Korzár logo Korzár Košice
Pondelok, 24. január, 2022 | Meniny má TimotejKrížovkyKrížovky

OBČIANSKY SERVIS - Poplatky v zariadeniach sociálnych služieb KSK

Aké sú poplatky za ubytovanie, stravu a ostatné služby v domovoch dôchodcov a domovoch sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je KSK? Poplatky v

týchto zariadeniach, ale aj v ostatných zariadeniach sociálnych služieb v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na území Košického kraja upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2003 KSK o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v znení Opatrenia predsedu KSK č. 1/2003. Vybrali a upravili sme z neho len niektoré časti. Úplné znenie je k dispozícii na internetovej stránke KSK.

Príjem a povinnosť platiť úhradu

Občan je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu podľa výšky príjmu a majetku. Občan si platenie úhrady za poskytnutú sociálnu službu má riešiť vlastným príjmom, užívaním vlastného majetku, správou vlastného majetku alebo nájmom vlastného majetku.

Skryť Vypnúť reklamu

Od občana nemožno požadovať predaj alebo prenájom

a) nehnuteľnosti, ktorú skutočne užíva na primerané trvalé bývanie

b) poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, ktorú užíva pre svoju potrebu

c) hnuteľnej veci a nehnuteľnej veci, ktorú potrebuje na výkon svojej práce alebo na profesijnú prípravu,

d) hnuteľnej veci, ktorá tvorí nevyhnutné vybavenie domácnosti alebo na ktorú sa poskytla dávka sociálnej pomoci alebo peňažný príspevok na kompenzáciu,

e) osobného motorového vozidla, ktoré využíva na individuálnu prepravu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo je viac ako päťročné a jeho hodnota podľa znaleckého posudku nie je vyššia ako 100 000 Sk,

f) hnuteľnej veci, ak by bol v rozpore s etickými zásadami.

Časť úhrady alebo celú úhradu za sociálnu službu nie je občan povinný platiť v prípade, ak to neumožńuje jeho sociálna situácia, ktorá je presne špecifikovaná voVZN (konkrétna výška "zľavy" alebo úplné oslobodenie od platenia sa odvíja od príjmov osoby vzhľadom na životné minimum pozn. red.)

Skryť Vypnúť reklamu

Jednorazový peňažný príspevok pri umiestnení

Podmienkou začatia poskytovania starostlivosti DD i DD a DSS s celoročným pobytom, ktoré zriadil KSK, je úhrada jednorazového peňažného príspevku podľa majetku

a) pri vlastníctve 1-izbového bytu 10 tis. Sk,

b) pri vlastníctve 2-izbového bytu 15 tis. Sk,

c) pri vlastníctve 3 a viac - izbového bytu 20 tis. Sk,

d) pri vlastníctve rodinného domu 20 tis. Sk.

Podmienku uhradiť jednorazový peňažný príspevok napĺňa aj občan, ktorý svoj majetok (nehnuteľnosť) v období posledných päť rokov predal, daroval alebo previedol na inú právnickú alebo fyzickú osobu.

Jednorazový príspevok pri umiestnení sa násobí koeficientom:

1,2 - občanovi SR, ktorý nemá trvalý pobyt na území KSK, ale má v ňom prihlásených na trvalý pobyt príbuzných v priamom rade, súrodencov, atď.,

Skryť Vypnúť reklamu

2,0 - ostatným občanom Slovenskej republiky, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Od povinnosti uhradiť jednorazový príspevok sa upúšťa

a) ak byt, resp. rodinný dom nezodpovedá bežnému štandardu

b) ak občan nie je vlastníkom žiadnej nehnuteľnosti a ani posledných päť rokov žiadnu nehnuteľnosť nevlastnil.

Ak občan je spoluvlastníkom nehnuteľnosti, výška jednorazového príspevku sa určí podľa spoluvlastníckeho podielu..

V prípade, že príjem a majetok žiadateľa o prijatie do zariadenia sociálnych služieb je nepostačujúci, jednorazový peňažný príspevok sa bude vymáhať od príbuzných v poradí občan, na ktorého žiadateľ prepísal byt, resp. rodinný dom, manžel alebo manželka, deti.

Od povinnosti platiť jednorazový príspevok sú oslobodené

a) deti, ktorých výchovu žiadateľ o prijatie do zariadenia sociálnych služieb nevykonával osobne (napr. starostlivosť a výchova o ne bola zabezpečovaná na základe rozhodnutia súdu druhým rodičom, formou náhradnej rodinnej starostlivosti, resp. ústavnej výchovy)

b) manžel, alebo manželka, s ktorým žiadateľ o prijatie do zariadenia sociálnych služieb v posledných 10 rokoch neviedol spoločnú domácnosť a nemal spoločný trvalý pobyt.

