Korzár logo Korzár Košice
Sobota, 1. október, 2022 | Meniny má Arnold

Kým domu na Hlavnej 15 hrozí zrútenie, mesto oň vedie tvrdý boj s dedičkou

Košice - Vzácny historický dom na Hlavnej ulici 15 je v katastrofálnom stave, mesto Košice ho nechalo úplne schátrať. V súčasnosti je situácia

natoľko vážna, že podľa vyjadrenia statikov hrozí zrútenie časti domu priamo na pešiu zónu. Deravá strecha premaká tak, že kedykoľvek sa môže zrútiť celý strop. Stavebný úrad už pred dvoma rokmi vydal rozhodnutie, ktorým prikázal vlastníkom dom opraviť. Situáciu však komplikuje fakt, že budova má dvoch vlastníkov-polovicu vlastní dedička reštituentky a druhú mesto Košice, ktoré jej vlastníctvo spochybňuje a žiada súd o obnovu konania. V prízemí má lukratívne priestory za výhodných podmienok prenajaté firma predávajúca pletené pulóvre s nápisom Darina Berešová. Tá do sporu medzi spoluvlastníkmi nenáležite vstupuje, no primátor Zdenko Trebuľa rázne odmieta, že by mesto pestovalo akékoľvek nadštandardné vzťahy s nájomníčkou.

SkryťVypnúť reklamu

MEDZITITUL: Dedička Emília Csémyová: Vedenie mesta nerešpektuje zákon

Podielovou vlastníčkou pozemku a domu na Hlavnej 15 sa stala, dnes už nebohá, Magdaléna Móry-Szakmáry, známa klavírna virtuózka, na základe rozhodnutia Okresného súdu Košice II z roku 1998 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach v roku 2000.

"Predmetný reštitučný nárok bol prejednaný aj Najvyšším súdom SR na základe dovolacieho konania na návrh mesta Košice a bol aj predmetom mimoriadneho dovolania na Generálnu prokuratúru SR. Najvyšší súd SR uznesením v roku 2001 mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora odmietol a potvrdil správnosť rozhodnutia okresného súdu v Košiciach. Keď pani Móryová zomrela, stala som sa v dedičskom konaní vlastníčkou podielu a moje vlastnítvo je vedené na LV číslo 11248 v katastri nehnuteľností," vysvetľuje súčasná majiteľka polovice domu Emília Csémyová.

SkryťVypnúť reklamu

Ešte pred smrťou sa nebohá Magdaléna Móryová prostredníctvom svojej advokátky obrátila na primátora mesta i správcu, t.j.Bytový podnik s návrhom na odkúpenie podielu mesta, ale aj kvôli vysporiadaniu vzájomných vzťahov. Chcela, aby mal zničený dom konečne svojho gazdu, zainvestovať do jeho rekonštrukcie. "Na výzvy v meste sa jej nik neunúval ani odpovedať, takže bola nútená podať na Okresný súd návrhy na predbežné opatrenia, aby jej mesto vôbec povolilo vstup do objektu, a aby jej BPMK predložil nájomné zmluvy a iné doklady viažúce sa k objektu," popisuje postup E. Csémyová. "Súd vydal predbežné opatrenia, na základe ktorých mohla právna zástupkyňa Magdalény Móryovej vstúpiť do budovy, ktorej je spoluvlastníčkou v určitých hodinách, aby sa zistil technický stav objektu. Nájomníčka súdne rozhodnutie síce neprevzala, ale zato vyvesila oznam, že má z technických dôvodov zatvorené práve v čase od 10. do 12. hodiny, čiže zákonom vymedzenej dobe. Náhoda? Jasnovidectvo?" hovorí Emília Csémyová.

SkryťVypnúť reklamu

Nijaké doklady o budove spoluvlastníčke nepredložil ani Bytový podnik mesta Košice. "Dokumenty drží v trezore poverený riaditeľ tejto inštitúcie Ing. Marián Varga. Pri mojom opakovanom pokuse o zameranie budovy a vypracovanie znaleckého posudku, ochranu záujmov nájomníčky zo strany magistrátu a BPMK ozrejmil okamžitý príchod riaditeľa do predajne, len čo zdvihla slúchadlo. Navyše pre neprimerané správanie sa nájomníčky musela advokátka spoluvlastníčky najať bezpečnostnú službu. Ani to ich však neochránilo od toho, aby ich pri opakovanom pokuse o zameranie, nájomníčka nezamkla na dve hodiny v objekte, z ktorého sa nemohli dostať von."

