Korzár logo Korzár Košice
Utorok, 24. máj, 2022 | Meniny má Ela

Predstavujeme kandidátov na starostu - dnes MČ Šaca a Sídlisko Ťahanovce

ŠACAJúlius Kontur - nezávislý kandidát, 58 rokov, námorný dôstojník, starosta1. Mojou prioritou je zabezpečiť bývanie pre mladé rodiny. Rád by

ŠACA

Július Kontur - nezávislý kandidát, 58 rokov, námorný dôstojník, starosta

1. Mojou prioritou je zabezpečiť bývanie pre mladé rodiny. Rád by som prispel k zlepšeniu vzťahu občanov k nášmu spoločnému majetku a životnému prostrediu. Ďalej chcem zlepšovať už vytvorené podmienky pre využitie voľného času mládeže na športové a kultúrno-spoločenské aktivity a pomôcť k postupnému vysporiadaniu vlastníckych práv k pozemkom, na ktorých sú stavby vo vlastníctve mestskej časti, samozrejme v medziach zákona. Súčasný obraz Šace svedčí o tom, že v dobrej spolupráci s občanmi sa darí riešiť všetky problémy k spokojnosti väčšiny.

SkryťVypnúť reklamu

2. Osem rokov držím prst na pulze rozvoja mestskej časti, kultúrneho a športového vyžitia občanov. Svoje skúsenosti a praktické poznatky z oblasti správy vecí verejných, ktoré sú na nezaplatenie, ponúkam aj pre ďalšie obdobie. Som pripravený pre Šacu v ďalšom volebnom období vynaložiť všetky svoje sily, znalosti a skúsenosti, pokiaľ opäť dostanem dôveru občanov.

Rudolf Reštei - SDĽ, 48 rokov, hutník, dispečer výroby na teplej valcovni v U. S. Steel, poslanec miestneho zastupiteľstva

1. Prioritami Šace sú doriešenie Námestia oceliarov, vysporiadanie sa s neplatičmi a komplexné riešenie ich náhradného sociálneho bývania, vysporiadanie pozemku športového areálu a zriadenie detskej lekárskej pohotovosti v šackej nemocnici. Taktiež je potrebné sprístupniť mladým ľuďom kultúrne zariadenia, ktorých máme niekoľko, ale sú takmer nevyužívané, sprístupniť mladým treba i športový areál, vytvoriť pre nich fitness centrum na úrovni či centrum, kde by bol pre nich prístup na internet. Mienim sa zaoberať rozšírením kapacity materskej škôlky i výstavbou nájomných bytov, do úvahy prichádza prestavba ubytovne Metalurg II na byty, či výstavba nových bytov v lokalite za ihriskom a v neposlednom rade záchrana a rekonštrukcia nášho kaštieľa a pri ňom vytvorenie parku.

SkryťVypnúť reklamu

2. Ponúkam skúsenosti, pracoval som v národných výboroch, posledných osem rokov som bol poslancom, mám prehľad aj v súvislosti s prechodom kompetencií na samosprávu. Taktiež ponúkam nový štýl otvorenej a korektnej komunikácie pri riadení mestskej časti.

Ing. Peter Šnajdár - (SDKÚ, KDH, ANO) 39 rokov, stavebný inžinier, autorizovaný projektant, miestny kontrolór