Upustiť od úhrady jednorazového peňažného príspevku môže štatutár zariadenia, po predchádzajúcom súhlase KSK

Výška stravnej jednotky

- Stravná jednotka pre občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne alebo týždenne s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcich celodennému stravovaniu, predstavuje:

vo veku do 7 rokov - 55 Sk až 72 Sk

od 7 do 15 rokov - 59 Sk až 76 Sk

nad 15 rokov - 63 Sk až 80 Sk.

- Stravná jednotka sa zvyšuje o 25 % na deň na občana, ktorému sa poskytuje diabetická diéta, bielkovinová diéta alebo špeciálna diéta.

- Výdavky na potraviny (suroviny) pri poskytovaní celoročnej starostlivosti v domove sociálnych služieb a v domove dôchodcov s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu sa zvyšujú na kalendárny rok na občana na prilepšenie stravy počas sviatkov o sumu 200 Sk.

- Ak sa občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne a stravovanie je súčasťou poskytovania nevyhnutnej starostlivosti, poskytuje sa mu celodenné stravovanie (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) alebo aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno jedlo je obed.

Výška úhrady za bývanie

Na účely určenia úhrady za bývanie sa považuje:

a) príslušenstvo obytnej miestnosti: predsieň, kuchyňa alebo kuchynský kút, komora, WC, kúpeľňa, kúpeľňový kút alebo sprchovací kút, ak sú súčasťou obytnej miestnosti alebo ak sú k nej priamo priľahlé,

b) prevádzkové zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti: napr. rozvod elektrickej energie, rozvod vody, rozvod plynu, odvádzanie odpadových vôd a hygienické zariadenie,

c) vybavenie obytnej miestnosti: napr. lôžko, stôl, stolička, skriňa, svietidlo, záclona a vybavenie príslušenstva obytnej miestnosti.

d) spoločné priestory a ich vybavenie.

e) vecné plnenie spojené s bývaním.

1. Domov sociálnych služieb, domov dôchodcov a zariadenia opatrovateľskej služby:

- Výška úhrady za bývanie v domove sociálnych služieb a v domove dôchodcov na deň na občana sa určí ako súčin dennej sadzby úhrady za používanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej, ktoré občan užíva.

- Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 2,5 Sk za 1 m2 podlahovej plochy. V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a za užívanie vybavenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.

- Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú občan užíva, sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy miestnosti sa vydelí počtom občanov, ktorí túto podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú. Ak občan užíva podlahovú plochu obytnej miestnosti, ktorá je priechodná, veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú občan užíva, sa znižuje o 25%.

- Veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú občan užíva, sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti sa vydelí počtom občanov, ktorí túto podlahovú plochu príslušenstva obytnej miestnosti užívajú.

- Úhrada za bývanie (2,5 Sk za 1 m2 podlahovej plochy) sa zvyšuje na deň na občana o sumu:

a)8,5 Sk, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden občan,

b)4,8 Sk, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja občania,

c) 2,5 Sk, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú traja občania a na jedného

občana pripadá viac ako 8 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti.

- Úhrada za bývanie (2,5 Sk za 1 m2 podlahovej plochy) sa znižuje na deň na občana o sumu:

a)7,0 Sk, ak je obytná miestnosť vybavená meračom el. energie,

b)1,0 Sk, ak je vybavená meračom na plyn,

c)2,0 Sk, ak je vybavená meračom vody.

2. Domov pre osamelých rodičov:

- Výška úhrady za bývanie v domove pre osamelých rodičov na deň na občana sa určí ako súčet:

a) súčinu dennej sadzby úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú občan užíva a

b) dennej sadzby úhrady za užívanie podlahovej plochy spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.

- Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 1,3 Sk za meter štvorcový

- Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti na účely určenia výšky úhrady sa určuje tak, ako v predchádzajúcom prípade pri domovoch dôchodcov a DD.

- Denná sadzba úhrady za užívanie podlahovej plochy spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a za užívanie vybavenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním v domove pre osamelých rodičov je 30 Sk.

Výška úhrady za používanie vlastného elektrospotrebiča

- Výška úhrady za používanie vlastného elektrospotrebiča (napr. televízor, magnetofón) na občana na deň je 1 Sk za každý elektrospotrebič jednotlivo

-Výška úhrady za používanie vlastnej chladničky, resp. práčky na občana na deň je 2 Sk za každý spotrebič jednotlivo

Výška úhrady za parkovanie vlastného motorového vozidla

- za parkovanie v priestoroch areálu zariadenia na deň a vozidlo je 30 Sk.