Emília Csémyová v úsilí zistiť, prečo sa do vzťahu medzi spoluvlastníkmi domu tak vehementne s nasadením všetkých síl vkladá nájomníčka, napokon získala zmluvu medzi BPMK a B.D.Export Import, s.r.o. "Túto spoločnosť založila nájomníčka s manželom, v súčasnosti je spoločníkom a konateľom len syn. Nie je mi teda jasné, na základe akého titulu a práva vlastne vystupuje za prevádzku, keď sama tvrdí, že nie je majiteľkou ani zamestnancom. Pritom počas reštitúcie chcela ako nájomníčka vstúpiť do reštitučného konania," pýta sa Csémyová.

Podľa nájomnej zmluvy má spoločnosť B.D.Export Import, s.r.o. prenajaté priestory predajne na prízemí objektu na Hlavnej ulici 15 o výmere 142,3 metrov štvorcových za 2630 Sk za meter. Ročný nájom je teda vo výške 340 240 Sk. "Okrem toho má 283 metrov štvorcových na Zvonárskej ulici ako skladové priestory a suterén za 488 korún za meter štvorcový, čo nie je ani pätina bežného nájmu na Hlavnej, prípadne Zvonárskej ulici. Navyše zmluvu uzavreli na desať rokov od 1. marca 1998. Keďže zmluva je úplne v rozpore so zákonom, chýba aj súhlas MČ Staré mesto, ďalej v rozpore s reštitučným zákonom, ktorý povinnej osobe, t.j. mestu Košice ukladal povinnosť neuzatvárať zmluvy na dobu určitú, podala som na súd návrh na vypratanie tejto spoločnosti z nebytových priestorov," dôvodí Csémyová. "To, že mesto po reštitučnom spore právoplatne ukončenom rozsudkom, ktorý potvrdil aj Najvyšší súd, chce opäť získať čas obnovou konania, pokladám za neštandardný a zákon nerešpektujúci postoj zástupcu mesta. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že mesto v tomto spore zastupuje právnička z Liprovského Hrádku s veľmi pochybnou plnou mocou, keďže nemá registračné číslo magistrátu ani právneho oddelenia. Pritom je zároveň aj právničkou nájomníčky," hovorí Csémyová, ktorá za nehnuteľnosť platí normálne daň ako za podnikateľský objekt.

Hoci z biedneho nájomného nikdy nevidela ani halier dnes už nebohá reštituentka Magdaléna Móryová, práve ona dala odboru životného prostredia podnet na opravu havarijného stavu, lebo si bola vedomá, že schátralý dom sa musí komplexne zrekonštruovať.

MEDZITITUL: Na každého rovnaký meter neplatí?

Pre porovnanie ako sa mesto Košice správalo v podobnom prípade nás Emília Csémyová informovala o dome v susedstve na Hlavnej 17. "Primátor tvrdí, že je jeho povinnosťou biť sa do posledných síl za majetok mesta. Keď som však v rámci stavebného konania zisťovala vlastnícke vzťahy k domu na čísle 17, zistila som, že polovicu domu v reštitučnom konaní mesto vydalo istému pánovi Fehérovi. Jeho podiel neskôr odkúpil RSDr. Róbert Glück, nedávno ešte predseda mestskej rady SOP a priateľ primátora. Mesto po zrušení spoluvlastníckeho podielu následne predalo R. Glückovi svoju polovicu bez zbytočných prisťahov, odvolaní, či dovolaní na Najvyšší súd. Navyše sa dohodli na tom, že pán Glück má rok na to, aby zaplatil dohodnutých cca 6,53 miliónov korún za polovicu domu. Následne pán Glück celú budovu predal ľuďom blízkym súčasnému primátorovi. Takto sa všetci zúčastnení vyhli zdĺhavému a najmä neistému schvaľovaciemu procesu v mestskom zastupiteľstve," hovorí Csémyová.