1. Absolútnou prioritou je riešenie bytovej otázky, a to v troch rovinách: poskytnutie možnosti bývania v nových bytoch pre mladé rodiny, zlepšenie podmienok bývania nájomcov bytov - platičov v problémových obytných blokoch na Námestí oceliarov a realizácia úpravy jedného obytného domu na jednoizbové byty - garsónky s nižším štandardom bývania pre neprispôsobivých nájomcov bytov - neplatičov. Ďalšou dôležitou úlohou je vytvárať podmienky lepšieho života pre mladé rodiny s deťmi, prioritou je i dôsledné dodržiavanie poriadku, čistoty a bezpečnosti v našej MČ. Mienim podporovať vytvorenie nových pracovných príležitostí zriadením Obecného podniku služieb slúžiacemu potrebám MČ, chcem pripraviť podmienky pre výstavbu športovej haly zimného štadióna. Mojimi cieľmi sú aj odkúpenie Buzinského kaštieľa od mesta do majetku Šace a jeho rekonštrukcia, vysporiadanie súkromných pozemkov v lokalite športového areálu, pomoc pri doriešení majetkoprávnych vzťahov a príprava realizácie infraštruktúry pre IBV na území Povrázky a Pri kaštieli II. etapa a tiež skrášlenie námestia a ulíc kvetmi.

SkryťVypnúť reklamu

2. Ako projektant a stavebný dozor problémy riešim. Je jednoduchšie nájsť aspoň jedno riešenie, namiesto množstva dôvodov, prečo to nejde. Za posledných desať rokov sa v Šaci v oblasti bývania zrealizovali len dve investičné akcie s cieľom získania nových bytov. U obidvoch som bol iniciátorom i projektantom, ide o prestavbu objektu starej materskej školy a prestavbu ubytovne Metalurg. Je načase, aby sme v Šaci konečne využili všetky možnosti, ako aj ľudský a ekonomický potenciál, ktorý tu existuje. Som za otvorený a konštruktívny dialóg s poslancami a každým, kto oň má záujem.

Ladislav Pastorek - nezávislý kandidát, 38 rokov, stredoškolské vzdelanie, majster v U. S. Steel

1. K prioritám patrí bytová otázka občanov Šace, hlavne mladých, ktorá sa už dlhší čas zásadne neriešila. Riešením by mohla byť prestavba ubytovne Metalurg na byty či administratívnej budovy na sociálne byty. Po odkúpení pozemkov a prekvalifikovaní ornej pôdy na stavebné parcely by mohla začať individuálna bytová výstavba. Ďalšími prioritami sú kultúrna a spoločenská oblasť, mládež, mladé a sociálne slabšie rodiny, a taktiež školstvo, pretože veľa detí odchádza do základných škôl do mesta kvôli Rómom a nedostatočnej úrovni výuky. Viac by som sa chcel venovať mladým, poskytnúť im kultúrne strediská a ďalšie možnosti na sebarealizáciu.

2. Som rodákom zo Šace, žijem tu 38 rokov, poznám dobre situáciu na sídlisku i v obci, patrím k tým mladším a preto mám s nimi dobré kontakty, rád by som využil svoje schopnosti a vedomosti v prospech všetkých občanov Šace.

Ing. Pavol Handžák - nezávislý kandidát, nominant Smerum, 62 rokov, VŠ ekonomická, generálny riaditeľ Stavoinvesty Košice

1. Za podstatné považujem získať nehnuteľný majetok spravovaný MČ do jej vlastníctva a zrekonštruovať ho na byty a tiež výstavbu nových bytov. Mojím dlhodobým zámerom je zabezpečiť územnú prípravu s výstavbou inžinierskych sietí pre skupinovú individuálnu rodinnú výstavbu pre mladé rodiny. Zasadím sa o možnosť získania aj iných zdrojov financovania a vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom pod budovami a ihriskom v majetku MČ. Ďalej chcem zrekonštruovať havarijné kanalizácie, lepšie využiť jestvujúce priestory na kultúrne a iné využitie pre deti a mládež, zabezpečiť pomoc pri príprave a výstavbe zimného štadióna pri SOU a lepšie využiť vybudované športové plochy pre letné a zimné športy. A taktiež sa zasadiť o novozriadenie lekárskej pohotovostnej služby pre deti a podstatne zlepšiť medziľudské vzťahy a komunikáciu s občanmi, pričom budem podporovať činnosť klubu dôchodcov.