Výška úhrady za zaopatrenie

- Výška úhrady za zaopatrenie v zariadení sociálnych služieb, v ktorom sa platí úhrada za zaopatrenie na deň na občana pri starostlivosti, ktorá sa poskytuje

1. pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej osoby pri bežných úkonoch osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní alebo čiastočnej bezvládnosti občana:

celoročná starostlivosť - 30 Sk na deň na občana

týždenná 26 Sk

denná nad 4 hodiny 11 Sk

denná do 4 hodín 6,5 Sk

2. pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje okrem pomoci uvedenej pod bodom 1 pomoc inej osoby pri presune na vozík, na lôžko a pomoc pri použití WC alebo sústavný dohľad u občanov s ťažkými duševnými poruchami a poruchami správania alebo prevažnej bezvládnosti občana alebo ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť

celoročná starostlivosť 42 Sk na deň na občana

týždenná 34 Sk

denná nad 4 hodiny 15 Sk

denná do 4 hodín 9 Sk

3. pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej osoby na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov a je spravidla odkázaný na pobyt na lôžku alebo úplnej bezvládnosti občana alebo dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť

celoročná starostlivosť - 55 Sk na deň na občana

týždenná 43 Sk

denná nad 4 hodiny 19,5 Sk

denná do 4 hodín 12 Sk

Výška úhrady za zaopatrenie pre ostatných občanov na deň na občana pri starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, ktorá sa poskytuje

a) celoročne a týždenne 22 Sk

b) denne:

- viac ako štyri hodiny 7,5 Sk

- do štyroch hodín 3,5 Sk

Upozornenie

* Časť úhrady alebo celú úhradu za sociálnu službu nie je občan povinný platiť v prípade, ak to neumožuje jeho sociálna situácia. Konkrétna výška úľavy alebo úplné oslobodenie od platenia sa odvíja od príjmov osoby v závilosti k životnému minimu.

* V PRÍPADE ZÁUJMU O UMIESTNENIE JE POTREBNÉ KONTAKTOVAŤ PRIAMO KONKRÉTNE ZARIADENIE, KTORÉ PRIJÍMA ŽIADOSTI, NIE ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA! TEN SA VECOU ZAOBERÁ LEN V PRÍPADE ODVOLANIA VOČI ROZHODNUTIU DANÉHO ZARIADENIA.

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Viac ihrísk aj bylinkových záhrad vo vašom okolí.
 2. 20-minútové mestá: Mestá, v ktorých chcete žiť
 3. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny
 4. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom
 5. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami?
 6. Mecom ide na zelenú
 7. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 €
 8. Marrákeš je červená perla Maroka
 9. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať
 10. F&F Slovensko je najdôveryhodnejšou odevnou značkou na trhu
 1. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 2. 20-minútové mestá: Mestá, v ktorých chcete žiť
 3. Viac ihrísk aj bylinkových záhrad vo vašom okolí.
 4. Plánujete kúpu nehnuteľnosti ? Správajte sa ako investor
 5. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 6. Ak sa chcete zotaviť po Covide, zamerajte sa na podporu zdravia
 7. Union prichádza s novinkami pre diabetológov
 8. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 9. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny
 10. Ekologicky sa zeleniť je časom overený hit
 1. 5 neznámych vecí, ktoré umožňujú platobné karty 7 805
 2. Predplatné SME.sk len za 29 eur 4 871
 3. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať 4 599
 4. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny 3 737
 5. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami? 3 497
 6. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 € 3 130
 7. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom 2 919
 8. Marrákeš je červená perla Maroka 2 499
 9. Mecom ide na zelenú 2 137
 10. Očarujúca Srí Lanka: Malý ostrov plný prekvapení 1 195