Postup mesta pri susediacej nehnuteľnosti na Hlavnej 17, ktorú dnes podľa výpisu z katastra vlastnia Imrich Kornfeld a JUDr. Pavol Sitár, nám na žiadosť primátora Zdenka Trebuľa vysvetlil hlavný kontrolór Ondrej Bernát. "Na základe právoplátneho rozhodnutia obvodného súdu v Košiciach zo dňa 30.4.1993 sa podielovým spoluvlastníkom stal MUDr. Vojtech Fehér. Mesto Košice nebolo účastníkom konania. Podielový vlastník predal svoj podiel RSDr. Róbertovi Glückovi. Ten sa následne obrátil na mesto s návrhom na odkúpenie podielu mesta Košice kvôli vysporiadaniu vzájomných vzťahov. Mesto Košice s navrhovanou cenou 1.782 770,50 Sk nesúhlasilo. Pán Glück sa obrátil na súd s návrhom na vysporiadanie podielového vlastníctva. Úspešnosť mesta v spore spočívala v tom, že súd zaviazal uhradiť mestu za jeho spoluvlastnícky podiel trhovú cenu, čo na rozdiel od ponúkanej 1,782 predstavovalo 6,53 milióna korún. Na základe tejto skutočnosti mesto nevidelo opodstatnenosť na podanie odvolania, pričom muselo brať do úvahy svoju finančnú situáciu, ktorá mu neumožňovala iný spôsob vysporiadania. To, že pán Glück predal nehnuteľnosť ďalším osobám je výhradne ich súkromná záležitosť. Preto nepovažujeme za vhodné a opodstatnené tieto dva prípady spájať," doplnil stanovisko primátora kontrolór Ondrej Bernát.

MEDZITITUL: Csémyová: "Keď treba peniaze, odrazu vlastníčkou som"

Hoci do ukončenia súdneho sporu o obnovu konania mesto vlastníctvo Emílie Csémyovej spochybňuje, Bytový podnik ju vyzval, aby prispela na opravu strechy sumou 2,5 milióna korún. "Takže vedenie mesta ma ako spoluvlastníčku ignoruje, no keď treba opraviť strechu, aby sa nezrútila okoloidúcim na hlavu, odrazu mám platiť? Nehovoriac o tom, že sa chystá vo verejnej súťaži odpredať priestor pod strechou záujemcom, ktorí si tam za opravu strechy môžu urobiť byty. Čiže v dome, ktorého polovicu mám na liste vlastníctva, ide mesto predávať aj moje byty?! A to som sa dočítala v novinách."

MEDZITITUL: Primátor Z. Trebuľa: Tvrdenia E. Csemyovej sú tendečné a značne skreslené

Podľa primátora Zdenka Trebuľu vyjadrenia Emílie Csémyovej vnášajú pochybnosti tak v právnej i vecnej rovine a sú tendečne skreslené. "Návrhom zo dňa 30.4. 2001 sa Magdaléna Móryová domáhala vydania bezdôvodného obohatenia, čo dôvodila tým, že sa stala v zmysle právo platného rozsudku Okresného súdu Košice II podielovou vlastníčkou domu na Hlavnej 15 a vyzvala mesto na uzatvorenie zmluvy o hospodárení so spoločnou vecou," tlmočil nám stanovisko primátora hlavný kontrolór mesta Košice Ing. Ondrej Bernát.

Dedička Csémyová to považuje za logickú vec, veď ak je niekto spoluvlastník objektu a celé nájomné si necháva len ten druhý, a to mesto prostredníctvom Bytového podniku a popritom nechá roky dom schátrať do katastrofálneho stavu, musí sa svojich práv domáhať. "Rozhodnutím odboru životného prostredia zo dňa 2. júla 2001 bolo na podnet M. Móryovej vlastníkom objektu nariadené vykonať nevyhnutné úpravy stropu nad III. podlažím a strechy na uličnej časti objektu Hlavná 15, ktoré vyplývajú zo zlého technického stavu objektu. Primátor následne požiadal BPMK ako správcu objektu, o realizáciu nariadenia v súlade s podmienkami, ktoré stavebný úrad stanovil."