2. Občanom ponúkam nový spôsob riešenia vecí s ich účasťou. Mám veľa skúseností s prácou s ľuďmi a z komunálnej politiky, ako poslanec miestneho zastupiteľstva a predseda komisie výstavby. Som presvedčený, že spoločnými silami dokážeme zlepšiť život v MČ tak, aby si tu mladé rodiny našli svoje zázemie.

Posledným kandidátom na starostu MČ Košice-Šaca je Ladislav Potemra (HZDS, SNS, PSNS).

Ponúkaný priestor na prezentáciu nevyužil.

MČ sídlisko Ťahanovce

JUDr. Cyril Betuš - (SDĽ, SDA, HZD, SDSS), 51 - ročný, Právnická fakulta UPJŠ, starosta MČ sídlisko Ťahanovce

1. Za najdôležitejšie priority považujem v našej mladej a stále nedostavanej mestskej časti, dokončiť rozostavané objekty, rozbehnúť ďalšiu bytovú výstavbu, doplniť chýbajúce športoviská pre dorastajúcu mládež a oddychové zelené zóny. Rozvíjať spoluprácu s občianskymi združeniami, spoločenskými organizáciami, cirkvami a mládežou. Vytvárať podmienky pre podnikateľov, aby vznikli nové pracovné miesta. Chcem sa venovať školám a uvádzať do života kompetencie a právomoci zo štátnej správy.

2. Som presvedčený, že občania Ťahanoviec poznali po štyroch rokoch, že dodržím dané slovo a mám schopnosti riešiť problémy denného života sídliska. Určite spoznali moju priamu a otvorenú povahu, správanie sa k občanom v osobnom kontakte, najmä však moje hlboké sociálne cítenie a vzťah k deťom, mládeži a rodinám, ktoré sú bez práce a príjmu.

JUDr. Ján Kováčik - (Ano, SDKÚ, SMK), 39 rokov, právnicka fakulta, zástupca riaditeľa magistrátu v Košiciach

1. Mojou prioritou je súčinnosť a zabezpečenie pri majetkovo právnom zabezpečení majetku mestskej časti. Taktiež nás trápi kriminalita, tú potrebujeme znížiť. Všetko sa odvíja od dobrej spolupráce s mestom. Musíme mať dobré väzby na mesto. Ak bude ekonomicky prospievať mesto, tak bude dobre prospievať aj MČ. Sú to spojené nádoby. Taktiež je potrebné dokončiť spoločensko - kultúrne stredisko a riešiť každodenné problémy, ktoré trápia našich obyvateľov.

2. Dôležitá je dobrá súčinnosť medzi starostom a poslancami, aby boli dobre pripravené materiály. Keďže som bol blízkym priateľom a spolupracovníkom bývalého starostu Jozefa Pavelku, rád by som pokračoval v jeho práci, ktorú sme spolu začali. Ako napríklad vybudovanie parčíka a skatebordového areálu.

JUDr. Miroslav Buriánek - (SNP) 44 rokov, právnická fakulta, daňový poradca

1. Až 60 percent daní občanov pohltí chod miestneho úradu a miestneho zastupiteľstva, zvyšných 40 percent vyžaduje starostlivosť o komunikácie, trávnaté plochy, ihriská, osvetlenie. Obec má jedinú šancu na získanie ďalších prostriedkov a to z podnikania. Riešenie vidím vo vytvorení obecných podnikov, v zriadení lotérie, ktorej výťažok bude použitý na financovanie potrieb obce, v získaní investorov a v získaní zdrojov z Európskych fondov. Z týchto zdrojov môžme realizovať prestavbu špatiacich skeletov a upotrebiť ich na ďalšie zaujímavé projekty pre mládež a ďalších občanov.

2. Na sídlisku Ťahanovce bývam od roku 1988 a vyrastajú tu moje deti. Poznám problémy sídliska aj samosprávy. Bol som 4 roky poslancom miestneho zastupiteľstva. Zároveň som právnik, daňový poradca a účtovník. A tieto tri činnosti je 75 percent náplne práce miestneho úradu.

