa
 4. Tomáš Harustiak: Ježišova identita sa stratila vo vzduchoprázdne
 5. Roman Kebísek: Básnik Krasko a Groeblová
 6. Simona Kyselicová: Ako sa testuje na Covid v Nórsku. P.S.: Som pozitívna
 7. Katarína Maršalová: Príbehy z Budatína - Príbeh č. 1 - Krvavá rosa
 8. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: Ľudské práva v čase pandémie
 1. Pavel Macko: Vodka a cigary? 13 000
 2. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta? 7 426
 3. Michal Porubän: Tak si tu žijeme - poslanec Blaha je zaočkovaný a Žilinka nechce zverejniť zmluvu čo podpísal v Rusku :) 5 965
 4. Lórant Kulík: URBEX: Keď prejdete v Košiciach na ulici kpt.Nálepku cez (ne)utajenú pasáž, zapne sa časostroj 5 417
 5. Tereza Krajčová: Anglický denník: 21. Posledné razy, ktoré mi zlomili srdce 4 567
 6. Vanda Tuchyňová: Primátor chce ukázať rešpekt a silu, Žilinu však obracia smerom k Jánovi Slotovi ! 4 535
 7. Martin Ondráš: Keď sa podvod a klamstvo tvári ako etalón morálky 4 177
 8. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností: V roku 2022 pôjdu do dôchodku tisícky ľudí. Ste pripravené a pripravení? 3 995
 1. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 2. Jiří Ščobák: Proč má akvarista začátečník dlouho čekat, než vloží do akvária ryby? (v rostlinných akváriích se substrátem)
 3. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
 4. Jiří Ščobák: Připravované důchodové reformy na Slovensku: V 3. pilíři se neudělá mnoho, 2. vypadá optimističtěji
 5. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 6. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 7. Jiří Ščobák: Jsou poplatky v slovenských bankách vysoké? Dá se jim vyhnout? Které jsou skryté?
 8. Jiří Ščobák: Novak Djoković pravděpodobně pozitivní test neměl. Oslava poštovní známky a akce s dětmi to dokazují
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Miriam Studeničová: Ako ďalej? Pokrok nebude umožnený nehodným!
 2. Robert Škerko: Zimná dovolenka v Terchovej.
 3. Kristína Jakubičková: Zápisky z psychiatrie alebo ako prežiť a nezblázniť sa
 4. Tomáš Harustiak: Ježišova identita sa stratila vo vzduchoprázdne
 5. Roman Kebísek: Básnik Krasko a Groeblová
 6. Simona Kyselicová: Ako sa testuje na Covid v Nórsku. P.S.: Som pozitívna
 7. Katarína Maršalová: Príbehy z Budatína - Príbeh č. 1 - Krvavá rosa
 8. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: Ľudské práva v čase pandémie
 1. Pavel Macko: Vodka a cigary? 13 000
 2. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta? 7 426
 3. Michal Porubän: Tak si tu žijeme - poslanec Blaha je zaočkovaný a Žilinka nechce zverejniť zmluvu čo podpísal v Rusku :) 5 965
 4. Lórant Kulík: URBEX: Keď prejdete v Košiciach na ulici kpt.Nálepku cez (ne)utajenú pasáž, zapne sa časostroj 5 417
 5. Tereza Krajčová: Anglický denník: 21. Posledné razy, ktoré mi zlomili srdce 4 567
 6. Vanda Tuchyňová: Primátor chce ukázať rešpekt a silu, Žilinu však obracia smerom k Jánovi Slotovi ! 4 535
 7. Martin Ondráš: Keď sa podvod a klamstvo tvári ako etalón morálky 4 177
 8. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností: V roku 2022 pôjdu do dôchodku tisícky ľudí. Ste pripravené a pripravení? 3 995
 1. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 2. Jiří Ščobák: Proč má akvarista začátečník dlouho čekat, než vloží do akvária ryby? (v rostlinných akváriích se substrátem)
 3. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
 4. Jiří Ščobák: Připravované důchodové reformy na Slovensku: V 3. pilíři se neudělá mnoho, 2. vypadá optimističtěji
 5. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 6. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 7. Jiří Ščobák: Jsou poplatky v slovenských bankách vysoké? Dá se jim vyhnout? Které jsou skryté?
 8. Jiří Ščobák: Novak Djoković pravděpodobně pozitivní test neměl. Oslava poštovní známky a akce s dětmi to dokazují

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop
Skryť Zatvoriť reklamu