Podľa stanoviska hlavného kontrolóra, BPMK zaslal M. Móryovej návrh na spoločný postup splnenia nariadenia OU KE I aj s návrhom zmluvy o združení finančných prostriedkov a spoločnom postupe pri plnení nariadenia. "Nakoľko M. Móryová zomrela, návrh zaslaný BPMK sa stal bezpredmetný do doby ukončenia dedičského konania," vysvetľuje kontrolór.

V auguste 2002 zaslal BPMK dedičke E. Csémyovej návrh na spoločný postup a informoval ju o splnení nariadenia, ktoré zabezpečil a zafinancoval samostatne, pričom náklady vyčíslil na 70-tisíc Sk.

"BPMK požiadal E. Csémyovú, aby po oboznámení sa so zaslanými materiálmi oznámila svoje stanovisko k navrhovanému spoločnému postupu riešenia. Mesto súhlasilo s financovaním nevyhnutných úprav objektu vo výške 5 miliónov z prostriedkov BPMK, ktorý začal realizovať výber zhotoviteľa na odstránenie havarijného stavu strechy a stropu. Po uskutočnení výberu v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní má BPMK záujem okamžite zahájiť a zrealizovať odstránenie havarijného stavu na Hlavnej 15," píše kontrolór v stanovisku pre Korzár.

Kontrolór tvrdí, že od Emílie Csémyovej odpoveď Bytový podnik neobdržal a vysvetľuje, ako boli nebytové priestory prenajaté nájomcovi-B.D.Export Import. "Boli prenajaté troma zmluvami z 1.3. 1998, to znamená, že sa tak stalo ešte pred príchodom Zdenka Trebuľa do funkcie primátora. Za predajňu a kanceláriu bolo nájomné stanovené na 340 240 Sk, pričom v júli 2001 bolo ročné nájomné v zmysle článku IV zvýšené o desať percent na 374 264 Sk. Za sklady a dielňu s rozlohou 283 metrov štvorcových bolo stanovené na 138 360 Sk. Výška nájomného bola prenajímateľom stanovená v zmysle pravidiel prenajímania a Zásad hospodárenia s majetkom mesta, presne v súlade so schválenými uzneseniami mestského zastupiteľstva. O tom, že nájomné zmluvy boli uzavreté na dobu určitú, rozhodla Rada majetku mesta v roku 1998. Súhlas MČ Staré mesto nebol potrebný, pôvodná zmluva bola uzavretá medzi MČ Staré mesto a Darinou Berešovou, predmet nájmu zostal nezmenený, zmenil sa len nájomca, ktorým sa stala spoločnosť B.D.Export Import," tvrdí kontrolór.

MEDZITITUL: Prečo mesto požiadalo o obnovu konania?

"Rozhodnutie najvyššieho a krajského súdu sa nevysporiadalo so závažnými skutočnosťami, na ktoré poukazovalo mesto," vysvetľuje kontrolór stanovisko primátora. "Mestu sa podarilo získať listinné dôkazy, na základe ktorých je dôvodné predpokladať, že mesto bude v obnove konania úspešné, už aj s prihliadnutím na to, že bola povolená obnova konania."

Emília Csémyová napísala na mesto 30.10.2002 žiadosť, aby jej mesto predložilo rozsudok, že bola povolená obnova konania. "Odpoveď som doteraz nedostala. Ako spoluvlastník mám predkupné právo na druhú polovicu a aj záujem ju od mesta odkúpiť. Chcem dom zrekonštruovať a vrátiť mu zašlú krásu. Nedokážem pochopiť, prečo mesto nechce rešpektovať rozhodnutia súdov a Generálnej prokuratúry, a to v prípade domu, do ktorého treba investovať minimálne 5 miliónov, keď vedľa sa vzdalo domu za 6,5 milióna, ktorý nebol v havarijnom stave. Prečo sa za tie roky, keď vyberalo nájomné, nestaralo o jeho údržbu, ale ho nechalo úplne schátrať? Neviem, čo sa deje v zákulisí, ale odkedy som dom zdedila, niekto sa mi vyhráža anonymnými telefonátmi, vyhorelo mi auto, ale napriek tomu sa nevzdávam. Chcem naplniť poslednú vôľu nebohej Magdalény Móryovej, ktorá si priala, aby sa dom jej rodiny stal opäť ozdobou Hlavnej ulice," hovorí na záver Emília Csémy.