Karol Kačala - (KDH), 35 rokov, SPŠ - strojnícka, menežér firmy AXA

1. Mám tri oblasti, ktoré sú naše pririty, a to enviromentálna oblasť, čiže sa chcem zamerať na zeleň, poriadok a čistotu na sídlisku. Likvidáciu čiernych skládok a na podporu investícii do infraštruktúry a životného prostredia. V druhej morálnej oblasti sa chcem pomôcť pri výstavbe kostola, vybudovať letné kino, bazén, prírodné klzisko, organizovať športové a kultúrne podujatia. Dôležitá je bezpečnosť, parkovanie a doprava. V tretej ekonomickej oblasti, treba dobudovať infraštruktúru, vyhľadaávať a podporovať potenciálnych investorov. Vypracovať rozvojové programy pre naše sídlisko.

2. Som človek z praxe. Mám skúsenosti z podnikateľskej sféry, ktoré viem zužitkovať v práci pre samosprávu. Som schpoopný a ochotný hľadať zdroje potrebné pri rozvoji sídliska.

Jozef Lucskai - (NEKA), 43 rokov, úplne stredné, vedúci regionálnej pobočky

1. Chcem sa postarať o to, aby sme nachádzali domov nielen vo svojich bytoch, ale aj v priestoroch sídliska. Aby tu bolo dosť možnosti na relax -rekreačný, športový a kultúrny. Považujem za dôležité vybudovať kultúrne centrum a zrekonštruovať lesopark. Na našom sídlisku žije mnoho mladých ľudí a ľudí v produktívnom veku. Urobím všetko preto, aby si na mape kultúrneho a športového života našli aj ťahanovce svoje miesto. Aby za kultúrou a športom nebolo treba cestovať len do centra. A keď už cestovať MHD, tak za podstatne lepších podmienok ako doteraz. Všetci chceme mať viac miesta pre seba, preto je nevyhnutné riešiť problém parkovísk.

2. Nenosím žiadne politické tričko a teda nemusím hájiť záujmy žiadnej politickej strany ani skupiny. Žijem na sídlisku 14 rokov, poznám jeho prednosti a slabiny. Som presne taký istý občan, ako ostatní, len mám odvahu popasovať sa s nedostatkami. Ponúkam všetkým neformálnu komunikáciu so starostom.

Jaroslav Lux - (KSS) a Jitka Petríková - (ROSA) sa vzdali kandidatúry.

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Contact Center Hub a Ncontactcenter od NFON
 2. Chceš prácu v IT?
 3. VELUX zmapoval kvalitu interiérov slovenských domácností
 4. Zodpovedné nakupovanie chráni biodiverzitu pre budúce generácie
 5. LAMINA PREŠOV pokrýva strechy a fasády už 33 rokov
 6. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami
 7. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž
 8. Volkswagen ID.5 prináša nový softvér aj pre staršie modely
 1. 6 praktických tipov - ako na sušenie potravín v sušičke
 2. Cukrovka skracuje dĺžku života
 3. Hluk v školských triedach sa dá riešiť izoláciou
 4. Chceš prácu v IT?
 5. VELUX zmapoval kvalitu interiérov slovenských domácností
 6. Zodpovedné nakupovanie chráni biodiverzitu pre budúce generácie
 7. ZŠ v Moldave nad Bodvou bola súčasťou projektu ENGIE Eco školy
 8. Zelenší dvor pre ZŠ Hviezdoslava vďaka projektu ENGIE Eco školy
 1. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž 5 174
 2. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách? 2 384
 3. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami 2 349
 4. Odišlo už štvrť milióna mladých ľudí. Má Slovensko budúcnosť? 2 117
 5. 5 najčastejších chýb pri zateplení šikmej strechy: vyhnite sa im 1 697
 6. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov 1 538
 7. McDonald´s Cup pozná víťazný tím z Košického kraja 1 017
 8. Zodpovedné nakupovanie chráni biodiverzitu pre budúce generácie 1 004