Blogy SME

 1. Daniel Schikor: Železničná stanica Stará Kremnička
 2. Milan Buno: 7 knižných tipov: Sex bez ľudí... ako zvládať stres...a hrozí nám apokalypsa?
 3. Michal Šustek: Riešenia udržateľnosti dôchodkového systému (zníženie zodpovednosti štátu 4-6/9) - 4. časť
 4. Michael Achberger: Tipy, ako sa nestrápniť na prvej návšteve fitka
 5. Anna Milanová: Jedla, tá vysoká jedľa samé jedy... 2
 6. Ján Zelenák: Maják 29
 7. Jozef Sitko: Moje novinárske príbehy a zážitky (1.)
 8. Jaroslav Polaček: Už len krôčik od dokončenia ďalšej dominanty Košíc
 1. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta? 14 137
 2. Pavel Macko: Vodka a cigary? 12 600
 3. Vanda Tuchyňová: Primátor chce ukázať rešpekt a silu, Žilinu však obracia smerom k Jánovi Slotovi ! 6 124
 4. Michal Porubän: Tak si tu žijeme - poslanec Blaha je zaočkovaný a Žilinka nechce zverejniť zmluvu čo podpísal v Rusku :) 5 896
 5. Lórant Kulík: URBEX: Keď prejdete v Košiciach na ulici kpt.Nálepku cez (ne)utajenú pasáž, zapne sa časostroj 5 223
 6. Tereza Krajčová: Anglický denník: 21. Posledné razy, ktoré mi zlomili srdce 4 548
 7. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností: V roku 2022 pôjdu do dôchodku tisícky ľudí. Ste pripravené a pripravení? 3 578
 8. Tomáš Harustiak: Je na Slovensku 56% katolíkov ? Ale kdeže ! 3 510
 1. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
 2. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 3. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 4. Matúš Sarvaš: Prokurátor: Pri čítaní listov na rozlúčku je nemožné neprecítiť slová obete
 5. Katarína Pázmányová: Je spoločná manželská posteľ pilierom dobrého manželstva?
 6. Valentína Sedileková: Podcast, ktorý vám odhalí svet ľudí s poruchami príjmu potravy
 7. Milota Sidorová: Muži sa boja napadnutia, ženy znásilnenia. Bezpečnosť v meste sa týka všetkých
 8. Pavol Koprda: Erik Kaliňák používa rovnaké metódy ako Blaha. Verili by ste jemu alebo vedcom? (rozbor videa)
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Igor Matovič (OĽaNO) sleduje tlačovú konferenciu Roberta Fica (Smer)

S výdavkovými limitmi by na pomoc bolo viac peňazí.


14 h
Logo podcastu Dobré ráno.

Prečo Microsoft kupuje spoločnosť Activision Blizzard.


a 2 ďalší 9 h

Blogy SME

 1. Daniel Schikor: Železničná stanica Stará Kremnička
 2. Milan Buno: 7 knižných tipov: Sex bez ľudí... ako zvládať stres...a hrozí nám apokalypsa?
 3. Michal Šustek: Riešenia udržateľnosti dôchodkového systému (zníženie zodpovednosti štátu 4-6/9) - 4. časť
 4. Michael Achberger: Tipy, ako sa nestrápniť na prvej návšteve fitka
 5. Anna Milanová: Jedla, tá vysoká jedľa samé jedy... 2
 6. Ján Zelenák: Maják 29
 7. Jozef Sitko: Moje novinárske príbehy a zážitky (1.)
 8. Jaroslav Polaček: Už len krôčik od dokončenia ďalšej dominanty Košíc
 1. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta? 14 137
 2. Pavel Macko: Vodka a cigary? 12 600
 3. Vanda Tuchyňová: Primátor chce ukázať rešpekt a silu, Žilinu však obracia smerom k Jánovi Slotovi ! 6 124
 4. Michal Porubän: Tak si tu žijeme - poslanec Blaha je zaočkovaný a Žilinka nechce zverejniť zmluvu čo podpísal v Rusku :) 5 896
 5. Lórant Kulík: URBEX: Keď prejdete v Košiciach na ulici kpt.Nálepku cez (ne)utajenú pasáž, zapne sa časostroj 5 223
 6. Tereza Krajčová: Anglický denník: 21. Posledné razy, ktoré mi zlomili srdce 4 548
 7. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností: V roku 2022 pôjdu do dôchodku tisícky ľudí. Ste pripravené a pripravení? 3 578
 8. Tomáš Harustiak: Je na Slovensku 56% katolíkov ? Ale kdeže ! 3 510
 1. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
 2. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 3. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 4. Matúš Sarvaš: Prokurátor: Pri čítaní listov na rozlúčku je nemožné neprecítiť slová obete
 5. Katarína Pázmányová: Je spoločná manželská posteľ pilierom dobrého manželstva?
 6. Valentína Sedileková: Podcast, ktorý vám odhalí svet ľudí s poruchami príjmu potravy
 7. Milota Sidorová: Muži sa boja napadnutia, ženy znásilnenia. Bezpečnosť v meste sa týka všetkých
 8. Pavol Koprda: Erik Kaliňák používa rovnaké metódy ako Blaha. Verili by ste jemu alebo vedcom? (rozbor videa)

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop
Skryť Zatvoriť reklamu