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Notebook s dvomi obrazovkami. Ako dlho si naň budete zvykať?
 2. Dochádzate do Bratislavy? Auto nechajte doma
 3. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko?
 4. 5 príkladov, kedy banke nejde len o peniaze
 5. Školy môžu získať podporu pre zelené projekty
 6. Európska noc výskumníkov prináša zážitky s vedou opäť naživo
 7. Riskovali viac než iní. Jeden z nich sa slávy nedožil
 8. Takto si nastavíte, aby vám maily od SME nekončili v spame
 1. KOSIT hľadá do svojho tímu ďalších vodičov
 2. Náklady na domácnosť pomôže ušetriť aj kompostér FoodCycler
 3. Notebook s dvomi obrazovkami. Ako dlho si naň budete zvykať?
 4. Dochádzate do Bratislavy? Auto nechajte doma
 5. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko?
 6. SITA Slovenská tlačová agentúra zlepšuje dostupnosť služieb
 7. 4 veci, na ktoré si treba dať pozor pri zateplení šikmej strechy
 8. 5 príkladov, kedy banke nejde len o peniaze
 1. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny 5 424
 2. Riskovali viac než iní. Jeden z nich sa slávy nedožil 5 228
 3. Európska noc výskumníkov prináša zážitky s vedou opäť naživo 4 986
 4. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko? 4 832
 5. Piešťanská firma ovládla svet zubárskych kresiel 4 620
 6. Digitálne dvojča v Konštrukta-TireTech 3 913
 7. Vyskúšajte vylepšenú aplikáciu SME aj s novou SME Minútou 3 768
 8. Najradšej by ste sa pri čítaní správ nechali zahrabať? 2 512

Blogy SME

 1. Seniori v pohybe: Komunita prináša aj chuť do života
 2. Zuzana Valachovičová: Nové nákupné centrum s 320 obchodmi
 3. Ján Roháč: Fotoblog IX.: Moje ulice Göteborgu
 4. Věra Tepličková: Premiér dupol a zem sa otriasla
 5. Tomáš Bilik: Ach tí naši topoľčianski poslanci...
 6. Milan Hutera: Výstava Cosmos Discovery po druhý krát v Bratislave
 7. Marek Mačuha: Pravda nebýva uprostred
 8. Věra Tepličková: Kto v tom má jasno alebo Keď kengury volajú
 1. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 9 237
 2. Matúš Lazúr: Čo bude špendlíkom ktorý spôsobí prasknutie realitnej bubliny? 7 850
 3. Janka Bittó Cigániková: Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti 5 668
 4. Ján Valchár: Mohylizácia ruských brancov. Presne podľa plánu. 3 984
 5. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 3 864
 6. Jana Melišová: Keď sa chce, tak sa dá 💗 3 717
 7. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 3 612
 8. Marek Strapko: Irán vs. Rusko 3 129
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Seniori v pohybe: Komunita prináša aj chuť do života
 2. Zuzana Valachovičová: Nové nákupné centrum s 320 obchodmi
 3. Ján Roháč: Fotoblog IX.: Moje ulice Göteborgu
 4. Věra Tepličková: Premiér dupol a zem sa otriasla
 5. Tomáš Bilik: Ach tí naši topoľčianski poslanci...
 6. Milan Hutera: Výstava Cosmos Discovery po druhý krát v Bratislave
 7. Marek Mačuha: Pravda nebýva uprostred
 8. Věra Tepličková: Kto v tom má jasno alebo Keď kengury volajú
 1. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 9 237
 2. Matúš Lazúr: Čo bude špendlíkom ktorý spôsobí prasknutie realitnej bubliny? 7 850
 3. Janka Bittó Cigániková: Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti 5 668
 4. Ján Valchár: Mohylizácia ruských brancov. Presne podľa plánu. 3 984
 5. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 3 864
 6. Jana Melišová: Keď sa chce, tak sa dá 💗 3 717
 7. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 3 612
 8. Marek Strapko: Irán vs. Rusko 3 129
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926

Už ste čítali?

SME.sk Minúta Najčítanejšie
SkryťZatvoriť reklamu