Blogy SME

 1. Irena Šimuneková: Zvolen - čriepky z mesta
 2. Anna Miľanová: Moja prerušená pieseň... 2020
 3. Martina Paulenová: Veď rezne jedávam, tak prečo ho mám málo? (o príčinách nedostatku železa)
 4. Janka Bittó Cigániková: Zvýšenie platov zdravotníkom sľubovali Matovič s Hegerom aj bez zvyšovania daní
 5. Ján Škerko: Teraz sa všetci predháňajú, čo by nám dali. Nakoniec nedostaneme nič, čo myslíte?
 6. Lukáš Ochaba: Niečo, čo sme nikdy nevideli
 7. Matúš Šutaj Eštok: Bezprecedentný nátlak alebo ovplyvňovanie sudcov je zjavne dovolené?
 8. Robert Škerko: Naša cesta na zámok pri Lučenci !
 1. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 8 713
 2. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 6 840
 3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 4 823
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť III) 4 096
 5. Monika Kusendová: Malofatranská hrebeňovka alebo 4-dňové sólo dobrodružstvo s ruksakom po horách 3 393
 6. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 2 182
 7. EQUUS: Inovácie v lesnom hospodárstve prichádzajú aj zo Slovenska. V čom sme najlepší? 2 108
 8. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: Kam až zájdu návrhy na obmedzovanie prístupu k interrupciám? 1 940
 1. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
 2. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
 4. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 6. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 7. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
 8. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Slovensko - Dánsko: Slovenskí hokejisti vyhrali 7:1 a postúpili do štvrťfinále MS v hokeji 2022.

Slováci vyhrali 7:1.


Sportnet a 1 ďalší 37m
Nataša Holinová

Keby bolo Kováčikovi všetko prešlo, mohol by to právny štát rovno zabaliť.


51m
Dušan Kováčik

Dušan Kováčik dostal pôvodne 14 rokov, Najvyšší súd rozhodol o jeho odvolaní.


19. máj
Ilustračná fotografia.

Vojna na Ukrajine trvá už tri mesiace.


a 5 ďalší 18 h

Blogy SME

 1. Irena Šimuneková: Zvolen - čriepky z mesta
 2. Anna Miľanová: Moja prerušená pieseň... 2020
 3. Martina Paulenová: Veď rezne jedávam, tak prečo ho mám málo? (o príčinách nedostatku železa)
 4. Janka Bittó Cigániková: Zvýšenie platov zdravotníkom sľubovali Matovič s Hegerom aj bez zvyšovania daní
 5. Ján Škerko: Teraz sa všetci predháňajú, čo by nám dali. Nakoniec nedostaneme nič, čo myslíte?
 6. Lukáš Ochaba: Niečo, čo sme nikdy nevideli
 7. Matúš Šutaj Eštok: Bezprecedentný nátlak alebo ovplyvňovanie sudcov je zjavne dovolené?
 8. Robert Škerko: Naša cesta na zámok pri Lučenci !
 1. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 8 713
 2. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 6 840
 3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 4 823
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť III) 4 096
 5. Monika Kusendová: Malofatranská hrebeňovka alebo 4-dňové sólo dobrodružstvo s ruksakom po horách 3 393
 6. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 2 182
 7. EQUUS: Inovácie v lesnom hospodárstve prichádzajú aj zo Slovenska. V čom sme najlepší? 2 108
 8. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: Kam až zájdu návrhy na obmedzovanie prístupu k interrupciám? 1 940
 1. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
 2. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
 4. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 6. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 7. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
 8. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?

Už ste čítali?

SME.sk Minúta Najčítanejšie
SkryťZatvoriť reklamu